Άρθρο 141 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι διαδικασίες, οι υπηρεσίες και τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που ασκούν τις αρμοδιότητες επί θεμάτων που αφορούν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων του παρόντος στον ειδικό τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας για την εξυπηρέτηση αναγκών της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3.
2. Με απόφαση του ΥΕΘΑ είναι δυνατό να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 20.
3. Με απόφαση του ΥΕΘΑ καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες υλοποίησης, η πολιτική χρήσης του ΗΜΔΗΣΑΤ και ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείρισή του, το δικτυακό τόπο τήρησής του, τη δομή των βάσεων δεδομένων του, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό, τα επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόμενα στοιχεία, το χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 31.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Eθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα του ΗΜΔΗΣΑΤ με κάθε πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση από τις υπηρεσίες του Δημοσίου των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 31.
5. Με απόφαση του ΥΕΘΑ είναι δυνατό να ορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες της διαδικασίας διενέργειας ηλεκτρονικών δημοπρασιών σε εφαρμογή του άρθρου 32.
6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται όλα τα θέματα για την κατάρτιση και λειτουργία του ΕΜΕΑΤ ως επαγγελματικού μητρώου και επίσημου καταλόγου εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, όπως ιδίως οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διατυπώσεις εγγραφής και κατάταξης των οικονομικών φορέων στο Μητρώο, η διαδικασία τήρησης και ενημέρωσης του Μητρώου και οι περιπτώσεις διαγραφής από αυτό, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 36.
7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι δυνατό να καθιερώνονται είτε εναλλακτικοί επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων είτε σύστημα πιστοποίησης από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και να ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες λειτουργίας τους. Οι οργανισμοί πιστοποίησης που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο είναι οργανισμοί που ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για την πιστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 36.
8. Με απόφαση του ΥΕΘΑ είναι δυνατό να δημοσιεύονται υποδείγματα των εγγράφων της σύμβασης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 38, με δεσμευτικό ή μη χαρακτήρα.
9. Με απόφαση του ΥΕΘΑ είναι δυνατό να ρυθμίζονται ζητήματα λεπτομερειακού και τεχνικού χαρακτήρα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 43.
10. Με απόφαση του ΥΕΘΑ είναι δυνατό να ρυθμίζονται ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του ανταγωνιστικού διαλόγου σε εφαρμογή του άρθρου 49.
11. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του ΥΕΘΑ και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών επιτρέπεται η καθιέρωση συστήματος εθελοντικής πιστοποίησης με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών πιστοποίησης των μηχανισμών ηλεκτρονικής διαβίβασης και παραλαβής των προσφορών και των μηχανισμών ηλεκτρονικής παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής σε εφαρμογή του άρθρου 63.
13. Με απόφαση του ΥΕΘΑ, κατόπιν πρότασης του Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ εκδίδεται Κανονισμός ΚΔΠ, με τον οποίο καθορίζονται τα όργανα, οι αρμοδιότητές και οι διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας του υπό προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού και την εκτέλεση, σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, των αναγκαίων επιχειρησιακών δοκιμών των υπό προμήθεια συστημάτων και μέσων, εναρμονισμένου με την STANAG 4107 και τις διεθνείς πρακτικές, σύμφωνα με το άρθρο 112.
14. Με απόφαση του ΥΕΘΑ είναι δυνατό να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες κατάρτισης και υλοποίησης προγραμμάτων ΕΑ των άρθρων 131 και 132.