Άρθρο 192 – Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να εγκρίνονται προδιαγραφές και κανονισμοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευ-ής των έργων και στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθε¬σης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόμενες προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή ισχύουν προ¬αιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια.
2. Για την τήρηση και εφαρμογή των προδιαγρα¬φών και κανονισμών της προηγούμενης παραγράφου τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επιτρέπεται να διε¬νεργούν ελέγχους στον τόπο παραγωγής των υλικών ή κατασκευής του έργου και στα μέσα μεταφοράς των υλικών. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, τα όργανα αυτά συντάσσουν σχετική έκθεση και αν διαπι¬στωθεί ακαταλληλότητα των υλικών, προβαίνουν στην κατάσχεση αυτών σε οποιονδήποτε και αν ανήκουν. Για τις παραβάσεις του παρόντος άρθρου οι τεχνικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θεωρούνται ανακριτικοί υπάλληλοι και υπάγονται ως προς τα σχετικά με την αρμοδιότητα αυτή καθήκοντά τους στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδι¬κών.
3. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. Επιπλέον, κατά των παραβατών επιβάλλεται με από¬φαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πρόστιμο, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των οκτακοσίων ογδόντα (880) ευρώ και ανώ¬τερο των εβδομήντα τριών χιλιάδων και πεντακοσίων (73.500) ευρώ συνολικά κατά περίπτωση ελέγχου, εφό¬σον πρόκειται για παράβαση ή παραβάσεις κανονισμών ή υποχρεωτικών προδιαγραφών που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων, σύμφωνα και με τις οικείες συμβάσεις και τις εγκεκρι¬μένες μελέτες ή στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη μεταφορά, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Σε περίπτωση που η παράβαση επηρεάζει ή μπορεί, αιτιολογημένα, να επηρεάσει ουσιαστικά τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα δομικά υλικά και έργα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176 Α΄), ιδιαίτερα τη μηχανική αντοχή, την ευστάθεια, την πυρασφάλεια, την υγιεινή, την υγεία και το περιβάλλον ή την ασφάλεια χρήσης, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για καθεμία από τις παραβάσεις αυτές, ανερχόμενο συνολικά κατά πε¬ρίπτωση ελέγχου μέχρι το προαναφερόμενο όριο. Το ύψος του προστίμου κλιμακώνεται ανάλογα με τη βα¬ρύτητα της διαπιστούμενης παράβασης. Τα ποσά αυτά του προστίμου αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Ειδικά καθόσον αφορά στον έλεγχο και στις κυ¬ρώσεις για το σκυρόδεμα, στην περίπτωση που διαπι¬στώνονται παραβάσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος, όπως κάθε φορά ισχύει πέραν από αυ¬τές που επισύρουν πρόστιμο κατά το τρίτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, επιβάλλονται κατά εύλογη κρίση και πρόστιμα για καθεμία από τις παραβάσεις αυτές, πάντοτε με τον περιορισμό του ανώτατου ορίου του συνολικού κατά έλεγχο προστίμου.
5. Η έκθεση ελέγχου, με μνεία και των τυχόν απόψεων του ελεγχόμενου, υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τον ποιοτικό έλεγχο υπηρεσίας του φορέα ελέγχου. Ο Προϊστάμενος θεωρεί την έκθεση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών και μέσα στην ίδια προθεσμία την κοινοποιεί στον ελεγχόμενο, ο οποί¬ος μπορεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή τυχόν αντιρρήσεις του επ’ αυτών. Η έκθεση, οι τυχόν αντιρρήσεις, οι επ’ αυτών παρατηρήσεις της υπη¬ρεσίας και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο διαβιβάζονται αμέσως στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων , η οποία εισηγείται στον Υπουργό.
6. Ο Υπουργός αποφαίνεται για τις τυχόν υποβλη¬θείσες αντιρρήσεις, την επιβολή και το ποσό του προ¬στίμου. Η απόφαση αυτή αποτελεί τίτλο βεβαίωσης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Το πρόστιμο είναι δημόσιο έσοδο και εισπράττεται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος απόδοσης των σχετικών ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου εφόσον αφορούν εργοληπτικές επιχειρήσεις κοινοποιούνται στη Διεύθυν¬ση Μητρώων του Υπουργεί¬ου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων .
7. Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής προστίμου ασκείται ενώπιον του τριμελούς διοικητικού εφετείου, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
8. Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής ποινής του προστίμου είναι ανεξάρτητη από την ποινική ευθύνη. Για την τελευταία αυτή περίπτωση ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας του φορέα ελέγχου διαβιβά¬ζει την έκθεση ελέγχου, μαζί με τις τυχόν αντιρρήσεις του ελεγχόμενου και τις επ’ αυτών παρατηρήσεις της υπηρεσίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.
9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται γε¬νικά σε όλα τα έργα, δημόσια και ιδιωτικά.

