Άρθρο 71 – Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες (άρθρο 45 της Οδηγίας)

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν κατ’ εφαρμογή των άρθρων 65 έως 70 και 83.