Άρθρο 196 – Πεδίο Εφαρμογής – Κατηγορίες Μελετών

1.Οι διατάξεις του παρόντος είναι ειδικές και ρυθμίζουν, τη σύναψη και εκτέλεση όλων των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του παραρτήματος XV, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού αυτών.
2. Με απόφαση του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μπορεί να τροποποιείται το παράρτημα XV της παραγράφου 1, επεκτείνοντας ή περιορίζοντας τις κατηγορίες μελετών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε αυτό.
3. Με απόφαση του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή άλλου συναφούς Επιμελητηρίου , προσδιορίζεται το αντικείμενο κάθε κατηγορίας μελέτης και η αντιστοιχία με το επιστημονικό πεδίο απασχόλησης των εγγεγραμμένων στο Μητρώο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με όμοια απόφαση μπορούν να διαιρούνται ή ενοποιούνται εν γένει οι παραπάνω κατηγορίες, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Μητρώου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. και του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

 

 • 28 Μαρτίου 2016, 12:16 | TEE/TAK

  Το ΤΕΕ συμμετέχει στα προβλεπόμενα από το Σχέδιο Νόμου μόνο συνεισφέροντας «την γνώμη του» για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, όχι όμως την έκδοση των Αποφάσεων με την σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ.

 • 26 Μαρτίου 2016, 23:09 | αργυρης πλεσιας

  αντί της παραγράφου 3.
  «3. Με απόφαση του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή άλλου συναφούς Επιμελητηρίου , προσδιορίζεται το αντικείμενο κάθε κατηγορίας μελέτης και η αντιστοιχία με το επιστημονικό πεδίο απασχόλησης των εγγεγραμμένων στο Μητρώο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με όμοια απόφαση μπορούν να διαιρούνται ή ενοποιούνται εν γένει οι παραπάνω κατηγορίες, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Μητρώου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. και του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.»

  να τεθεί
  3. Με απόφαση του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή άλλου συναφούς Επιμελητηρίου , προσδιορίζεται το αντικείμενο κάθε κατηγορίας μελέτης και η αντιστοιχία με το επιστημονικό πεδίο απασχόλησης των εγγεγραμμένων στο Μητρώο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με όμοια απόφαση μπορούν να διαιρούνται ή ενοποιούνται εν γένει οι παραπάνω κατηγορίες, μετά από γνώμες της αρμόδιας Επιτροπής Μητρώου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.Για το θέμα τροποποίησης των κατηγοριών του Μητρώου εκφράζει γνώμη και το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

 • 26 Μαρτίου 2016, 12:28 | Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος

