Άρθρο 55 – Απευθείας ανάθεση

1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 20.000€ χωρίς ΦΠΑ.
2. Απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με κριτήριο πρωτίστως την αποκλειστικότητα της εκτέλεσης ή κατ’ ελάχιστο τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο.
3. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν.
4. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α. την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,
β. περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,
γ. όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,
δ. κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.
5. Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 4, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη.