Άρθρο 196 – Πεδίο Εφαρμογής – Κατηγορίες Μελετών

1.Οι διατάξεις του παρόντος είναι ειδικές και ρυθμίζουν, τη σύναψη και εκτέλεση όλων των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του παραρτήματος XV, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού αυτών.
2. Με απόφαση του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μπορεί να τροποποιείται το παράρτημα XV της παραγράφου 1, επεκτείνοντας ή περιορίζοντας τις κατηγορίες μελετών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε αυτό.
3. Με απόφαση του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή άλλου συναφούς Επιμελητηρίου , προσδιορίζεται το αντικείμενο κάθε κατηγορίας μελέτης και η αντιστοιχία με το επιστημονικό πεδίο απασχόλησης των εγγεγραμμένων στο Μητρώο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με όμοια απόφαση μπορούν να διαιρούνται ή ενοποιούνται εν γένει οι παραπάνω κατηγορίες, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Μητρώου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. και του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

 

 • 28 Μαρτίου 2016, 12:16 | TEE/TAK
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το ΤΕΕ συμμετέχει στα προβλεπόμενα από το Σχέδιο Νόμου μόνο συνεισφέροντας «την γνώμη του» για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, όχι όμως την έκδοση των Αποφάσεων με την σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ.

 • 26 Μαρτίου 2016, 23:09 | αργυρης πλεσιας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  αντί της παραγράφου 3.
  «3. Με απόφαση του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή άλλου συναφούς Επιμελητηρίου , προσδιορίζεται το αντικείμενο κάθε κατηγορίας μελέτης και η αντιστοιχία με το επιστημονικό πεδίο απασχόλησης των εγγεγραμμένων στο Μητρώο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με όμοια απόφαση μπορούν να διαιρούνται ή ενοποιούνται εν γένει οι παραπάνω κατηγορίες, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Μητρώου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. και του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.»

  να τεθεί
  3. Με απόφαση του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή άλλου συναφούς Επιμελητηρίου , προσδιορίζεται το αντικείμενο κάθε κατηγορίας μελέτης και η αντιστοιχία με το επιστημονικό πεδίο απασχόλησης των εγγεγραμμένων στο Μητρώο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με όμοια απόφαση μπορούν να διαιρούνται ή ενοποιούνται εν γένει οι παραπάνω κατηγορίες, μετά από γνώμες της αρμόδιας Επιτροπής Μητρώου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.Για το θέμα τροποποίησης των κατηγοριών του Μητρώου εκφράζει γνώμη και το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

 • 26 Μαρτίου 2016, 12:28 | Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Το Άρθρο δεν αντιστοιχείται με Άρθρα των Οδηγιών.
  Οι παρ. 1 και 2 του Άρθρου αναφέρονται ανεπίτρεπτα σε πρόσθετο Ελληνικό Παράρτημα ΧV που αφορά απαράδεκτη αντιστοίχιση της Ελληνικής ονοματολογίας κατηγοριών μελετών με τις υπηρεσίες μηχανικού κατά CPV. Σημειώνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να μεταβάλλονται κατά το δοκούν τα Παραρτήματα στο Σ/Ν από τα Παραρτήματα της Οδηγίας και ειδικά εκείνα του Κοινού Λεξιλογίου CPV. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα απ’ ευθείας σχολιασμού του Παρατήματος XV, τα κύρια σημεία του σχολιάζονται στη συνέχεια.
  Η παρ.3 του Άρθρου αποτελεί επανάληψη σχετικής διάταξης του ν. 3316/2005 και τα σχόλια μας έχουν ως ακολούθως:
  • Οι προβλέψεις της παρ. 3 του Άρθρου 2 του ν.3316/05 για την σύνταξη προδιαγραφών όλων των κατηγοριών μελετών του νόμου, ουδέποτε υλοποιήθηκαν, προφανώς και με ευθύνη του ΤΕΕ, με αποτέλεσμα τα «απροσδιόριστα» αντικείμενα ορισμένων κατηγοριών μελετών (π.χ. Ενεργειακές και Βιομηχανικές Μελέτες, Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων, Μεταλλευτικές Μελέτες, Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων) να έχουν ενσωματωθεί δια μέσου του δευτερογενούς δικαίου (Βλ. ΠΔ 696/74 και Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών – ΦΕΚ 16127/22.08.2005) σε άλλες κατηγορίες και να έχουν αντιστοιχισθεί αποκλειστικά και αυθαίρετα με πτυχία ορισμένων «προνομιούχων» μελετητών που καλούνται από τις αναθέτουσες αρχές να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, ενώ συγχρόνως έχουν υποβαθμιστεί ή ουσιαστικά αχρηστευθεί τα πτυχία μελετητών με «απροσδιόριστο» στον ΚΠΑΜΥ αντικείμενο, που σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί και το κύριο αντικείμενο σε Δημόσιες Συμβάσεις.
  Ειδικά στις μελέτες έργων για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως είναι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και αποβλήτων διαπιστώνουμε:
  o Το κύριο αντικείμενο της μελέτης με βάση τον ΚΠΑΜΥ τεμαχίζεται με τρόπο που δεν συναντάται ουδαμού στην πράξη, προκειμένου να τεμαχιστούν οι αρμοδιότητες και οι αμοιβές των εμπλεκόμενων μελετητών. Τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν στα σχόλια του Άρθρου 71, πιστεύουμε ότι είναι αρκετά για να αιτιολογήσουν το απαράδεκτο του τεμαχισμού.
  o Οι εμπλεκόμενοι μελετητές έχουν μεν το δικαίωμα εκπόνησης τεμαχισμένης μελέτης, με βάση τη νομοθεσία του ΥΠΥΜΕΔΙ για τα «Πτυχία Μελετητών», όχι όμως και με βάση τη νομοθεσία «Περί Μελετών Εγκαταστάσεων» του Υπ. Ανάπτυξης. Π.χ. αγνοείται το ΠΔ 274/97, που χαρακτηρίζει τις εγκαταστάσεις Καθαρισμού νερού και αποβλήτων ως «Χημικές Εγκαταστάσεις». Ο χαρακτηρισμός αυτός επιβάλλει την εμπλοκή των Χημικών Μηχανικών ως μελετητών της κύριας μελέτης για τα έργα αυτά. Αποτελεί πράγματι «πρωτοτυπία», η διαφορετική αντιμετώπιση των μελετητών από τα διάφορα Υπουργεία, ιδιαίτερα μετά το ν. 4254/14, που επιβάλλει επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου, για την άσκηση του επα