 

 • 26 Μαρτίου 2016, 11:26 | Νικόλαος Δεπούντης

  Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
  • Οι Εργασίες , τα υλικά και τα μικρουλικά και ο ενσωματούμενος Εξοπλισμός θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληρούν κατά σειρά ισχύος τις παρακάτω απαιτήσεις που ισχύουν ή θα εκδοθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών:
  1. των αντίστοιχων Ελληνικών κανονιστικών διατάξεων, Νόμων , Οδηγιών, Συστάσεων, Εγκυκλίων κλπ.
  2. Των Διεθνών Προτύπων ISO
  3. Των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ που έχουν καταστεί υποχρεωτικά ή δεν έχει καταστεί υποχρεωτική ακόμη η εφαρμογή τους καθώς και των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Συστάσεων
  4. Των Ελληνικών Κανονισμών, των προτύπωνπροδιαγραφών και Οδηγιών του ΕΛΟΤ(π.χ. HD 384, ΠΕΤΕΠ ) , των ΤΟΤΕΕ καθώς και των εγκυκλίων και των συστάσεων
  5. Των Εθνικών Κανονισμών και Προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως τα Γερμανικά πρότυπα (DIN,VDE), τα Βρεττανικά (BS), τα Γαλλικά (NF), Τα Αμερικανικά (ASTM, ASME, NFPA, ASHRAE) κλπ. Ειδικότερα δε των κανονισμών και των προτύπων της χώρας προέλευσης τους αν δεν καλύπτονται από τα παραπάνω αναφερόμενα.
  • Όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα πρέπει να είναι της αποδοχής του Εργοδότη. 60 ημέρες πριν τη προσκόμιση τους και ενσωμάτωση τους στο έργο θα πρέπει να υποβληθούν με έντυπο που θα περιλαμβάνεται στο Π.Π.Ε. για έγκριση. Το έντυπο που θα αποδεικνύει τη συμμόρφωση προς τις συμβατικές απαιτήσεις θα συνοδεύεται από μπροσούρες του κατασκευαστή, πιστοποιητικά ,σήματα ποιότητας, προδιαγραφές, δείγματα, συστάσεις (references) κλπ.
  • Ο Εργοδότης δικαιούται να ζητήσει πρόσθετες εξασφαλίσεις σε θέματα συντήρησης και υποστήριξης μετά τη κατασκευή για υλικά, μηχανήματα, συσκευές κλπ. για τα οποία δεν υπάρχει επαρκής εγχώρια εμπειρία για τη συμπεριφορά τους στη φάση της λειτουργίας. Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει την ενσωμάτωση στο Έργο προϊόντων για τα οποία θα εκφράζονται αμφιβολίες διαθεσιμότητας ανταλλακτικών, αξιοπιστίας της παραγωγής (βιοτεχνικής ή βιομηχανικής) ,της ύπαρξης οργανωμένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα (για εισαγόμενα προϊόντα από το Εξωτερικό), και της διαπίστωσης μεγάλου κόστους συντήρησης Το παραπάνω δικαίωμα του Εργοδότη για προϊόντα, κατά το άλλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές, δεν δίνει στον Εργολάβο κανένα δικαίωμα αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας
  • Όλα τα υλικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με το ΚΥΑ Αριθμ. 6690 –ΦΕΚ Β 1914/12 (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) και τις «οδηγίες νέας προσέγγισης»(2006/C134/01 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 όσον αφορά τα προΊόντα του τομέα των Δομικών Κατασκευών) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σήμανση CE). Η Τεκμηρίωση της συμμόρφωσης αυτής θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών.