Άρθρο 24

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 ο πίνακας των ποσοστών αναπλήρωσης αριθμείται σε πίνακα 1, αντικαθίσταται το εδάφιο πριν τον πίνακα 1, προστίθεται νέο εδάφιο και πίνακας 2. Το άρθρο 8 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8
Ανταποδοτική σύνταξη
1. Οι υπάλληλοι-λειτουργοί του Δημοσίου και οι στρατιωτικοί, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος, και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τον πίνακα ο οποίος ενσωματώνεται στην παράγραφο 5, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων.
2. α. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.
Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α` της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ/τος 169/2007, είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύον κάθε φορά είτε με βάση τις διατάξεις του ν. 2084/1992, ως συντάξιμες αποδοχές επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό αναπλήρωσης των 35 ετών λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της συνολικής ασφάλισής του.
β. Για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά, κατόπιν καταβολής του προβλεπόμενου ποσού εξαγοράς, ως συντάξιμες αποδοχές ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο μηνιαίο μισθό-εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε μήνα ασφάλισης.
3. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης των προσώπων των περιπτώσεων β` και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 6, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο, σύμφωνα με την περίπτωση α` της παραγράφου 2, μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές ισχύουν κατά περίπτωση με βάση τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, που προκύπτει από το ασφαλιστικό έτος 2002 και έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου – λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού.
Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 1.1.2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου – λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά έως πέντε (5) ετών ασφάλισης.
Για συντάξεις με έναρξη καταβολής από 1.1.2021, αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 1.1.2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου – λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως δέκα (10) ετών ασφάλισης.
4.α. Η αναπροσαρμογή των συνταξίμων αποδοχών, για το διάστημα έως και το 2024, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η προσαύξηση των συνταξίμων αποδοχών για το διάστημα από το 2025 και εφεξής διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Οικονομικών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία της εφαρμογής του δείκτη μεταβολής μισθών της ΕΛΣΤΑΤ για την αναπροσαρμογή των συνταξίμων αποδοχών.
5. Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης του κατωτέρω πίνακα, που προσαρτάται στο τέλος της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης εντός εκάστης κλίμακας ετών, αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναγράφεται στην τρίτη στήλη του πίνακα.
Έως 30-09-2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα 1:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΠΌΕΩΣ
0150,77%
15,01180,84%
18,01210,90%
21,01240,96%
24,01271,03%
27,01301,21%
30,01331,42%
33,01361,59%
36,01391,80%
       39,01                42 και   περισσότερα2,00%

Από 1-10-2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα 2:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΠΌΕΩΣ
0150,77%
15,01180,84%
18,01210,90%
21,01240,96%
24,01271,03%
27,01301,21%
30,01331,98%
33,01362,50%
36,01402,55%
40,01 ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΤ ΕΤΟΣ0,50%

 

Το συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης, όπως αυτό προκύπτει σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3.
6. Πρόσωπα τα οποία είναι συνταξιούχοι των ενταχθέντων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων και κλάδων, κατά την ημερομηνία ένταξής τους στον Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον οι συντάξεις τους είναι της αυτής αιτίας, δικαιούνται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σύνταξη ίση με το άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων από τους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς και κλάδους. Αν οι συντάξεις προέρχονται από διαφορετικές αιτίες, ο Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθεί να καταβάλλει αυτές χωριστά.
7. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ/τος 169/2007(Α΄ 210) και της παραγράφου 5 του άρθρου 55, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που παραπέμπει σε αυτές δεν έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6».

 • 26 Ιανουαρίου 2020, 00:27 | Χριστοδούλου Νικόλαος

  Το ποσοστό αναπλήρωσης 0,5% για κάθε έτος πάνω από τα 40 έτη είναι ιδιαίτερα μικρό και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την λογική και την φιλοσοφία που επέ-βαλε την αναμόρφωση των ποσοστών αναπλήρωσης του Ν. 4387/2016 (επιβράβευση της εργασίας/των περισσότερων συντάξιμων χρόνω /χρόνων ασφάλισης).
  Επιβάλλεται ακόμα και για σημειολογικούς λόγους τα νέα συνολικά ποσοστά ανα-πλήρωσης μέχρι τα 50 έτη να μην υπολείπονται σε καμία περίπτωση εκείνων του Ν. 4387/2016.
  Είναι γεγονός, ότι με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που προτείνονται για πάνω από τα 45 έτη θίγονται συγκεκριμένες κατηγορίες ένστολων (ιπτάμενοι,διασώστες, στελέχη των ειδικών δυνάμεων κλπ που λόγω των ιδιαιτεροτήτων που τους διέπουν μπορεί να συμπληρώνουν ή και να ξεπερνούν τα 50 συντάξιμα έτη) και δεν ενδεί-κνυται η δημιουργία δυσαρέσκειας σε ευαίσθητους κλάδους, ειδικά κάτω από τις «ειδικές συνθήκες» που διέρχεται σήμερα η χώρα .

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 23:17 | Δημήτριος Ντούμας

  Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. οι ΄Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας (μεταξύ άλλων) ΔΕΝ είναι επαγγέλματα, αλλά «ειδικής φύσεως λειτουργήματα». Διαφαίνεται στο παρόν νομοσχέδιο η τάση του νομοθέτη να «τιμωρήσει» αυτούς οι οποίοι υπηρετούν πάνω από 40 χρόνια…

  Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 22:53 | Μιχαήλ

  Το ποσοστό αναπλήρωσης μετά τα 40 έτη θα πρέπει να εξεταστεί να παραμείνει στο 2,55% που είναι τα 40 έτη και να μην προχωρήσει η μείωση σε 0.5%. Η μείωση αυτή θίγει κατά κύριο λόγο ιδιαίτερες ομάδες όπως οι πυροτεχνουργοί, οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας, οι υπηρετούντες στις ΟΥΚ κ.λπ. καταργώντας την αρχή της αναλογικότητας αφού μετά τα 40 έτη κάθε έτος που πληρώνεται και αναγνωρίζεται δεν ανεβάζει τις αποδοχές αναλογικά όπως μέχρι τα 40 έτη. Οι ομάδες αυτές, που κατά κύριο λόγο θίγονται, αποτελούν επιχειρησιακά την αιχμή τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και των Σωμάτων Ασφαλείας. Είναι προφανές ότι η μετά τα 40 έτη μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης από 2.55% σε 0,5% και η μη αύξηση ή έστω διατήρηση του στο ίδιο, μέγεθος έρχεται σε αντίθεση με την Αρχή της Αναλογικότητας η οποία θεμελιώνεται με το Άρθρο 25 του Συντάγματος που καθορίζει την Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στην παράγραφο 1 αναφέρει «Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.» Εφόσον η πληρωμή για αναγνώριση των ετών αναλογικώς αυξάνει μετά το 40κοστό έτος θα πρέπει και η ανταπόδοσή του στις συντάξιμες αποδοχές να αυξάνει και αυτή ή τουλάχιστον να παραμένει ως έχει στο 40κοστό έτος.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 21:27 | Αγγελος

  Το προτεινόμενο νομοσχέδιο υποτίθεται ότι διασφαλίζει την ΜΗ μείωση των συντάξεων το οποίο όμως δεν ισχύει στην περίπτωση εν ενεργεία ιπταμένων που θα υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας μετά την 1/10/2019.Δηλαδή:

  Συντάξιμα χρόνια 50 έτη

  Νόμος Κατρούγκαλος: ποσοστό αναπλήρωσης 62,8%
  Νέος Νόμος: ποσοστό αναπλήρωσης 55,8%

  ΜΕΙΩΣΗ 7%

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 21:50 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

  Αρθρο 24 : Με το νέο συντελεστή του ποσοστού αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης για πάνω από τα 40 συντάξιμα έτη (0,5% για κάθε επιπλέον έτος) θα προκύψουν μειώσεις στις συντάξεις (οπως αυτές επανυπολογίστηκαν με τις διατάξεις του ν.4387/16), που είχαν πολλά περισσότερα συντάξιμα έτη υπηρεσίας.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 20:10 | Gio

