Άρθρο 115 – Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού στις διαδικασίες προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει:
1. Κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 119.

  • 28 Μαρτίου 2016, 13:40 | ΣΕΣΜΑ

    Προτείνεται η εξειδίκευση των ρυθμίσεων για τα Όργανα Διενέργειας Διαδικασιών Ανάθεσης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.