Άρθρο 18 – Κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας που εφαρμόζουν τα όργανα των Ενόπλων Δυνάμεων

1. Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που απασχολείται με κάθε είδους σχέση εργασίας επιτρέπεται, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, να διενεργεί επαφές μόνο με τους νόμιμους εκπροσώπους των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης για τη σύναψη συμβάσεων.
2. Ενημέρωση από οικονομικούς φορείς για στρατιωτικό εξοπλισμό επιτρέπεται να γίνεται και στο πλαίσιο διενέργειας τεχνικού διαλόγου ή έρευνας αγοράς, καθώς και στο πλαίσιο ημερίδων, ενημερωτικών συναντήσεων, εκθέσεων και συνεδρίων που διοργανώνονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την παρουσίαση των εξελίξεων σε τομείς αμυντικής βιομηχανίας και τεχνολογίας. Ανακοίνωση σχετικά με τις εν λόγω συναντήσεις αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ, του οικείου Γενικού Επιτελείου ή της οικείας Διεύθυνσης, την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν.
3. Απαγορεύεται στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που απασχολείται με κάθε είδους σχέση εργασίας, να επιδιώκει ή να αποδέχεται, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα, κατά το χειρισμό των υποθέσεων στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του.
4. Απαγορεύεται στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που χειρίζεται συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τομέα της άμυνας να απασχολείται, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, σε οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν σε διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των ανωτέρω συμβάσεων. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για χρονικό διάστημα τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά την αποχώρηση του παραπάνω προσωπικού από τη σχετική θέση.
5. Η παράβαση των παραπάνω διατάξεων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο επιβάλλονται οι εξής ποινές: α) στο στρατιωτικό προσωπικό, οι προβλεπόμενες περί πειθαρχικών παραπτωμάτων συνήθεις ή καταστατικές πειθαρχικές ποινές, β) στους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), γ) στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 39 του π.δ.410/1988 (Α΄ 191), εκτός εάν η παράβαση στοιχειοθετεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Ειδικά η παραβίαση της απαγόρευσης της παρ. 3 συνιστά επιβαρυντική περίσταση και λαμβάνεται υπόψη από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο κατά την επιβολή της πειθαρχικής ποινής.

  • 6 Δεκεμβρίου 2018, 21:50 | Κωνσταντίνος Ζηκίδης

    Με το έγγραφο του κ. ΥΕΘΑ με Αρ. Πρωτ. 246503 της 24-11-09, με θέμα «Βασικοί κανόνες δεοντολογίας κατά τις επαφές οπλικών συστημάτων και αμυντικού υλικού», τέθηκαν αυστηροί περιορισμοί στις επαφές των στελεχών των ΕΔ με εταιρείες, ενώ απαιτήθηκε η αυθημερόν ανάρτηση των διαφόρων συναντήσεων στο διαδίκτυο. Αν και στη συνέχεια ο ν. 3978/11 έθεσε ορισμένους κανόνες καταργώντας επί της ουσίας την προαναφερθείσα περιοριστική οδηγία του κ. ΥΕΘΑ, αυτή συνέχισε να εφαρμόζεται σε κάποιο βαθμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει αρνητική προδιάθεση σε προτάσεις για παρουσιάσεις εταιρειών σε Μονάδες και Επιτελεία για διάφορα προϊόντα, καθώς αυτές συνήθως δεν ήταν αντισυμβαλλόμενες και δεν μετείχαν σε κάποια διαγωνιστική διαδικασία. Ως εκ τούτου, πολλές εταιρείες που επιθυμούσαν να προβάλλουν προϊόντα τους, αμυντικά ή όχι (αν και γνώριζαν ότι η πιθανότητα συναφούς προμήθειας ήταν πρακτικά μηδενική), ελάμβαναν αρνητικές απαντήσεις, στερώντας τα στελέχη από πολύτιμη γνώση σχετικά με σύγχρονα συστήματα που διατίθενται στην αγορά και συναφείς εξελίξεις.
    Κατόπιν τούτων, ορθώς προσετέθη στην παρ. 2 του Άρθρου 18 η έννοια της «έρευνας αγοράς», ενώ προτείνεται να διατηρηθεί η σχετική διατύπωση του ν. 3978/11: «…που διοργανώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παρουσίαση νέων τεχνολογικών εξελίξεων σε συγκεκριμένους τομείς». Έτσι, η πρώτη πρόταση της υπόψη παραγράφου προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
    «Ενημέρωση από οικονομικούς φορείς για στρατιωτικό εξοπλισμό επιτρέπεται να γίνεται και στο πλαίσιο διενέργειας τεχνικού διαλόγου ή έρευνας αγοράς, στο πλαίσιο ημερίδων ή ενημερωτικών συναντήσεων που διοργανώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παρουσίαση νέων τεχνολογικών εξελίξεων σε συγκεκριμένους τομείς, καθώς και στο πλαίσιο εκθέσεων και συνεδρίων που διοργανώνονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την παρουσίαση των εξελίξεων σε τομείς αμυντικής βιομηχανίας και τεχνολογίας.»