  Προς κ.Βρούτση

  Διαβάζοντας το προσχέδιο του ασφαλιστικού και ειδικότερα όσον αφορά την ανταποδοτικότητα πάνω από 40
  χρόνια (0,5%)συμβαίνει το εξής: είτε οι συνεργάτες σας (αυτοί που κάνουν τις αναλογιστικές μελέτες) δεν έχουν ιδέα από οικονομικά, είτε δεν σας έχουν ενημερώσει επαρκώς, είτε και 2 μαζί.
  Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι καταταγέντες σε ένοπλες δυνάμεις και σώματα ασφαλείας από 30/09/1990 και μετά, προκειμένου για την αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου υπηρεσίας κάθε εξαμήνου επικινδυνότητας (πτητικού, καταδυτικού,ΕΚΑΜ κτλ) κατέβαλαν επιπλέον εισφορές ίσες με το 6.67% επί των μηνιαίων αποδοχών τους (από 700 έως 1000 κάθε εξάμηνο, μπορεί και παραπάνω, ανάλογα τον βαθμό).
  Τα τελευταία χρόνια σταδιακά το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 13.3% (ή 16% αν δεν κάνω λάθος) με αποτέλεσμα οι παραπάνω εισφορές να διπλασιαστούν (1400 με 2000 για κάθε εξάμηνο)
  Σύμφωνα λοιπόν με το προσχέδιο του νέου ασφαλιστικού (0.5% για κάθε επιπλέον χρόνο στην ανταποδοτική σύνταξη) σας ενημερώνω ότι η αύξηση στη σύνταξη θα κυμαίνεται από 3 έως 5 ευρώ το μήνα για κάθε χρόνο μετά τα 40 χρόνια (δηλ.36 με 60 το χρόνο αύξηση) όταν θα πρέπει να έχουν καταβληθεί στα ταμεία οι εισφορές 2 εξαμήνων αντίστοιχα (δηλ. 2800 με 4000).
  Με λίγα λόγια για να κάνει κάποιος απόσβεση θα χρειαστεί 50 και πλέον χρόνια.
  Πείτε μου λοιπόν ποιος νοήμων άνθρωπος θα αναγνωρίζει επιπλέον συντάξιμα χρόνια;
  Kανένας είναι η απάντηση.Όσοι θα παίρνουν το επίδομα επικινδυνότητας δεν θα το αναγνωρίζουν ως συντάξιμο με συνέπεια τα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα έχουν πλέον τα ανάλογα έσοδα (που δεν θα ήταν και λίγα).
  Εκτός και αν θεωρείτε ότι τα έσοδα των ταμείων επαρκούν για πολλά πολλά χρόνια.
  Προφανώς αυτοί που κάνουν τις μελέτες ή δεν το έχουν υπολογίσει ή είναι ανίκανοι ή θέλουν να τιμωρήσουν όσουν αναγνώρισαν επιπλέον συντάξιμα χρόνια, χωρίς όμως να σκεφτούν τι θα χάσουν από τις εισφορές στο μέλλον.

  Ευχαριστώ

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 20:56 | Ιωάννης Τουπαδάκης

  Τα ποσοστό αναπλήρωσης μετά τα 40 έτη ασφάλισης είναι άδικο γιατί δεν είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας.
  Θίγει όλους όσους έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν σε Ειδικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, στους οποίους έχει δοθεί αντισταθμιστικά για το έργο που προσφέρουν, το δικαίωμα να αναγνωρίζεται ο χρόνος υπηρεσίας τους, ως διπλός συντάξιμος χρόνος, πληρώνοντας τις ανάλογες εισφορές.
  Αν κάποιος που υπηρετεί σε μία τέτοια υπηρεσία έχει πληρώσει ή θα πληρώσει 20 χρόνια διπλά και έχει υπηρετήσει 40, θα έχει πληρώσει κρατήσεις 60 ετών. Δηλαδή 50% παραπάνω από κάποιον άλλο υπάλληλο με 40 χρόνια υπηρεσίας. Με τον Ν.4387/2016 ο πρώτος θα είχε ποσοστό αναπλήρωσης 82,8% με τον προς διαβούλευση νόμο 60%. Μόλις 10% παραπάνω από τον δεύτερο που πλήρωσε τα 40 έτη.
  Νομίζω πως πρέπει να επανεξεταστεί το ποσοστό αναπλήρωσης από τα 40 χρόνια και μετά προκειμένου να υπάρξει ισορροπία μεταξύ κρατήσεων και απολαβών, να διατηρηθεί η αναλογικότητα και η ανταποδοτικότητα καθώς και το αίσθημα δικαίου.
  Όσοι έχουμε το παραπάνω δικαίωμα έχουμε επιλέξει τον δύσκολο και επικίνδυνο δρόμο και πληρώνουμε για αυτό και εμείς και το εκάστοτε υπουργείο στο οποίο ανήκουμε τις ανάλογες κρατήσεις.
  Εν ολίγοις αν τα 40 έτη ασφάλισης δίνουν 50% αναπλήρωση, τα 50 πρέπει να δίνουν τουλάχιστον 62,5% τα 60 έτη τουλάχιστον 75% και αναλόγως.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 20:41 | Παπαδάκης Γ.

  Οι συντελεστές που διαμορφώνουν το ποσοστό αναπλήρωσης μετά τα σαράντα (40) συντάξιμα έτη να διαμορφωθούν ως εξής:
  α. Από τα σαράντα (40) έως τα σαράντα πέντε (45) συντάξιμα έτη, σε 1,50%.
  β. Από τα σαράντα πέντε (45) έως τα πενήντα (50) συντάξιμα έτη, σε 1,00%.
  γ. Πέραν των πενήντα (50) συνταξίμων ετών, σε 0,50%.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 19:31 | Μίλτος Π.

  Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι συμπληρώνουν πάνω από τα σαράντα (40) συντάξιμα έτη, ο συντελεστής αναπλήρωσης από τα σαράντα (40)έτη έως τα σαράντα πέντε (45) συντάξιμα έτη να διαμορφωθεί ετησίως σε 1,50%, από τα σαράντα πέντε (45) έτη έως τα πενήντα (50) συντάξιμα έτη να διαμορφωθεί ετησίως σε 1,00% και πέραν των πενήντα (50) συνταξίμων ετών να διαμορφωθεί στο 0,50%.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 19:08 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Προτεινω την εξεταση δυνατοτητας αλλαγης του συντελεστη αναπληρωσης για το 30ο ετος υπηρεσιας σε 1.98% απο 1.21%(η σε οποιο ποσοστο ειναι εφικτο μεταξυ του 1,21% και του 1.98% [Π.Χ. 1,42%]με αντιστοιχη δημιουργια ξεχωριστης κατηγοριας οποτε και η κλιμακωση των ποσοστων αναπληρωσης θα ειναι πιο ομαλη και θα ξεχωρισει το οριο των 30 χρονων υπηρεσιας) ετσι ωστε να ευνοηθουν και οι συνταξιουχοι με » 30 χρονια υπηρεσιας και πανω » αντί για συνταξιουχους «με πανω απο 30 χρονια υπηρεσιας».Και στην κατηγορια αυτη η ευνοια ειναι καθαρα λογιστικη παρα πραγματικη αφου το αποτελεσμα θα ειναι η μεγαλυτερη μειωση της προσωπικης διαφορας τους
  ΔΗΛΑΔΗ 1. Χρ. Υπηρ, 27,01-29 1.21% και Χ.Υ. 29,01-33 1.98%
  η 2. Χρ.υπηρ.27,01 -29 1.21%- Χ.Υ 29,01-30 (πχ)1.42% και Χ.Υ.30,01-33 (ως εχει)1.98%

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 19:21 | ΣΤΑΥΡΟΣ Μ

  ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΕΤΗ (0,5% ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ) ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΦΕΝΟΣ ΕΙΣΦΕΡΕΙ ΠΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΥΨΗΛΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ) ΑΦΕΤΈΡΟΥ ΔΕΝ ΑΦΑΙΡΕΙ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΝΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ.
  Ο ΝΟΜΟΣ «ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ» ΚΡΙΘΗΚΕ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Τ.Ε. (ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΙΧΑΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΕΤΗ. ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΑ 45 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 53,28% ΕΝΩ ΜΕ ΤΑ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 52,8%. Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ 0,48%.
  ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ 0,48% ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Ε.
  ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ.
  ΓΙΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΟΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΣΥΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
  ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΤΟ 0,5% ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ – ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΙΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΥΝ (ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΥΝ), ΟΠΩΣ ΕΓΩ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΣΤΑ 45 ΧΡΟΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ Ι Κ Α Ι Ω Σ Υ Ν Η

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 19:13 | sklivakis

  Να αυξηθουν τα ποσοστα αναπληρωσης ανω των 40 ετων .Δεν ειναι λογικο να δινεταΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 0.50 .ουτε ανταποδοτικο των καταβαλωμενων εισφορων δεν ειναι.Σας ευχαριστω και ελπιζω στην τροποποιηση του

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 18:29 | Γάτος Μαρίνος

  Για τους Στρατιωτικούς και τα μελή των Σωμάτων Ασφαλείας, που υπηρετούν σε μονάδες οι οποίες δικαιολογούν διπλά συντάξιμα εξάμηνα (υποβρύχια, αλεξίπτωτα, ελικόπτερα, πιλότοι, Τμήμα εξουδετερώσεως εκρηκτικών μηχανισμών κ.λ.π.) και οι οποίοι έχουν πάνω από τα σαράντα χρόνια συντάξιμα, το ποσοστό αναπλήρωσης για πάνω από σαράντα (40) έως τα πενήντα (50) χρόνια να είναι 0,50% για κάθε χρόνο. Από τα πενήντα (50) έως τα εξήντα (60) χρόνια το ποσοστό να ανεβαίνει στο 0,75% και για πάνω από τα εξήντα (60) χρόνια, στο 1%.

