Άρθρο 83 – Κριτήρια ανάθεσης (άρθρο 47 της Οδηγίας)

1. Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων σχετικά με το διοικητικό καθορισμό της αμοιβής ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τις συμβάσεις είναι:
α. η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τον προσδιορισμό της οποίας λαμβάνονται υπόψη διάφορα κριτήρια που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης, όπως ενδεικτικά η ποιότητα, η τιμή, η τεχνική αξία, ο λειτουργικός χαρακτήρας, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, το κόστος λειτουργίας, το κόστος σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, η αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης, η ασφάλεια του εφοδιασμού, η διαλειτουργικότητα και τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά,
β. είτε αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
2. Όταν η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στα έγγραφα της σύμβασης τη σχετική στάθμιση που προσδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με την πρόβλεψη μιας κλίμακας με κατάλληλο εύρος. Όταν, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, δεν είναι δυνατή η στάθμιση για λόγους που μπορούν να αποδειχθούν, η αναθέτουσα αρχή επισημαίνει στα έγγραφα της σύμβασης τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων ανάθεσης.