Άρθρο 26 – Υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας – Προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών (άρθρα 6,7 της Οδηγίας)

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ιδίως εκείνων που αφορούν τις υποχρεώσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτόμενων συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 58 και στο άρθρο 62, και σύμφωνα προς το εθνικό δίκαιο, ιδιαίτερα τη νομοθεσία που αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση και με την επιφύλαξη κεκτημένων μέσω σύμβασης δικαιωμάτων, η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες αυτοί έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιβάλει στους οικονομικούς φορείς απαιτήσεις που αποσκοπούν στην προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών, τις οποίες κοινοποιεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών και ανάθεσης της σύμβασης. Μπορεί επίσης να απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των υπεργολάβων τους στις απαιτήσεις αυτές.