  Μετά τιμής

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 18:46 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  Στο άρθρο 24 και στη προσθήκη στο άρθρο 8 του ν.4387/2016 του ΠΙΝΑΚΑ 2 με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, το από «30,01ετη» της πρώτης στήλης σημαίνει :
  30,01 (έτη) Χ 300 (Ημ. Ασφαλ.) = 9003 ημ. ασφάλισης δηλαδή
  οι όποιες αυξήσεις θα ξεκινούν από 9003 ημέρες ή 30 έτη και ΤΡΕΙΣ ημέρες.
  Αυτή η άστοχη διατύπωση στον πίνακα αδικεί όλους όσους έχουν 30 έτη ασφάλισης συν μια η και δυο ημέρες τους οποίους κατατάσσει άδικα στην προηγούμενη μικρότερη κλίμακα σε αντίθεση με την βούληση του νομοθέτη για «ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ» που επανειλημμένα έχει διατυπώσει στα ΜΜΕ. Αυτό συμβαίνει σε όλο το εύρος του ΠΙΝΑΚΑ 2 και σε όλες τις κλίμακες του.
  Η διαφαινόμενη λύση θα ήταν η αλλαγή της στήλης των ετών με αντίστοιχη στήλη που τα έτη θα ήταν εκπεφρασμένα σε ημέρες ασφάλισης.
  Δηλαδή:
  ….
  από 9001 ημ. εως 9900 ημ. “1,98% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ”
  από 9901 ημ. εως 10800 ημ “2,50% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ”
  …. Κ.Λ.Π.
  Ευελπιστώ ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη σας την παρατήρηση μου και θα διορθώσετε άμεσα την διατύπωση στον εν λόγω πίνακα ώστε να ακολουθεί το «ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ» όπως έχει εξαγγελθεί.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 18:23 | Νικος

  Καλησπέρα σας.
  Θα ήθελα να σας θέσω ένα θέμα το οποίο αφορά μια ευαίσθητη ομαδα επαγγελματιών η οποία είναι ίσως η μόνη που θίγεται από νέο ασφαλιστικό.
  Πιο συγκεκριμένα ορισμένοι εργαζόμενοι στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφάλειες με ειδικότητες όπως ιπταμενοι, ναρκαλιευτες, πυροτεχνουργοι (τ.ε.ε.μ), ειδικες δυνάμεις (ε.κ.α.μ), δύτες, είχαν ανέκαθεν τη δυνατότητα λόγω της ιδιαίτερης επικινδυνοτητας της αποστολής τους να πληρώσουν εις διπλούν εισφορές (6,67% επί του συνόλου των αποδοχών) και να αναγνωρίσουν τα χρόνια που υπηρέτησαν σε αυτές ως δίπλα. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί όταν συνταξιοδοτουνταν να λάμβαναν σύνταξη η οποία ήταν αντίστοιχη των διπλών ετών που είχαν πληρώσει κι αναγνωρίσει, άρα και μεγαλύτερη. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας έχουν πλέον των 60 πληρωμενων συνταξιμων ετων. Με τον προηγούμενο νόμο (Κατρουγκαλου), άνω των 40 ετών εργασίας ο κάθε επιπλέον χρόνος που αναγνώριζε ο εργαζόμενος αμοιβοταν με ποσοστό αναπλήρωσης 2%. Παρεμπιπτόντως ο νόμος Κατρουγκαλου πέρα απ ότι μείωνε τη σύνταξη των εργαζομένων αυτων καταργούσε τα λεγόμενα εξάμηνα (επιπλέον μπόνους στη σύνταξη για την επικινδυνοτητας της εργασίας τους). Ακόμα και το 2% ήταν πολύ λίγο προκειμένου η σύνταξη να φτάσει στα προ κρίσης επίπεδα. Δυστυχώς, πρόσφατα πληροφορήθηκαμε ότι με το νέο νόμο που προστίθεται να ψηφίσει η κυβέρνηση το 2% μετατρέπεται σε 0,5% ρυθμίση η οποια καθιστά πλέον την αναγνώριση των ετών αυτών ασύμφορη. Η οποία αναγνώριση της προσφοράς μας εκ μέρους του κράτους εξανεμιζεται. Το γεγονός ότι κάθε μέρα στον εργασιακό μας βίο θεταμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο δε λαμβάνεται πλέον υπόψη.
  Θεωρώ ότι ο αρμόδιος Υπουργός δε γνωρίζει ποιοι άνθρωποι θίγονται απ αυτή τη ρύθμιση γι αυτό και τη συμπεριελαβε στο νέο νομοσχεδιο χωρίς ιδιαίτερη σκέψη. Ελπίζω σύντομα να διορθωθεί η αδικία.
  Με εκτιμηση

  Υ.Γ
  Η τοποθέτηση μου αφορά τα εν ενέργεια στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων τα οποία υπηρετούν σε υπηρεσίες αυξημένης επικινδυνοτητας εν καιρό Ειρήνης.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 18:09 | A.Π.

  Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4609/2019 και ειδικότερα η διαδικασία με την οποία θα πραγματοποιηθεί η αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας, ο οποίος προσμετράται ως διπλάσιος ή τριπλάσιος έως και 5 έτη

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 17:10 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4387/2016, «…Η ανταποδοτική σύνταξη στηρίζεται στην αρχή της ανταποδοτικότητας και αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ συνταξιοδοτικής παροχής, εισφορών και εισοδήματος….», «….Η προοδευτική αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης ανά κλίμακα ετών ασφάλισης ανταμείβει τους ασφαλισμένους με μεγαλύτερο εργασιακό βίο και αντίστοιχη συνεισφορά στα ασφαλιστικά ταμεία και, συνακόλουθα, παρέχει κίνητρα για παραμονή στην εργασία….». Η φιλοσοφία και στόχευση του νόμου είναι να υπάρχει μία δίκαιη σύνταξη με βάση το ποσό που ο ασφαλισμένος πληρώνει στο ασφαλιστικό ταμείο.

  Επιπλέον η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με βάση τις εξής παραμέτρους, α) τις συντάξιμες αποδοχές (προσαυξανόμενες όπως ισχύει), β)το χρόνο ασφάλισης, γ)τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης.

  Στον πίνακα με το ποσοστό αναπλήρωσης, του υπό διαβούλευση νόμου, για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης, παρατηρούμε ότι στα 40 έτη και περισσότερα το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 0,50%.

  Κύριε υπουργέ εάν λάβουμε υπ όψιν ότι, σύμφωνα με το μισθολόγιο, οι υπάλληλοι αμείβονται βάση μισθολογικών κλιμακίων τα οποία αυξάνονται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, και οι κρατήσεις που καταβάλουν είναι σύμφωνα με το μισθό τους, πως γίνετε ο ασφαλισμένος με 40έτη άρα και μεγαλύτερο μισθό και κρατήσεις, να έχει ποσοστό αναπλήρωσης μικρότερο από έναν νεοεισερχόμενο.
  Να σημειωθεί ότι το ποσοστό του νεοεισερχόμενου είναι 0,77% έναντι 0,50% του ασφαλισμένου με 40έτη και περισσότερα.

  Είναι συνταγματικό κατά το άρθρο 4 παρ 1 του Συντάγματος υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, η κυριαρχική αρμοδιότητα του νομοθέτη που θέτει τους όρους της συνταξιοδοτικής παροχής, να είναι απεριόριστη χωρίς να υπόκειται στους περιορισμούς που επιβάλλονται από την τήρηση της ως άνω αρχής της αναλογικής ισότητας.

  Η εφαρμογή του ποσοστού 0,50% με έτη ασφάλισης 40 και περισσότερα είναι στα πλαίσια για την αποκατάσταση της απόλυτης ανταποδοτικότητας εισφορών-παροχών στο πλαίσιο ενός συστήματος προκαθορισμένων εισφορών νοητής κεφαλαιοποίησης, εντός του οποίου εισφορές και παροχές υπολογίζονται με ενιαίο τρόπο, με στόχο την κατάργηση παλαιότερων ρυθμίσεων που είχαν ως συνέπεια την καταβολή υψηλών συντάξεων που δεν αντίκριζαν αντίστοιχου ύψους καταβολή εισφορών και κατ’ επέκταση, τη συσσώρευση ελλειμμάτων. Ή μήπως η μείωση των παροχών(μικρότερη ανταπόδοση) λειτουργεί υπέρ της βιωσιμότητας του συστήματος.

