Άρθρο 26 – Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 26 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Κατά την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεών τους, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου .
2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν:
α) στις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες, όπως ρυθμίζονται στα άρθρα 27 και 28 αντίστοιχα, ή
β) εφόσον πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας, στις συμπράξεις καινοτομίας, όπως ρυθμίζονται στο άρθρο 31, ή
γ) στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση ή στον ανταγωνιστικό διάλογο, εφόσον πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις και μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204):
γα) όσον αφορά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, εφόσον πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
γαα) οι ανάγκες της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν χωρίς προσαρμογή των άμεσα διαθέσιμων λύσεων,
γαβ) περιλαμβάνουν σχεδιασμό ή καινοτόμες λύσεις,
γαγ) η σύμβαση δεν είναι δυνατόν να ανατεθεί χωρίς προηγούμενες διαπραγματεύσεις λόγω ειδικών περιστάσεων που σχετίζονται με τη φύση, την πολυπλοκότητα ή τη νομική ή χρηματοοικονομική οργάνωση ή λόγω των κινδύνων που συνδέονται με αυτά,
γαδ) οι τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι δυνατόν να προκαθοριστούν με επαρκή ακρίβεια από την αναθέτουσα αρχή με αναφορά σε πρότυπο, ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση, κοινή τεχνική προδιαγραφή ή τεχνικό πλαίσιο αναφοράς κατά την έννοια των παραγράφων 2 έως 5 του παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α·
γβ) όσον αφορά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες για τα οποία, έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υποβάλλονται μόνο μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτείται να δημοσιεύουν προκήρυξη σύμβασης, εάν στη διαδικασία περιλαμβάνουν όλους τους προσφέροντες που πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 68 έως 84 και, κατά την προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υπέβαλαν προσφορές σύμφωνες προς τις τυπικές απαιτήσεις της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, και μόνον αυτούς ·
γβα) Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται ιδίως:
1) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης,
2) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,
3) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας, ή διαφθοράς
4) όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές ·
γββ) Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται ιδίως:
1) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και
2) όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.
3. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μέσω προκήρυξης σύμβασης, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 58 και 136 κατά περίπτωση.
Όταν η σύμβαση ανατίθεται με κλειστή διαδικασία ή ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές μπορούν να προκηρύσσουν διαγωνισμό μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 57. Στην περίπτωση αυτή, οι οικονομικοί φορείς που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους μετά τη δημοσίευση της προκαταρκτικής προκήρυξης προσκαλούνται στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους γραπτώς, μέσω «πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος», σύμφωνα με το άρθρο 64.
4. Αποκλειστικά στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προσφεύγουν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό, μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4013/2011 (Α΄204).

  • 28 Μαρτίου 2016, 12:28 | TEE/TAK

    Χρήση της διαδικασίας της προκαταρκτικής προκήρυξης, ώστε οι αναθέτουσες αρχές να γνωστοποιούν τις προθέσεις τους για τις σχεδιαζόμενες δημόσιες συμβάσεις