Άρθρο 43 – Ασφάλεια εφοδιασμού (άρθρο 23 της Οδηγίας)

1. Η αναθέτουσα αρχή περιλαμβάνει στα έγγραφα της σύμβασης τις απαιτήσεις της που επιτρέπουν την ασφάλεια του εφοδιασμού. Προς το σκοπό αυτό, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει η προσφορά να περιλαμβάνει ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Πιστοποίηση ή τεκμηρίωση που παρέχει στην αναθέτουσα αρχή επαρκή απόδειξη ότι ο προσφέρων είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην εξαγωγή, τη μεταφορά και τη διαμετακόμιση των εμπορευμάτων που συνδέονται με τη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε συμπληρωματικής τεκμηρίωσης που παρέχεται από το ενδιαφερόμενο κράτος − μέλος ή τα ενδιαφερόμενα κράτη − μέλη. Η πιστοποίηση ή η τεκμηρίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να περιλαμβάνει ιδίως:
αα. κατάλογο με όλες τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και τους περιορισμούς σχετικά με τη μεταφορά − διαμετακόμιση των υπό προμήθεια υλικών, καθώς και των απαρτίων και υποσυστημάτων αυτών, ιδίως εάν τα τελευταία προέρχονται από τρίτες χώρες,
ββ. αρχείο τυχόν παλαιότερων μεταφορών παρεμφερών υλικών από τη χώρα παραγωγής τους στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη − μέλη της ΕΕ ή εξαγωγών σε τρίτες χώρες,
γγ. κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που έχει με οποιονδήποτε τρόπο περιέλθει στην κατοχή του προσφέροντος από κρατικές αρχές και υπηρεσίες.
β. Μνεία κάθε περιορισμού ή δέσμευσης που ενδεχομένως επιβληθεί στην αναθέτουσα αρχή όσον αφορά αποκάλυψη, μεταφορά ή χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο ελέγχου εξαγωγών ή διευθετήσεων ασφαλείας.
γ. Πιστοποίηση ή τεκμηρίωση που να αποδεικνύει ότι η οργάνωση και η γεωγραφική θέση της αλυσίδας εφοδιασμού του προσφέροντος θα του παράσχουν τη δυνατότητα να τηρήσει τις διευκρινιζόμενες στα έγγραφα της σύμβασης απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής όσον αφορά στην ασφάλεια του εφοδιασμού και δέσμευση ότι θα διασφαλίσει ότι οι πιθανές αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν θα επηρεάσουν δυσμενώς τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές. Στο πλαίσιο της πιστοποίησης της οργάνωσης του εφοδιαστικού συστήματος του προσφέροντος, μπορεί να του ζητηθεί να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους και μεταφορείς από συμμαχικές χώρες και να αποφύγει υπεργολάβους από χώρες στις οποίες ισχύει ειδικό καθεστώς που επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού.
δ. Δέσμευση, εκ μέρους του προσφέροντος, ότι θα εγκαθιδρύσει ή θα διατηρήσει την ικανότητα που απαιτείται, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ενδεχομένως ανάγκες της αναθέτουσας αρχής συνεπεία κρίσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν και ιδίως εντός των επιβαλλόμενων από επιχειρησιακής άποψης χρόνων απόκρισης.
ε. Οποιαδήποτε υποστηρικτικά έγγραφα των εθνικών αρχών της χώρας του προσφέροντος όσον αφορά την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών της αναθέτουσας αρχής συνεπεία κρίσης.
στ. Δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος ότι θα διασφαλισθούν η συντήρηση, ο εκσυγχρονισμός ή οι προσαρμογές των προμηθειών που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης.
ζ. Δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος ότι η αναθέτουσα αρχή θα ενημερωθεί έγκαιρα σχετικά με κάθε μεταβολή που θα επέλθει στην οργάνωσή του, στην αλυσίδα εφοδιασμού ή στη βιομηχανική στρατηγική η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις υποχρεώσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής.
η. Δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος ότι θα παράσχει στην αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν από κοινού κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, τον κατασκευαστικό φάκελο και όλα τα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής ειδικά μέσα που είναι αναγκαία για την παραγωγή ανταλλακτικών, επιμέρους στοιχείων, συναρμολογημένων μερών, καθώς και ειδικό εξοπλισμό δοκιμών, περιλαμβανομένων των τεχνικών σχεδίων, των αδειών και των οδηγιών χρήσης στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι πλέον σε θέση για οποιαδήποτε αιτία να παράσχει τον αναγκαίο εφοδιασμό.
2. Απαγορεύεται στην αναθέτουσα αρχή να ζητεί από τους προσφέροντες να επιτυγχάνουν δέσμευση εκ μέρους κράτους − μέλους, η οποία θα περιόριζε την ελευθερία του κράτους αυτού, να εφαρμόζει, σύμφωνα με τη σχετική διεθνή νομοθεσία ή τη νομοθεσία της ΕΕ, τα εθνικά του κριτήρια αδειοδότησης εξαγωγών, μεταφοράς ή διαμετακόμισης στις συνθήκες που επικρατούν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης για την έγκριση αυτή.