  Είναι συνταγματικό κατά το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος ο σκοπός της μεταρρύθμισης και ο λόγος που την επιβάλλει, να είναι εκείνος των οικονομικών στοιχείων και αναλογιστικών δεδομένων, μη λαμβάνοντας υπόψιν τα εκτιμώμενα έσοδα ανά κατηγορία, παρά μόνο την βιωσιμότητα του νέου συστήματος (εκτιμώμενο πλήθος ασφαλισμένων και συνταξιούχων,εκτιμώμενα έσοδα και δαπάνες ανά κατηγορία παροχών).

  Είναι συνταγματικό κατά το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος οι συνταξιούχοι με 40έτη και περισσότερα να πρέπει να αναλάβουν ένα δυσανάλογο μέρος του κόστους της βιωσιμότητας του νέου συστήματος ή της δημοσιονομικής προσαρμογής. Εφόσον η διαφορά στα ποσοστά αναπλήρωσης ανά κλίμακα ετών ασφάλισης είναι δυσανάλογα μεγάλη(από την τελευταία κλίμακα διαφορά 2,05%).

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 17:26 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Επι του παρόντος άρθρου που αφορά την ανταποδοτική σύνταξη των στρατιωτικών που προέρχονται από Υπαξιωματικούς στον ν. 4387/2016 χωρίς λόγο περικόπηκε η προσαύξηση σύνταξης των 3/35 στον επανυπολογισμό για όσους έχουν αποστρατευτεί μετά το 2011.
  Αυτόματα ο παραπάνω νόμος έκανε 2 κατηγορίες. Όσο παλαιότερα έχεις αποστρατευτεί τόσο μεγαλύτερη σύνταξη παίρνεις .
  Αξιωματικοί με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας ίδιο Αποστρατευτικό βαθμό διαφορετικη σύνταξη. Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ πρόσφατος ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ λαμβάνει διαφορετικές συνταξιοδοτικές αποδοχές για τον κάθε ένα και μάλιστα σε έμενα κατά ένα Αποστρατευτικό βαθμό μικρότερο και χωρίς 3/35 και αυθαίρετες μικρότερες συνταξιοδοτικές αποδοχές .Τριπλή ζημιά και με φυσικά χαμηλότερο συντελεστή κατά 3 χρόνια .Διαφορά ανταποδοτικής σύνταξης πάνω από 100 ευρώ σε σχέση με κάποιον που αποστρατεύτηκε το 2010 ακριβώς με τα ίδια δεδομένα .

  Στις παρατηρήσεις της συνταξιοδοτικής πράξης αναγράφεται:
  Η σύνταξη αναπροσαρμόζεται βάσει των παρ.που αφορούν Ανθυπσπιστές μαζί με την από 3/35 προσαύξηση της σύνταξης ως μεγαλύτερης εκείνης που θα προέκυπτε βάση της παρ.του άρθρου 37του Ν.3016/02 χωρίς την ανωτερο προσαύξηση.

  Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ 169/2007, «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» και κατ’ επέκταση του Α.Ν. 1854/51 (εξ ου και τα 3 χρόνια του Κονδύλη) και συγκεκριμένα στο άρθρο 42 παράγραφος 3, …η σύνταξη των μόνιμων ανθυπασπιστών και οπλιτών των Ένοπλων Δυνάμεων, της Χωροφυλακής και του Λιμενικού Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και αυτών που δεν εξομοιώνονται με ορισμένους βαθμοφόρους του στρατεύματος στρατιωτικών νοσοκόμων, προσαυξάνεται κατά 3/35 του μηνιαίου συντάξιμου μισθού τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

  Παρακαλώ για Άμεση την διόρθωση και την σαφή διατύπωση όπως παρακάτω :

  Προσθήκη στο :Αρθρο 22 του 3865/2010
  <<>>

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 17:47 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

  1.Παραβιαζετε η αρχη της ανταποδοτικοτητας διοτι τα 41,42,43,44 χρονια πληρωνουν οπως και τα 40 αρα ο ο συντελεστης προσαυξησης πρεπει να ειναι 2,55 και οχι 0,5 2Εαν επιμενετε στο 0,5 τοτε πρεπει οποιος εργαζεται πανω απο 40 χρονια να πληρωνει μειωμενες εισφορες στο 0,20 περιπου και στην περιπτωση που εχουν πληρωθει να επιστραφουν τα χρηματα 3 Μην κοροιδευτε τους εργαζομενους υπαλληλους οτι μπορουν να εργαζονται μεχρι τα 67 Δηλαδη πληρωστε κοροιδα κανονικα για συνταξη χωρις ανταποδοτικοτητα

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 17:05 | ΣΚΛΙΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  τα ποσοστα που ειναι εγεγραμενα στο σχεδιο νομου πανω απο τα 40 ετη δεν ειναι επιβραβευσημα ως προς τον εργαζομενο και θα πρεπει να τροποποιηθουν προς το καλυτερο.η αποψη μου ειναι οτι το ποσοστο θα πρεπει να ανωτερω του προηγουμενου και να τερματιζει στα 45 ετη.Ευχαριστω και ελπιζω να το τροποποιηθει.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 16:50 | Γεράσιμος

  Να εξεταστεί η αλλαγή του ποσοστού αναπλήρωσης μετά το 40 ο έτος. Το προτεινόμενο ποσοστό 0.5% είναι συγκριτικά μικρότερο από το ισχύον 2%, οπότε για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων ειδικών κατηγοριών πχ ιπταμενοι, οδηγεί σε τελικά ποσοστά αναπλήρωσης μικρότερα του ισχύοντος νόμου. Για συνολικό εργάσιμημο βιο 46 ή 47 ετών υπάρχει δραστική μείωση. Τέλος επισημαίνω ότι για τους νέους , μετά την 1/10/93 ασφαλισμένους, η αναγνώριση πλασματικού χρόνου υπηρεσίας συνεπάγεται την καταβολή αντίστοιχων διπλών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες όμως λόγω του τροποποιημένου ποσοστού αναπλήρωσης δεν θα είναι ανταποδοτικές.
  Εν λόγω προσέγγιση θα αποθαρρύνει αρκετά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων να αναγνωρίσουν το δικαιουμενο πλασματικό χρόνο, καταβαλλοντας τις απαιτουμενες εισφορες, οδηγώντας σε αντίστοιχη μείωση εισπραξιμότητας από τα ταμεία.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 16:53 | Ευθύμιος Μπούνας

  Στο άρθρο αυτό και συγκεκριμένα στον πίνακα των Ποσοστών Αναπλήρωσης το ποσοστό αναπλήρωσης για άνω του 40ου συνταξιοδοτικού έτους καθορίζεται στο 0,5% (ανά έτος).
  Με τον ισχύοντα νόμο (ν.4387/2016 ) το ποσοστό αναπλήρωσης για άνω του 39ου συνταξιοδοτικού έτους είναι 2%.
  Η πολύ σημαντική αυτή μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης για τα συνταξιοδοτικά έτη άνω των 40, έχει τα εξής αποτελέσματα:
  • Μειώνεται αισθητά (ανάλογα με τον αριθμό των υπέρτερων των 40 συνταξιοδοτικών ετών) η σύνταξη των συγκεκριμένων συνταξιούχων.
  • Δημιουργείται συνταξιοδοτική απαξία σε αυτούς που εργάστηκαν ή επιθυμούν να εργαστούν για περισσότερα από 40 χρόνια, ενώ η σύγχρονη τάση είναι να αυξηθούν τα έτη εργασίας των ασφαλισμένων.
  • Ακόμη και γι΄αυτούς που λόγω της επικίνδυνης για την υγεία εργασίας τους έχουν αναγνωριστεί βάσει νόμου, επιπλέον συνταξιοδοτικά έτη, η πρόβλεψη αυτή εξουδετερώνει εν πολλοίς αυτό το «προνόμιο».
  • Διαψεύδει, για έναν αξιόλογο αριθμό συνταξιούχων, τη διακηρυγμένη πρόθεση της Κυβέρνησης να βελτιώσει τις συντάξεις ή κατ΄ελάχιστον να μην τις μειώσει.
  • Καθιστά ανακόλουθο τον κύριο υπουργό, κάτι για το οποίο είμαι βέβαιος ότι δεν επιθυμεί, ο οποίος κατ΄επανάληψη έχει δηλώσει ότι δεν θα μειωθεί καμία απολύτως σύνταξη.

  Παρακαλώ για την άρση αυτής της καινοφανούς αδικίας και την αποκατάσταση του δικαίου

  Ευχαριστώ θερμά

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 16:40 | Κωνσταντίνος Τσιολπίδης

  Κωνσταντίνος Τσιολπίδης , Σέρρες

  Με την υπ΄ αριθ. 1891/4-10-2019 απόφαση του ΣτΕ, έγινε δεκτό ότι με το ν. 4387/2016 τα θεσπιζόμενα ποσοστά αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης είναι ι-διαιτέρως χαμηλά και οδηγούν τελικά στη χορήγηση ανταποδοτικής συνταξιοδοτικής πα-ροχής η οποία τελεί σε προφανή δυσαναλογία προς τις αποδοχές, λόγω του ότι το πο-σοστό αναπλήρωσης είναι κατώτερου του 50%.

