Άρθρο 17 – Αρμοδιότητες οργάνων εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών

1. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των συμβάσεων του παρόντος νόμου συγκροτούνται οι ακόλουθες επιτροπές:
α. Οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβής συμβατικών αντικειμένων.
β. Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές ελέγχου και παραλαβής συμβατικών αντικειμένων.
2. Οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβής έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
α. Παρακολουθούν λεπτομερώς και ελέγχουν την εκτέλεση των συμβατικών όρων και των υποχρεώσεων, τόσο της Αναθέτουσας Αρχής όσο και των αναδόχων.
β. Εισηγούνται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των όρων των συμβάσεων.
γ. Εισηγούνται την παραπομπή των διαφωνιών που αναφύονται μεταξύ των αναδόχων και της Αναθέτουσας Αρχής στη δευτεροβάθμια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής.
δ. Σε ειδικές περιπτώσεις δύνανται να καλούν έναν ή περισσότερους εμπειρογνώμονες, των οποίων η γνώμη είναι συμβουλευτική.
ε. Στις περιπτώσεις προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού:
αα) Παρίστανται στους ελέγχους αξιολόγησης καταλληλότητας όπου αυτό απαιτηθεί.
ββ) Προβαίνουν κατά την παραλαβή του υλικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, σε ελέγχους, (μακροσκοπικούς, λειτουργικούς, επιχειρησιακούς κ.λπ.) του υπό προμήθεια υλικού, με την παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου εκπροσώπου του.
στ. Μετά τη λήξη όλων των προβλεπόμενων ελέγχων συντάσσουν τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής ή απόρριψης των συμβατικών αντικειμένων, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
3. Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές ελέγχου και παραλαβής έχουν την αρμοδιότητα, σε περίπτωση διαφωνίας του προμηθευτή/παρόχου υπηρεσίας με την απόφαση της αναθέτουσας αρχής που λήφθηκε κατόπιν των εισηγήσεων της περίπτ. β΄ της παρ. 2, αφού λάβουν υπόψη τους το σχετικό πρωτόκολλο, τα υπόλοιπα σχετικά στοιχεία και τις απόψεις του προμηθευτή/παρόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του, να εξετάζουν το υπό προμήθεια είδος ή την παρεχόμενη υπηρεσία, κατά τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση, να επαναλαμβάνουν τους ελέγχους της επιτροπής ελέγχου και παραλαβής και να ενεργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρo 120.