 • 7 Δεκεμβρίου 2018, 14:20 | ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Να γίνει προσθήκη στο άρθρο 43 ως εξής:
  Σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού, Ειδικοί Όροι των διακηρύξεων και συμβάσεων θα διασφαλίζουν την υλοποίηση της σύμβασης ή τμημάτων αυτής σε εγχώριες εγκαταστάσεις όταν η παραγωγή, βιομηχανική υποστήριξη, συντήρηση και εν γένει η δια βίου υποστήριξη του υπό προμήθεια υλικού ή κρίσιμων τμημάτων αυτού, επιβάλλεται, για λόγους Εθνικής Ασφαλείας, επιχειρησιακής ετοιμότητας, ταχύτητας ανταπόκρισης κλπ., κυρίως σε περιόδους κρίσης, να πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν:
  α) Εγχώριο σύστημα υποδομών και εφοδιαστικής διαχείρισης
  Υποχρέωση για εγκαθίδρυση ολοκληρωμένου συστήματος βιομηχανικής υποδομής και εφοδιαστικής διαχείρισης (με αναλυτική γεωγραφική κατανομή αυτού) από τον Προμηθευτή, εντός των Γεωγραφικών Ορίων της Ελληνικής επικράτειας, η οποία θα υποστηρίζει τους κρίσιμους τομείς, όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή εντός των προκαθορισμένων χρόνων απόκρισης.
  Απαιτούμενα στοιχεία για την αξιολόγηση κάλυψης της ανωτέρω απαίτησης:
  o Δήλωση των σημείων της εφοδιαστικής αλυσίδας του προσφέροντος εντός της Ελληνικής επικράτειας, χρήση υφισταμένων υποδομών και ανάλυση τρόπου αξιοποίησής τους στην υποστήριξη των κρίσιμων τομέων και των απαιτούμενων χρόνων απόκρισης.
  o Δήλωση των εγχώριων υποκατασκευαστών ή εγχώριων ιδίων εγκαταστάσεων που θα συμμετέχουν στην υποστήριξη των κρίσιμων τομέων και υποβολή των σχετικών συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ Προμηθευτή – υποκατασκευαστών.
  o Καταγραφή των απαρτίων και υποσυγκροτημάτων των κρίσιμων τομέων που θα υποστηριχθούν-κατασκευασθούν σε εγχώριους υποκατασκευαστές.
  β) Χρόνο Απόκρισης-Επείγουσες Ανάγκες
  Υποχρέωση για ανταπόκριση από τον προσφέροντα εντός συγκεκριμένων χρόνων απόκρισης για την επίτευξη της απαιτούμενης από την Αναθέτουσα Αρχή επιχειρησιακής διαθεσιμότητας σε:
  o επισκευές,
  o παραγωγή νέων ανταλλακτικών,
  o υποστήριξη πεδίου,
  o παροχής εκπαίδευσης,
  o τηλεφωνικής υποστήριξης,
  Απαιτούμενα στοιχεία για την αξιολόγηση κάλυψης της ανωτέρω απαίτησης:
  o Υποβολή σχεδίου επίτευξης των απαιτούμενων χρόνων απόκρισης όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
  o Υποβολή σχεδίου υλοποίησης των τυχόν αυξημένων ή κατεπειγουσών αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής σε περιόδους κρίσης.

 • 7 Δεκεμβρίου 2018, 14:59 | ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Είναι επιτακτική η ανάγκη για πλήρη αξιοποίηση των προβλέψεων για την Ασφάλεια Εφοδιασμού και Πληροφοριών μέσω Ειδικών Όρων και σχετικών Προτάσεων-Μελετών με βάση τις υπάρχουσες και άμεσα διαθέσιμες στην Ελλάδα δυνατότητες παραγωγής, συμπαραγωγής και υποστήριξης.