Άρθρο 236 – Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή τμήματος του συμβατικού αντικειμένου, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
2. Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των υπηρεσιών.