Άρθρο 219 – Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης

Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 143, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.