  Το Άρθρο δεν αντιστοιχείται με Άρθρα των Οδηγιών.
  Οι παρ. 1 και 2 του Άρθρου αναφέρονται ανεπίτρεπτα σε πρόσθετο Ελληνικό Παράρτημα ΧV που αφορά απαράδεκτη αντιστοίχιση της Ελληνικής ονοματολογίας κατηγοριών μελετών με τις υπηρεσίες μηχανικού κατά CPV. Σημειώνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να μεταβάλλονται κατά το δοκούν τα Παραρτήματα στο Σ/Ν από τα Παραρτήματα της Οδηγίας και ειδικά εκείνα του Κοινού Λεξιλογίου CPV. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα απ’ ευθείας σχολιασμού του Παρατήματος XV, τα κύρια σημεία του σχολιάζονται στη συνέχεια.
  Η παρ.3 του Άρθρου αποτελεί επανάληψη σχετικής διάταξης του ν. 3316/2005 και τα σχόλια μας έχουν ως ακολούθως:
  • Οι προβλέψεις της παρ. 3 του Άρθρου 2 του ν.3316/05 για την σύνταξη προδιαγραφών όλων των κατηγοριών μελετών του νόμου, ουδέποτε υλοποιήθηκαν, προφανώς και με ευθύνη του ΤΕΕ, με αποτέλεσμα τα «απροσδιόριστα» αντικείμενα ορισμένων κατηγοριών μελετών (π.χ. Ενεργειακές και Βιομηχανικές Μελέτες, Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων, Μεταλλευτικές Μελέτες, Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων) να έχουν ενσωματωθεί δια μέσου του δευτερογενούς δικαίου (Βλ. ΠΔ 696/74 και Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών – ΦΕΚ 16127/22.08.2005) σε άλλες κατηγορίες και να έχουν αντιστοιχισθεί αποκλειστικά και αυθαίρετα με πτυχία ορισμένων «προνομιούχων» μελετητών που καλούνται από τις αναθέτουσες αρχές να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, ενώ συγχρόνως έχουν υποβαθμιστεί ή ουσιαστικά αχρηστευθεί τα πτυχία μελετητών με «απροσδιόριστο» στον ΚΠΑΜΥ αντικείμενο, που σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί και το κύριο αντικείμενο σε Δημόσιες Συμβάσεις.
  Ειδικά στις μελέτες έργων για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως είναι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και αποβλήτων διαπιστώνουμε:
  o Το κύριο αντικείμενο της μελέτης με βάση τον ΚΠΑΜΥ τεμαχίζεται με τρόπο που δεν συναντάται ουδαμού στην πράξη, προκειμένου να τεμαχιστούν οι αρμοδιότητες και οι αμοιβές των εμπλεκόμενων μελετητών. Τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν στα σχόλια του Άρθρου 71, πιστεύουμε ότι είναι αρκετά για να αιτιολογήσουν το απαράδεκτο του τεμαχισμού.
  o Οι εμπλεκόμενοι μελετητές έχουν μεν το δικαίωμα εκπόνησης τεμαχισμένης μελέτης, με βάση τη νομοθεσία του ΥΠΥΜΕΔΙ για τα «Πτυχία Μελετητών», όχι όμως και με βάση τη νομοθεσία «Περί Μελετών Εγκαταστάσεων» του Υπ. Ανάπτυξης. Π.χ. αγνοείται το ΠΔ 274/97, που χαρακτηρίζει τις εγκαταστάσεις Καθαρισμού νερού και αποβλήτων ως «Χημικές Εγκαταστάσεις». Ο χαρακτηρισμός αυτός επιβάλλει την εμπλοκή των Χημικών Μηχανικών ως μελετητών της κύριας μελέτης για τα έργα αυτά. Αποτελεί πράγματι «πρωτοτυπία», η διαφορετική αντιμετώπιση των μελετητών από τα διάφορα Υπουργεία, ιδιαίτερα μετά το ν. 4254/14, που επιβάλλει επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου, για την άσκηση του επαγγέλματος των διπλ. μηχανικών.
  Γενικότερα τα σχόλια μας στις κατηγορίες μελετών της παρ. 8 του Άρθρου 2, έχουν ως εξής:
  • Δεν διακρίνονται οι μελέτες Έργων από τις μελέτες (Υπηρεσίες) μηχανικού (πχ. η Στατική μελέτη αποτελεί υπηρεσία και όχι μελέτη έργου).
  • Δεν διακρίνονται οι μελέτες Έργων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ από τις μελέτες Έργων της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ.
  • Δεν διευκολύνεται πλην εξαιρέσεων, η αναγνώριση του κυρίου αντικειμένου των μελετών έργων. Αντίθετα διευκολύνεται ιδιαίτερα δια μέσου του ΚΠΑΜΥ η ένταξη κύριων μελετών διαφόρων έργων σε κατηγορία που δεν μπορεί να ανήκουν (π.χ. η μελέτη εγκαταστάσεων βιομηχανικών αποβλήτων δεν μπορεί να εντάσσεται δια μέσου του ΚΠΑΜΥ στις μελέτες «Υδραυλικών Έργων» και όχι στις μελέτες «Χημικών Εγκαταστάσεων»).