  Είναι άδικο και πολύ μακριά από την απόφαση του ΣτΕ, να ορίζεται με το νομοσχέ-διο ποσοστό αναπλήρωσης ανταποδοτικής συνταξιοδοτικής παροχής κοντά στο 37% για τα 35 έτη, όταν μέχρι εφαρμογής του ν. 4387/2016 ο μέγιστος αποδεκτός ασφαλιστικός χρόνος για έκδοση πλήρους συνταξιοδοτικής παροχής ήταν τα 35 έτη.

  Μετά από τα παραπάνω και προκειμένου το νέο νομοσχέδιο, στο κομμάτι του πο-σοστού αναπλήρωσης της ανταποδοτικής συνταξιοδοτικής παροχής:
  α. Να σέβεται και μην απαξιώνει τους παλαιούς συνταξιούχους αλλά ταυτόχρονα να δίνει ελπίδα στους ήδη εργαζομένους.
  β. Να είναι ακριβοδίκαιο προς όλους τους ασφαλισμένους. Όλοι θα παίρνουν το ί-διο ποσοστό ανταποδοτικής συνταξιοδοτικής παροχής, ανάλογα με το συντάξιμο μισθό τους και τα έτη ασφάλισης.
  γ. Τα επιμέρους ποσοστά αναπλήρωσης δε θα γίνονται αντικείμενο διαπραγμά-τευσης των εκάστοτε υπουργών με διάφορους φορείς.
  δ. Να έχει μακρό βίο, να είναι απλό, λειτουργικό και κατανοητό.
  ε. Να κινείται στο πνεύμα αλλά και στην ουσία εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ.
  στ. Να υλοποιείται σε μεγάλο βαθμό η αλληλεγγύη προς εκείνους που είχαν αδυνα-μία κάλυψης μεγαλύτερου ασφαλιστικού βίου αλλά και να μην αδικούνται αυτοί που με κίνδυνο τη ζωή τους πρόσθεσαν περισσότερα ασφαλιστικά έτη.
  προτείνω
  α. Το βασικό ποσοστό αναπλήρωσης ανταποδοτικής συνταξιοδοτικής παροχής να θεσμοθετηθεί στο 52% για 40 έτη(πλήρης απόδοση) ασφάλισης. Όταν οι συνθήκες της οικονομίας το επιτρέψουν να αυξάνεται.
  β. Όλοι οι ασφαλισμένοι θα παίρνουν το 52% του συντάξιμου μισθού επί των ετών του ασφαλιστικούς του βίου, διαιρετέο με το 40 (έτη πλήρης απόδοσης) με όριο συνολι-κής ανταπόδοσης(Εθνική+ανταποδοτική) το 80%. Πάνω σε αυτό το ποσό και σε ξε-χωριστή στήλη θα μπορεί να υπολογίζονται ποσοστιαία επιπλέον παροχές για ειδικές κα-τηγορίες ασφαλισμένων(βαρέα και ανθυγιεινά, επικίνδυνα, κλπ).
  γ. Τη χορήγηση της ανταποδοτικής συνταξιοδοτικής παροχής και σε όσους έχουν ασφαλιστικό βίο μικρότερο των 15 ετών.(είναι δίκαιο, πρέπει να παίρνουν τουλάχιστον μέρος των καταβαλλόμενων εισφορών τους και να μη νιώθουν πολίτες 13ης κατηγορίας).
  δ. Επειδή προκύπτει μεγαλύτερη αύξηση από αυτή του νομοσχεδίου η χορήγηση να δοθεί κατά 50% αναδρομικά από 4/10/2019 και το υπόλοιπο 50% από1/1/2021.
  Παραδείγματα:
  1ο Εργαζόμενος με 45 έτη και συντάξιμο μισθό 2.000 €, θα πάρει:
  2.000Χ52%=1.040Χ45:40=1.170+384=1.554 €. Έχουμε λοιπόν συνολική ανταπόδοση του συντάξιμου μισθού 77,7% (1.554Χ100:2.000=77,7%)
  2ο Εργαζόμενος με 35 έτη και συντάξιμο μισθό 2.200 €, θα πάρει: 2.200Χ52%=1.144Χ35:40= 1.001+384=1.385 €. Έχουμε λοιπόν συνολική ανταπόδοση του συντάξιμου μισθού κατά 63% (1.385Χ100:2.200=63%)
  3ο Εργαζόμενος με 30 έτη και συντάξιμο μισθό 1.500 €, θα πάρει: 1.500Χ52%= 780Χ30:40= 585+384=969 €. Έχουμε λοιπόν συνολική ανταπόδοση του συντάξιμου μισθού κατά 65% (969 Χ100:1.500=65%)
  4ο Εργαζόμενος με 25 έτη και συντάξιμο μισθό 800 €, θα πάρει:
  800Χ52%= 416Χ25:40= 260+384=644 €. Έχουμε λοιπόν συνολική ανταπόδοση του συ-ντάξιμου μισθού 81% (644 Χ100:800=81%).Εδώ μπαίνει το όριο 80%
  Κύριε Υπουργέ, κάντε την υπέρβαση και φτιάξτε πραγματικά ασφαλιστική μεταρ-ρύθμιση, ανατρέψτε αυτό το μίζερο καθεστώς, μπορεί να σας μισήσουν κάποιοι τώρα, θα σας ευγνωμονεί η Ελλάδα αργότερα, έχετε τη δύναμη στα χέρια σας.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 16:40 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ

  Ο συντελεστής 0,5 για τα πάνω από 40 χρόνια υπηρεσίας είναι εντελώς άδικος καθώς υπάρχει το ελάχιστο όριο των 62 ετών για την συνταξιοδότηση και τιμωρούνται όλοι όσοι έχουν εισέλθει σε νεαρά ηλικία στην αγορά εργασίας ιδιαίτερα δε αν έχουν ήδη αναγνωρίσει πλασματικά χρόνια υπηρεσίας.

  Με εκτίμηση!

  Ιωάννης Βραχνάκης

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 15:59 | Χρύσα Πνευματικάκη

  Τα ποσοστά αναπλήρωσης που θα χρησιμοποιήσετε στον επανυπολογισμό δείχνουν πως δεν επιθυμείτε να εργάζεται κάποιος περισσότερο από 40 χρόνια. Αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί μόνο σε όσους έχουν εργαστεί λιγότερο από 40 χρόνια και έχουν ακόμα δικαίωμα επιλογής. Σε όσους όμως έχουν ήδη εργαστεί παραπάνω από 40 χρόνια (είτε ακόμα εργαζόνται είτε είναι συνταξιούχοι) το σωστό και δίκαιο είναι να κρατήσετε την αύξηση των συντελεστών αναπλήρωσης κατά 2, όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, διότι με το δικό σας 0,5 οι συντάξεις μειώνονται από τα 44,5 χρόνια και πάνω. Η αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας πρέπει να εφαρμοστούν και σε όσους έχουν πληρώσει πάνω από 44,5 χρόνια εισφορές.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 15:53 | ΗΛΙΑΣ

