Άρθρο 105 – Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από τον αρμόδιο φορέα του κλάδου των ΕΔ. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από τον αρμόδιο φορέα του κλάδου των ΕΔ. Επιπλέον, σε περίπτωση προμήθειας ή/και παροχής υπηρεσιών, η αξία των υλικών ή/και υπηρεσιών που δεν παραδόθηκαν είναι μικρότερη ή ίση με το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής συμβατικής αξίας και κρίνονται ως μη απαραίτητα από τον αρμόδιο φορέα του κλάδου των ΕΔ.
β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και
δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.