Άρθρο 48 – Διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 26 της Οδηγίας)

1. Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες τις προσφορές που υποβάλλουν προκειμένου να τις προσαρμόζουν στις απαιτήσεις που επισημαίνονται στα έγγραφα της σύμβασης και προκειμένου να κριθεί ποια είναι η καλύτερη προσφορά σύμφωνα με το σχετικό κριτήριο ανάθεσης.
2. Στη διαδικασία αυτή, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να υποβάλει κάθε ενδιαφερόμενος, αλλά προσφορά υποβάλλουν μόνο οι υποψήφιοι που προεπιλέγονται από την αναθέτουσα αρχή, κατά την παρ. 3 του άρθρου 74, υπό τον όρο ότι υπάρχει ικανός αριθμός κατάλληλων υποψηφίων.
3. Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης η αναθέτουσα αρχή εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, δεν παρέχει, κατά τρόπο που να εισάγει διακρίσεις, πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να ευνοήσουν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλλους.
4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει ότι η διαδικασία με διαπραγμάτευση διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, ώστε να μειώνεται ο αριθμός των προς διαπραγμάτευση προσφορών με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. Η χρήση ή μη της δυνατότητας αυτής αναγράφεται στα έγγραφα της σύμβασης.