  ΕΝΑΣ ΠΑΛΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
  Είδα την καινούργια version του ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ, με τους δύο πίνακες ανταποδοτικότητας.
  Αισθάνθηκα ΝΤΡΟΠΗ για τη σκέψη του ΝΟΜΟΘΕΤΗ για την αντιμετώπιση των ανθρώπων με πάνω από 40 χρόνια εργασίας …………………….και ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ???????
  Επάνω στα Πολεμικά Αεροσκάφη,
  Στα Ελικόπτερα (πολεμικά ή ΜΗ αυτά δλδ που τα καλούν νυχθημερόν να πάρουν τους ασθενείς τους Ναυαγούς αυτούς που κάνουν το χόμπι τους στα Βουνά και χάνονται ή τραυματίζονται),
  Ανθρώπους των Ειδικών Δυνάμεων που έχουν κάνει τη Μονάδα τους, το Βουνό και την θάλασσα σπίτι και όχι για να κάνουν surfing.
  Ανθρώπων στα Υποβρύχια που είναι άσπροι σαν πανί γιατί ΔΕΝ βλέπουν ήλιο,
  ΑΝΘΡΩΠΩΝ που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙ τη γέννηση των παιδιών τους, που ΔΕΝ έχουν πάει σε ΚΑΜΙΑ σχολική εκδήλωση, που χρειάζονται ΕΙΔΙΚΗ ολιγόωρη άδεια να ΠΑΝΕ στην ΚΗΔΕΙΑ των γονιών τους, αυτοί που ΔΕΝ έχουν ΜΟΝΙΜΗ κατοικία, λόγω μεταθέσεων, φυσικά ούτε συζήτηση για δεύτερη δουλειά αυτοί ή οι σύζυγοί τους και όλα αυτά γιατί ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ σε ΣΥΝΕΧΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ για να μπορεί αυτός ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ να ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ.
  Ε λοιπόν αυτός ο …….άνθρωπος τους ΛΕΕΙ : ΚΑΝΤΕ εσείς όλα τα παραπάνω και θα σας ΑΝΤΑΜΕΙΨΩ εγώ, για το επικίνδυνο της εργασίας σας δλδ για τα ΔΙΠΛΑ σας χρόνια με 2 έως 3,4€ το μήνα…………. ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΛΕΕΙ την ίδια στιγμή που διώχνει σωρηδόν από τις ΔΕΚΟ ανθρώπους με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Τους λέει ότι θα δώσει ΑΥΞΗΣΕΙΣ σε 1.000.000 συνταξιούχους χρήματα που θα τα βγάλει από τα μιάσματα της κοινωνίας (έτσι πιστεύω μας θεωρεί, τουλάχιστον έτσι μας συμπεριφέρεται ) ΔΗΛΑΔΗ ΕΣΑΣ/ΕΜΑΣ.
  Ε λοιπόν ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΑΝ αυτή σου η ΚΙΝΗΣΗ …..ΔΕΝ είναι μια απλή απερισκεψία της στιγμής ή κάτι που ΔΕΝ ήξερες, ΕΙΣΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ για την χώρα μας, για την ασφάλειά μας ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΑΥΤΟΙ οι άνθρωποι να ……………..εργάζονται για σένα ούτε το σινάφι σου.
  Το καταλαβαίνεις ότι όταν το πάρουν χαμπάρι τι τους ετοίμασες θα κάθονται 2-3 χρόνια σε Πολεμικές Μοίρες, σε Προωθημένες Μονάδες, στα ΟΥΚ, στα Υποβρύχια ….ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ ………ΤΡΑΒΑ ΕΣΥ να ΠΕΘΑΝΕΙΣ και θα σου δώσω εγώ τα 3,4 € το μήνα στη σύνταξη.

  Με τιμή και εκτίμηση στο προσωπικό των ΕΔ

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 15:37 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ

  Με το νέο συντελεστή του ποσοστού αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης για πάνω από τα 40 συντάξιμα έτη (0,5% για κάθε επιπλέον έτος) θα προκύψουν μειώσεις στις συντάξεις (όπως αυτές επανυπολογίστηκαν με τις διατάξεις του ν.4387/16), που είχαν πολλά περισσότερα συντάξιμα έτη υπηρεσίας. Είναι μεγάλη αδικία και το κυριότερο είναι αντικίνητρο για αυτούς που υπηρετούν σε μάχιμες μονάδες (πιλότοι μαχητικών αεροπλάνων Ελικοπτέρων Διασώσεων και άλλων τύπων,Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Δυνάμεις καταδρομών αλεξιπτωτιστές, Στελέχη του Λιμενικού Σώματος και όσοι ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες). Άραγε στην περίοδο που ζούμε η κυβέρνηση και η πατρίδα μας δεν τους έχει ανάγκη και τους προτρέπουν να φύγουν….η ευθύνη ανήκει σε εσάς, εσείς αποφασίζεται η αδικία μεγάλη…..

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 15:48 | χρήστος Γκανάτσας

  28 χρόνια Ελλάδα Ο.Α.Ε.Ε. Γ.Λ.Κ. και Ι.Κ.Α 7 χρόνια και 5 μήνες Γερμανία
  παίρνω αύξηση

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 15:43 | Evans

  Η ανάγνωση των άρθρων του νόμου κάνει φανερό, για ακόμα μια φορά, το οφθαλμοφανές λάθος και του προηγούμενου νόμου Κατρούγκαλου! Η λέξη ¨στρατιωτικός¨ προστέθηκε από ¨σπόντα¨ για να συμπληρώσει μια κατηγορία ΔΥ, για την οποία όμως ισχύουν διαφορετικά δεδομένα!
  Παραδείγματα ατελείωτα, μερικά από αυτά:
  1. Συμπλήρωση υποχρεωτικής παραμονής 35 έτη και ηλικία κάτω των 54 ετών, αποτέλεσμα ποινή από το νόμο!
  2. Ιπτάμενος ε.ε. με 33 έτη υπηρεσίας, από τα οποία τα 30 σαν ιπτάμενος σε μάχιμη Μονάδα 1ης γραμμής (καλό είναι να μάθετε τι σημαίνει), αποτέλεσμα το ποσοστό αναπλήρωσης στο τραγικό 0,5% για πάνω από 40 έτη, δηλ ποινή από το νόμο!
  Υ.Γ Αποφασίστε εάν οι στρατιωτικοί είναι ΔΥ ή όχι και ασχοληθείτε με τον ανάλογο σεβασμό!
  Ευχαριστώ.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 15:24 | Ανδρέας Βέττος

  Συγκρίνοντας τα ποσοστά αναπλήρωσης νέου νομοσχεδίου σε σχέση με το Ν 4387/2017 (Νόμος Κατρούγκαλου), ενώ υπάρχει η προσπάθεια ανταμοιβής των εργαζομένων που παρέμειναν στην εργασία τους μέχρι 40 έτη, στη συνέχεια υπάρχει προσπάθεια απαξίωσης και τιμωρίας αυτών που έμειναν περισσότερα των 40 ετών καθώς το ποσοστό αναπλήρωσης από 2% μειώνεται στο εκπληκτικό του 0,5%.
  Ένας νόμος που ευαγγελίζεται την βελτίωση των συντάξεων, τουλάχιστον για τα ποσοστά αναπλήρωσης που δεν αυξάνονται , διατηρεί τα ποσοστά που προ-υπήρχαν όπως συμβαίνει στον νέο πίνακα για την αναπλήρωση μέχρι και τα τριάντα έτη. Άρα προκειμένου να υπάρχει εξορθολογισμός και αίσθημα ισότητας θα πρέπει τα ποσοστά αναπλήρωσης μετά 40 έτη να διορθωθούν με αύξηση στο 2,5% ή τουλάχιστον στο υφιστάμενο 2%.
  Ο νομοθέτης θα πρέπει να επιβραβεύει την αυξημένη παραμονή, να παρέχει κίνητρα και όχι να λειτουργεί με μικρό-λογιστική νοοτροπία και λογική προσπαθώντας να αφαιρέσει από ομάδες που παρείχαν υπηρεσίες με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας επί σειρά ετών.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 14:38 | Α.Ο.

  Σύμφωνα με την περίπτ. α΄της παρ. 1 του Αρθρου 26 του Π.Δ. 169/2007,
  «Ο μόνιμος στρατιωτικός δικαιούται σύνταξη:α)Αν απομακρυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τις τάξεις και έχει εικοσιπενταετή τουλάχιστον συντάξιμη υπηρεσία,….».
  Περαιτέρω, και σύμφωνα με την παρα. 1 του Αρθρου 42 του ιδίου Π.Δ.,
  «Η μηνιαία σύνταξη συνίσταται σε τόσα τριακοστά πέμπτα του κατά το άρθρο 34 μηνιαίου συντάξιμου μισθού,όσα είναι τα έτη της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας,όπως αυτή καθορίζεται στα άρθρα 36, 37, 40 και 41 αυτού του Κώδικα».

  Ητοι, ο «απομακρυνόμενος με οποιονδήποτε τρόπο από τις τάξεις», μόνιμος στρατιωτικός, με 35 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, εδικαιούτο 35/35 του μηνιαίου συντάξιμου μισθού ή κατά το κοινώς λεγόμενο «πλήρη σύνταξη».

  Η μηνιαία σύνταξη για τους συνταξιοδοτηθέντες πριν το ν. 4387/2016, είχε ορισθεί με ποσοστά αναπλήρωσης:
  α. 80% του συντάξιμου μισθού για το διάστημα έως την 31-12-2007, και
  β. 76% του μέσου όρου ασφαλιστέων αποδοχών από 1-1-2008 και εντεύθεν.

  Τα ποσοστά αναπλήρωσης τόσο του ν. 4387/2016 όσο και του παρόντος σχεδίου Νόμου, «απέχουν παρασσάγγας» των προηγουμένων ποσοστών, υποκαθιστώντας μια «πλήρη σύνταξη 35/35» στο 1/3 σχεδόν αυτής και ανατρέποντας πλήρως, την εύλογη πεποίθηση του διοικούμενου ότι η σταθερότητα ορισμένης νομικής κατάστασης που τον αφορά του επιτρέπει να προσδοκά τη συνέχεια αυτής και να προβαίνει σε μακροπρόθεσμες αποφάσεις για τον ίδιο και την οικογένειά του.

