Άρθρο 120 – Παραλαβή υλικών

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές ελέγχου και παραλαβών του άρθρου 14 με βάση τους όρους της σύμβασης.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος που καθορίζεται στη σύμβαση με βάση την κατακυρωτική απόφαση της προμήθειας, με την παρουσία του αρμόδιου διαχειριστή υλικού, όπου απαιτείται, και του αναδόχου, εφόσον το επιθυμεί. Η ποσοτική παραλαβή γίνεται με καταμέτρηση ενώ η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:
α. Με μακροσκοπική εξέταση.
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
γ. Με πρακτική δοκιμασία.
δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.
Όταν απαιτείται δειγματοληψία εκτελείται με την παρουσία του αναδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του, ενώ η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων, τα οποία καταστρέφονται κατά τις δοκιμές, καθώς και των προβλεπόμενων εργαστηριακών – εργοστασιακών ελέγχων, βαρύνει τον ανάδοχο, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη σύμβαση. Ο αριθμός, η ποσότητα και ο τρόπος λήψης των δειγμάτων καθορίζονται στους όρους της σύμβασης. Ο ανάδοχος ενημερώνεται με έγγραφη ειδοποίηση για τον τόπο και το χρόνο της δειγματοληψίας, ενώ η απουσία του δεν εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας.
3. Εφόσον προβλέπεται από τους όρους της σύμβασης, η κατασκευή των υπό προμήθεια ειδών παρακολουθείται σε όλα τα στάδιά της από όργανα της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου και παραλαβής και, όπου απαιτείται ΚΔΠ, από αρμόδια όργανα κατά το άρθρο 112. Στις περιπτώσεις προμήθειας για τα οποία προβλέπεται η διενέργεια ΚΔΠ τα προσυπογεγραμμένα από τον εξουσιοδοτημένο Κρατικό εκπρόσωπο Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης συμπεριλαμβάνονται στα προαπαιτούμενα έγγραφα για την διεξαγωγή της παραλαβής. Επιπλέον, η επιτροπή πριν τη σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, ελέγχει, εκτός από τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, δελτία ποιοτικού ελέγχου εργοστασίων, δελτία χημικών εξετάσεων κ.λπ. και τη βεβαίωση ΑΥΚΥ περί παροχής από τον ανάδοχο των απαιτούμενων στοιχείων κωδικοποίησης, όταν προβλέπεται κωδικοποίηση του υλικού.
4. Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από τη μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ή απόρριψης, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α. να παραλάβει το υλικό,
β. να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
γ. να απορρίψει το υλικό.
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον ανάδοχο.
5. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα του κλάδου των ΕΔ, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα του κλάδου των ΕΔ, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.
Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.
6. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής του άρθρου 14 μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση τους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 4 και 5.
Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον ανάδοχο, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον ανάδοχο, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.
7. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου παραδίδεται στη διαχείριση υλικού που είναι αρμόδια για την παραλαβή και στους λοιπούς αρμόδιους φορείς της αναθέτουσας αρχής, όπου απαιτείται. Τα πρωτόκολλα υπογράφονται από την αρμόδια επιτροπή, τον ανάδοχο και τον αρμόδιο διαχειριστή υλικού, όπου απαιτείται. Η άρνηση του αναδόχου ή του εκπροσώπου του να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο αναγράφεται σε αυτό.
8. Με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για την αναθέτουσα αρχή και για τον ανάδοχο τα αναφερόμενα στην παρ. 6.
9. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 114. Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.
Μετά το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.
10. Ο ανάδοχος, εφόσον η διαφορά παραπέμφθηκε στη δευτεροβάθμια επιτροπή, δεν δικαιούται να ζητήσει από το Δημόσιο αποζημίωση για ζημία που υπέστη κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την έκδοση της τελικής απόφασης.
11. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.

  • 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:52 | Γεώργιος Ζαφειρόπουλος

    Στην §1 του άρθρου αυτού και όχι σε μία υποπαράγραφο του παραρτήματος ΙΧ, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι οι παραδόσεις-παραλαβές των υλικών σε συμβάσεις προμηθειών, θα διενεργούνται με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες επίσημους κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (INCOTERMS). Ο όρος «ελεύθερο στις αποθήκες των ΕΔ» του παραρτήματος ΙΧ, περιλαμβάνεται στα INCOTERMS (DPP).

    §: Για να παραλάβει η ΕΕΠ το συμβατικό αντικείμενο με αποκλίσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει αυτό να προβλέπεται στη σύμβαση. Αλλιώς δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Στις περιπτώσεις αυτές ή σε περιπτώσεις απόρριψης, καλό είναι η ΕΕΠ να εισηγείται στον φορέα που την όρισε και ο φορέας να αποφασίζει (π.χ. εάν οι αποκλίσεις είναι σημαντικές ή όχι).

    Δεν καθορίζεται ρητά ότι η υπογραφή του πρακτικού αποδοχής από την ΕΕΠ σηματοδοτεί την αλλαγή κυριότητας του συμβατικού είδους.