Άρθρο 216 – Εγγυήσεις προκαταβολής και καλής εκτέλεσης

1.Οι εγγυήσεις προκαταβολής και καλής εκτέλεσης που προβλέπονται στο άρθρο 71 περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία: α) Την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, και (ii) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβάλλεται ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
2. “Εγγύηση καλής εκτέλεσης”.
α) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει, εκτός των στοιχείων της παρ.1, και τα ακόλουθα: βα) τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, ββ) την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3. “Εγγύηση προκαταβολής”.
Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει, εκτός των στοιχείων της παρ. 1, και τα ακόλουθα: α) τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, β) την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης,
4. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
5. Οι Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής, κατά περίπτωση, επιστρέφονται μετά την οριστική και ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού ή της υπηρεσίας . Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Σε περίπτωση που το υλικό ή η υπηρεσία είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι Εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

  • 28 Μαρτίου 2016, 12:48 | ΓΙΟΥΛΗ ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

    Προφανώς εκ παραδρομής γίνεται παραπομπή στο άρ. 71 για τις συμβάσεις, αντί του ορθού άρ. 67.

  • 21 Μαρτίου 2016, 15:15 | Κατερίνα Κοκ

    Η απαίτηση της παρ. 2 εδαφ. β ότι «Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει, εκτός των στοιχείων της παρ.1, και τα ακόλουθα: βα) τον αριθμό της σχετικής σύμβασης,…..» είναι ουτοπική.

    Πως είναι δυνατόν η εγγυητική καλής εκτέλεσης η οποία «κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης» να περιλαμβάνει τον αριθμό αυτής (ΑΔΑΜ ή/και αριθμό πρωτοκόλλου), τους οποίους αποκτούμε μετά την υπογραφή της?????
    Σκόπιμο λοιπόν θα ήταν να τροποιηθεί το σχετικό εδάφιο ως εξής » Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει, εκτός των στοιχείων της παρ.1, και τα ακόλουθα: βα) τον αριθμό της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης,…..»