  Κατά την ταπεινή μου άποψη, το παρόν σχέδιο Νόμου μπορεί, αν υπάρχει φυσικά η σχετική θέληση εκ μέρους της Διοικήσεως, να αποκαταστήσει, κατά το δυνατόν, την μεγάλη αυτή αρνητική μεταβολή των ποσοστών αναπλήρωσης και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες που επιφέρει αυτή στις οικογένειές μας, «επαναθεμελιώνοντας την αρχή της εμπιστοσύνης προς τους κρατικούς θεσμούς» (σελ. 8 της ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ).
  Μετά τιμής

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 14:31 | Παναγιωτης

  Αυτοί που πλήρωναν διπλές εισφορές τόσα χρόνια και ήταν στην πρώτη γραμμή ( πιλότοι ,αλεξιπτωτιστές ,βατραχάνθρωποι , διασώστες στα ελικόπτερα ) Γιατι τους καταστρέφετε έτσι ;Τους ξεχνάτε μια ζωή και τους θυμάστε όταν είναι να βγουν στην σύνταξη. Πρέπει να υπάρξει εξαίρεση τους από τους νέους συντελεστές για μετά τα 40 συντάξιμα χρόνια. Ο συνέλευσης πρέπει να παραμείνει ο ίδιος. Δεν είναι ηθικό αυτό που πάτε να κάνετε.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 14:18 | Φασουλής Ιωάννης

  Ο συντελεστής αναπλήρωσης για 35 χρόνια εργασίας θα ήταν δικαιότερο να γίνει 40% Από 37,31% Που προτείνετε στο σχέδιο νόμου σας.Ευχαριστώ

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 14:15 | ΗΛΙΑΣ

  Στο «ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ» Τιμωρείτε όσους έχουν πάνω από 40 συντάξιμα χρόνια, δηλαδή Ιπτάμενυς, ΟΥΚ, Αλεξιπτωτιστές, Υποβρύχια, Ειδικές δυνάμεις, Ελικόπτερα. Αυτοί έχουν πολλά συντάξιμα χρόνια..Το νέο νομοσχέδιο τιμωρεί αυτούς που καθημερινά κινδύνευαν και κινδυνεύουν και αφαιρεί τα ποσοστά αναπλήρωσης που έδινε ο Νόμος Κατρούγκαλου και από 2% ανά έτος ποσοστό αναπλήρωσης, πάνω από τα 40 χρόνια, γίνεται 0,5% ανά έτος.
  Ο νομοθέτης πρέπει να το διορθώσει αν ΔΕΝ το έκανε επίτηδες γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους λέει ΜΗΝ πετάτε, ΜΗΝ κινδυνευετε ΑΔΙΚΑ γιατί στο τέλος θα πάρετε 2 ευρώ στη συνταξής σας ως μπόνους γιαυτό που κάνατε. Ειναι επικίνδυνη αυτή η προσέγγιση στο νόμο, είπαμε είαμστε λειτουργοί και το κάνουμε για τη χώρα μας αλλά ΔΕΝ είμαστε χαζοί.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 12:46 | Δημήτρης

  Επανεξετάστε το ποσοστό αναπλήρωσης για όσους έχουν χρόνια σε υπηρεσίες με αναγνώριση επικίνδυνου,είναι κατάφορη αδικία να τους αφαιρείτε στην πράξη τη θεσμοθετημένη αναγνώριση της επικίνδυνης εργασίας. Τόσα χρόνια διακινδύνευσαν για το τίποτα;

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 12:31 | Αντώνης Παπασωτηρίου

  Με το νέο συντελεστή του ποσοστού αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης για πάνω από τα 40 συντάξιμα έτη (0,5% για κάθε επιπλέον έτος) θα προκύψουν μειώσεις στις συντάξεις (οπως αυτές επανυπολογίστηκαν με τις διατάξεις του ν.4387/16), που είχαν πολλά περισσότερα συντάξιμα έτη υπηρεσίας.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 12:31 | Ν.Π

  Ο συντελεστής 0.5 για μετά τα 40 είναι καταστροφικός για όσους έδωσαν τα νιάτα τους αλλά και τα χρήματα τους σε μονάδες με δίπλα εξάμηνα.Τα εξάμηνα αυτά τα έχουμε πλήρωση με ιδρώτα και αίμα και δεν μας τα χάρισαν και τώρα έρχεται το κράτος με αυτόν τον νόμο να ακυρώσει όλες αυτές τις θυσίες. Πρέπει να γίνει εξαίρεση για αυτές τις ομάδες πολιτών. Είναι η αιχμή του δόρατος και αξίζουν καλύτερη αντιμετώπιση από την πολιτεία σε ηθικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 12:41 | Αγγελος

  Νόμος Κατρούγκαλου: 50 συντάξιμα ποσοστό 62,8%
  Νέος Νόμος: 55,8%

  Μείωση 7% και αφορά αυτούς που θα δηλώσουν ή έχουν δηλώσει αίτηση συνταξιοδότηση μετά την 1/10/2019.
  δηλαδή αν κάποιος με ίδια ημερομηνία κατάταξης στις Ένοπλες δυνάμεις ως ιπτάμενος έφυγε ή δήλωσε αίτηση αποστρατείας μέχρι 30/9/2019 θα πάρει σύνταξη 7% περισσότερο από κάποιον που δήλωσε μετά την 1/10/2019!!!

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 11:39 | Τουπαδάκης Ιωάννης

  Τα ποσοστά αναπλήρωσης από τα 40 έτη και μετά είναι άδικα και δεν πληρούν την αναλογικότητα για όσους υπηρετούν σε Ειδικές Υπηρεσίες των Σωμάτων Ασμφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, για τις οποίες προβλέπεται δικαίωμα διπλού πραγματικού χρόνου ασφάλισης, για τον οποίο καταβάλει τις ανάλογες εισφορές
  Σύμφωνα με τον νέο πίνακα αναπληρώσεων, κάποιος θα έχει πληρώσει εισφορές, π.χ. 50% παραπάνω εισφορές από κάποιον που δεν δικαιούται διπλό χρόνο ασφάλισης αλλά θα πάρει σύνταξη μόλις 10% παραπάνω από τον δεύτερο.
  Παρακαλώ να επανεξετάσετε τα ποσοστά και να διορθωθεί αυτή η αδικία.
  Μη τιμωρείται αυτούς που ρισκάρουν την ζωή τους για την πατρίδα και την ασφάλειά της

 • Με το νέο συντελεστή του ποσοστού αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης για πάνω από τα 40 συντάξιμα έτη (0,5% για κάθε επιπλέον έτος) θα προκύψουν μειώσεις στις συντάξεις (οπως αυτές επανυπολογίστηκαν με τις διατάξεις του ν.4387/16), που είχαν πολλά περισσότερα από τα 40 συντάξιμα έτη υπηρεσίας και δη σε όσους είχαν διαδοχική ασφάλιση με πολλα ετη, στους Στρατιωτικούς με εξάμηνα επικινδυνότητας (πτητικά, υποβρυχίων κλπ) και σε όσους ειχαν αναγνωρίσει-εξαγοράσει το συνολο των πλασματικών ετών που δικαιουντο.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 11:29 | Αγγελος

  Ιπτάμενος με 50 συντάξιμα που θα έχει δηλώσει αίτηση αποστρατείας μετά την 1/10/2019
  Νόμος Κατρούγκαλου ποσοστό αναπλήρωσης :62,8 %
  Νέος νόμος ποσοστό αναπλήρωσης 55,8%

  Μείωση 7% δηλαδή μικρότερη σύνταξη από τον προηγούμενο νόμο που έρχεται να διορθώσει ο καινούργιος.

  Πρόταση: να συμπεριληφθεί διάταξη που να ορίζει ότι προβλέπεται γι αυτούς που είχαν δώσει αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι 30/9/2109.

  Έτσι θα υπάρχει και κίνητρο για αναγνώριση συντάξιμου χρόνου πέραν των 40 για τις ειδικές κατηγορίες ( ιπτάμενοι, βατραχάνθρωποι κλπ) όποτε και έσοδα για τον ΕΦΚΑ.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 10:31 | Ευάγγελος Πουλάκης

  Εξετάστε το ενδεχόμενο τα ποσοστά αναπλήρωσης για πάνω από 40 χρόνια να αυξηθεί ο συντελεστής 0,5
  Είναι λάθος να τιμωρείται κάποιος που κινδύνεψε η ζωή του Πετώντας καταδυώμενος και επιχειρώντας σαν ΟΥΚ
  Ντροπή παίρνετε χρήματα από αυτούς για να τα δώσετε σε άλλους συνταξιούχους γιατί είναι οι λίγοι και επίλεκτοι που επέλεξαν το δύσκολο και επικίνδυνο δρόμο στην καριέρα τους

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 09:17 | A.Π.

  Mε το νόμο Κατρούγκαλου εκτός των άλλων προβλέφθηκε ότι για την πλήρη σύνταξη θα πρέπει ο Στρατιωτικός να έχει 40 χρόνια υπηρεσίας ή να είναι 60 ετών.

