Άρθρο 123 – Δημοσίευση γνωστοποιήσεων/προκηρύξεων (άρθρο 75 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται να αναθέσουν δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 122 γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:
α) μέσω προκήρυξης σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο μέρος Η του παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α, σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 60 ή
β) μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, η οποία παραμένει δημοσιευμένη σε διαρκή βάση και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που καθορίζονται στο μέρος Θ του παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α. Η προκαταρκτική προκήρυξη αναφέρει συγκεκριμένα τα είδη των υπηρεσιών που θα αποτελέσουν το αντικείμενο των προς ανάθεση συμβάσεων. Προσδιορίζει ότι οι συμβάσεις θα ανατεθούν χωρίς περαιτέρω δημοσίευση και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους.
Τα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο, ωστόσο, δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί διαδικασία με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.
2. Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν αναθέσει δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 103, γνωστοποιούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο μέρος Ι του παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α, σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 63. Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις αυτές σε τριμηνιαία βάση. Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις γνωστοποιήσεις που συγκεντρώνουν το αργότερο 30 ημέρες μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου.
3. Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 60.