Άρθρο 117 – Διαδικασία αναζήτησης δικαιολογητικών κατά τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης

Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις περιπτώσεις (β) και (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115).