Άρθρο 52 – Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

1. Οι συμβάσεις του άρθρου 51 συνάπτονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 46 και επιπλέον την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 53.
2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προσφεύγει εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρ. 1 και στις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού και της απευθείας ανάθεσης, ως ακολούθως:
α. Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 60.000€ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 54.
β. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 20.000€ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 55.
3. Στις συμβάσεις του παρόντος Κεφαλαίου η αναθέτουσα αρχή είναι δυνατόν να κάνει χρήση των συμφωνιών-πλαίσιο, ως μεθόδου σύναψης, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30.