  Οι νόμοι περί καταστάσεως των στρατιωτικών δεν εναρμονίστηκαν με το νέο ασφαλιστικό νόμο με αποτέλεσμα μετά από κρίσεις ή με την συμπλήρωση ορισμένης ηλικίας ή 35 χρόνων υπηρεσίας να αποστρατεύει τους στρατιωτικούς χωρίς να έχουν καλύψει τα αναγκαία 40 χρόνια για την πλήρη σύνταξη, άρα συνταξιοδοτούνται με μειωμένη σύνταξη.

  Δηλαδη ασκουσε πολιτική εθελούσιας εξόδου σε βάρος του εργαζομένου.

  Εκατονταδες στελεχοι συμπληρωνουν 35 χρονια φετος και θα αποστρατευτουν αυταπαγγελτα σε ηλικια και κατω των 53 ετων.

  Ουτε στον νεο νομο υπαρχει προβλεψη για 40ετη παραμονη

  Απαιτειται μια τροποποιηση στην επέκταση των ετών παραμονής πέραν της 35ετίας για τα στελέχη των Ε.Δ., που προέρχονται από ΑΣΣΥ και ΕΜΘ από το 1980 εως 1989.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 07:53 | ΜΟΛΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

  Μετά τα 40,1 έτη να παραμείνει το 2% όπως ήταν με τον Νόμο 4387/16. Μειώνεται η κύρια σύνταξη σε όσους κατέβαλαν με μεγάλη κλίμακα εισφορές και παρέμειναν στην εργασία και δεν εργαζόταν ανασφάλιστοι.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 05:20 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

  1. Μεγαλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης μεταξύ 30-35 χρόνων, αφού η πλειψηφία των συνταξιούχων του δημοσίου εργάζονται αυτά τα χρόνια.
  2.Η λεγόμενη 13η σύνταξη, ή βοήθημα ή όπως αλλιώς ονομάζεται πρέπει να νομοθετηθεί μέσα από το νόμο αυτόν με όσο το δυνατόν ευκρινή στοιχεία [ποσόν, περιπτώσεις δικαιουμένων, πλαφόν μηνιαίας σύνταξης]. Είναι αδιανόητο να επαφίεται αόριστα στην πρόθεση των εκάστοτε υπουργών οικονομικών, εργασίας κλπ.
  3.Πλήρης αποσύνδεση της καταβολής της κύριας σύνταξης με ύστερη καταβολή της επικουρικής και του εφάπαξ στο δημόσιο. Με την ψήφιση του νόμου θα πρέπει άμεσα να επεξεργάζονται και να καταβάλλονται παράλληλα και οι τρείς. Είναι αδιανόητο να παρακρατεί το ελληνικό κράτος επικουρικές και εφάπαξ για 3,4,5,6, χρόνια και να τις αποδίδει στον συνταξιούχο μετά την καταβολή της κύριας σύνταξης 2,3,4, χρόνια ατόκως.
  4.Η σημερινή οικτρή κατάσταση όπου οι κύριες συντάξεις δεν εκδίδονται πρίν τα 3 χρόνια για το δημόσιο πρέπει με την ψήφιση του νόμου να καταργηθεί πάραυτα.

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 01:02 | Θωμάς Τζιβινίκος

  Πώς θα βρω το ποσοστό αναπλήρωσης για 40 χρόνια;

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 00:43 | Δημήτρης

  Για όσους έχουν φύγει για λόγους υγείας πρέπει να μετρήσει το υψηλότερο επίπεδο

 • 25 Ιανουαρίου 2020, 00:54 | ΕΠΑΜ ΚΟΜΕΤΣΟΣ

  Νομίζω ότι ο συντελεστής αναπλήρωσης πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στα 40 % για τα 35 χρόνια καθόσον όλοι παλιότεροι ασφάλισμενοι εκεί ειχαν πλήρη συνταξη 35/35.

 • 24 Ιανουαρίου 2020, 23:37 | Σταύρος

  Για την ειδική κατηγορία των στρατιωτικών, εάν είναι εφικτό, προτείνεται να συμπεριληφθεί ο υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης να πραγματοποιείται με συντελεστή αναπλήρωσης των 40 συντάξιμων ετών στη περίπτωση αποστρατείας ‘’ως αυτεπάγγελτη ευδοκίμως τερμάτισας’’ από την υπηρεσία διότι κατά το παρελθόν έχει αποστρατευθεί αριθμός στελεχών από τα συμβούλια κρίσεων με λιγότερα έτη από τα 35 έτη εργασίας, λόγω του προηγούμενου συνταξιοδοτικού νόμου και λόγω έλλειψης κενών θέσεων σε ανώτερους βαθμούς. Η υπηρεσία τους αποστράτευε τότε (πριν το Μάιο του 2016) με 32 ή 33 ή 34 έτη εργασίας, χωρίς την θέλησή τους κάθε χρόνο κατά τις ετήσιες κρίσεις, διότι ελάμβαναν πλήρη σύνταξη και με τα 5 έτη εκστρατείας, σήμερα όμως με το νέο ασφαλιστικό νόμο καλούνται να λάβουν μειωμένη σύνταξη με 37 ή 38 ή 39 συντάξιμα έτη.

 • 24 Ιανουαρίου 2020, 21:00 | Χρήστος Δεσποτάκης

  Εάν ένας εργαζόμενος έχει 40 χρόνια ένσημα και στα έτη από 2002-2018 έχει μέσο μισθό 1200€ η ανταποδοτική σύνταξη θα ανέλθει σε
  1200€ (μέσος μισθός) χ 50,01% (ποσοστό αναπλήρωσης για 40 χρόνια ) = 600,12€ (ανταποδοτική σύνταξη).

  Εάν ένας άλλος εργαζόμενος έχει και αυτός 40 χρόνια με ίδιο μέσο μισθό 1200€ αλλά εργάστηκε ακόμη 2 χρόνια με αποδοχές 800€ τότε ο μέσος μισθός του θα ανέλθει σε 1157,89€ (1200€ χ 17 χρόνια από 2002-2018 + 800€ χ 2 χρόνια 2019-2020)/19 οπότε
  1157,89€ (μέσος μισθός) χ 51,01% (ποσοστό αναπλήρωσης για 42 χρόνια) = 590,64 € (ανταποδοτική σύνταξη)

  Ενώ δηλ. ο δεύτερος εργαζόμενος εργάστηκε όσο και ο πρώτος με τον ίδιο μισθό αλλά και 2 χρόνια περισσότερα από αυτόν (και επίσης 2 χρόνια περισσότερα από όσα χρειάζονται για πλήρη σύνταξη) και έχει καταβάλει επιπλέον εισφορές 800€ *20% * 24 μήνες = 3840€ η ανταποδοτική σύνταξη του μειώνεται κατά 9,48€!!!

  ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

  Η βασική ιδέα είναι ότι χωρίζουμε τα ένσημα από το 2002 μέχρι τη συνταξιοδότηση σε δυο κατηγορίες:
  1) Αυτά που χρειάζονται για τη συμπλήρωση των 12000 και είναι τα καλύτερα από το 2002 μέχρι τη συνταξιοδότηση
  2) Τα επιπλέον των 12000 ένσημα που θα είναι τα χειρότερα.

  πχ
  Σύνολο Ενσήμων 12500
  Ένσημα από 2002 μέχρι τη συνταξιοδότηση 7500 (5400 ένσημα πραγματικά + 2100 πλασματικά με μισθό 800€ το μήνα)
  Αν από τα 7500 αφαιρέσουμε τα 500 (επιπλέον των 12000 ένσημα) βρίσκουμε 7000

  Βρίσκουμε χωριστά το μέσο μισθό για τα 7000 καλύτερα ένσημα έστω 2800€ και χωριστά για τα 500 χειρότερα ένσημα έστω 800€

  Υπολογισμός
  2800€ * 50,01 (ποσοστό αναπλήρωσης για 12000 ένσημα) = 1400,28€
  800€ * 500 (επιπλέον των 12000 ένσημα)/300 * 0,5% (ποσοστό αναπλήρωσης για πάνω από 12000 ένσημα) = 6,67€
  Σύνολο Ανταποδοτικής σύνταξης 1400,28€ + 6,67€ = 1406,95€

  Δηλ. για τα 500 επιπλέον ένσημα με 800€ μηνιαίο μισθό για τα οποία έχει καταβάλει εισφορές 800 * 20% / 25 *500 = 3200€ θα πάρει μεγαλύτερη σύνταξη 6,67€ από έναν άλλο εργαζόμενο με τον ίδιο μέσο μισθό 2800€ που θα είχε μόνο 12000 ένσημα.

  Δεν είναι απολύτως δίκαιο (εισφορές πολύ μεγαλύτερες της παροχής) και διορθώνεται αν υιοθετηθεί αυτή η λογική με αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης μετά το 40ο έτος από το 0,5% σε μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά σίγουρα δικαιότερο από το να μειώνεται η σύνταξη σου ενώ έχεις εργαστεί περισσότερο.

  Με εκτίμηση.