Άρθρο 99 – Περιεχόμενο της προκήρυξης για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια (άρθρο 64 της Οδηγίας)

1. Η προκήρυξη για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια, όπως προβλέπεται στην περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 96 και συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που εγκρίνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 67 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ συμβουλευτική διαδικασία της Επιτροπής, περιέχει τις εξής πληροφορίες:
α. όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,
β. περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης,
γ. αιτιολόγηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής να αναθέσει τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ,
δ. όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου έχει ληφθεί απόφαση ανάθεσης της σύμβασης και
ε. εφόσον απαιτείται, οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει χρήσιμη η αναθέτουσα αρχή.