  • Δεν αντιμετωπίζονται οι αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των διαφόρων κύριων μελετών και των μελετητών. Π.χ. υφίσταται αλληλοεπικάλυψη μεταξύ μελετών χημικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών μελετών και Η/Μ μελετών, δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση απαιτείται οργάνωση, η επιλογή ή ο σχεδιασμός των μέσων, που εξυπηρετούν τη λειτουργία του έργου για το οποίο εκπονείται η μελέτη.
  Αναφερόμενοι ειδικότερα στο Παράρτημα XV σημειώνουμε ότι οι στρεβλώσεις του υφιστάμενου πλαισίου για το Μητρώο Μελετητών αναδεικνύονται με εναργή τρόπο, από τις ακόλουθες αντιστοιχίσεις της Ελληνικής ονοματολογάις κατηγοριών μελετών με τις κατηγορίες του Κοινού Λεξιλογίου CPV και τα σχόλια μας επ’ αυτών.
  • Με την Ελληνική ονοματολογία υπ’ αρ. α/α 13 «Μελέτες υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων», αντιστοιχούνται αποκλειστικά οι υπηρεσίες 7180000-6 του CPV «Παροχής συμβουλών σε θέματα υδροδότησης και αποβλήτων». Έτσι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των Μελετητών Υδραυλικών Έργων (ΠΜ, ΤΜ, Μ.Περ.) του Μητρώου Μελετητών, όπως επίσης και των αντίστοιχων εργοληπτών.
  Όμως σύμφωνα με το CPV (45252000-8) και τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, οι μελέτες και οι κατασκευαστικές εργασίες, μπορεί να ανατίθενται σε οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους σε Μητρώο για τα έργα, αυτά δηλαδή κατά το Ελληνικό Μητρώο στους Εργολήπτες Έργων Καθαρισμού Αποβλήτων-ΚΑΘ. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να εξαιρούνται οι μελετητές των «Χημικών Εγκαταστάσεων», με βάση τον Ιδρυτικό νόμο του ΤΕΕ (ΒΔ 19/21 Φεβ. 1938), το ΠΔ 274/97, κυρίως την παρ. ΣΤ23 του Άρθρου 1 του ν. 4254/14, αλλά και τα διεθνή επαγγελματικά περιγράμματα (βλ. ISCO-2008).
  • Σύμφωνα με τους κωδικούς α/α 9 του Παραρτήματος XV οι κατηγορίες του CPV που σχετίζονται με τεχνικές εγκαταστάσεις κτιρίων, αντιστοιχούνται αποκλειστικά με την Ελληνική ονοματολογία «Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές Μελέτες», που εξυπηρετεί φωτογραφικά τις αντίστοιχες ειδικότητες διπλ. μηχανικών παρά τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα σπουδών τους. Όμως τα γνωστικά αντικείμενα σπουδών σύμφωνα με τη λογική και τη δομή του Μητρώου Μελετητών, πρέπει να διακρίνουν τις διάφορες δραστηριότητες αυτών των ειδικοτήτων μηχανικών.
  Αλλά υπάρχουν και δύο πρόσθετα ερωτήματα προς τους συντάκτες του Παραρτήματος XV:
  o Όσοι εγγράφονται στο Μητρώο Μελετητών για Ενεργειακές και Βιομηχανικές Μελέτες δεν είναι ικανοί να εκπονούν Μελέτες Θέρμανσης Κτιρίων όπως τούτο προκύπτει από τη λογική τους;
  o Δεν υπάρχει περιεχόμενο για τις «Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων»;
  Αναμένουμε την απάντησή τους.
  Η λογική θεμελίωσης του Μητρώου με την οποία προσδιορίζονται προκαταβολικά και τυπικά τεχνικές ικανότητες ορισμένων μόνον ειδικοτήτων μηχανικών, ως κατάλληλες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μελέτης ενός συγκεκριμένου έργου αντί της κρίσης των ουσιαστικών ικανοτήτων των μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων, για το συγκεκριμένο κάθε φορά κύριο αντικείμενο της μελέτης, αποτελεί κατά τη γνώμη μας όχι μόνον ενέργεια με συντεχνιακά χαρακτηριστικά, αλλά και ενέργεια, που δεν είναι συμβατή με τις συνταγματικές ελευθερίες επιστημόνων.
  Έχει επομένως καταστεί το Μητρώο Μελετητών ανυπόστατο στην πράξη και προδήλως η δομή του είναι αντίθετη με τις αρχές του κοινοτικού δικαίου.