Άρθρο 114 – Δικαιολογητικά κατακύρωσης στις διαδικασίες προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών

1.Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ο οικονομικός φορέας, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλλει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 112 είναι τα κατωτέρω:
α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης όχι παλαιότερη των τριών (3) μηνών από την υποβολή του φακέλου των δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παράγραφο 2, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 68, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
(2) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, με ημερομηνία έκδοσης όχι παλαιότερη των τριών (3) μηνών από την υποβολή του φακέλου των δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παράγραφο 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν:
– σε πτώχευση
– σε διαδικασία εξυγίανσης
– σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης
-σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
– σε αναστολή των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων
– σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
(3) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Προκειμένου να γίνουν δεκτά τα ως άνω πιστοποιητικά, πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τις ειδικές περί αυτών διατάξεις ή, εφόσον δεν ορίζεται άλλως, να μη φέρουν ημερομηνία έκδοσης παλαιότερη των τριών (3) μηνών από την υποβολή του φακέλου των δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης των άρθρων 73 και 74 και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία υποβολής του φακέλου των δικαιολογητικών. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
β. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, με ημερομηνία έκδοσης όχι παλαιότερη των τριών (3) μηνών από την υποβολή του φακέλου των δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παράγραφο 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περίπτωσης (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
(3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (3) του εδαφίου α της παραγράφου 2.
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων α και β, κατά περίπτωση.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής με ημερομηνία έκδοσης όχι παλαιότερη των τριών (3) μηνών από την υποβολή του φακέλου των δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παράγραφο 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και για άλλα πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα Προέδρου ή Διευθύνοντα Συμβούλου καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το καταστατικό τους, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2.
δ. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά του εδαφίου (α) περιπτώσεις (1) και (2), του εδαφίου (β) περιπτώσεις (1) και (2), πλην της περίπτωσης (3) του εδαφίου (α) (απόσπασμα ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά πτώχευσης, διαδικασίας εξυγίανσης, διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης, διαδικασίας αναδιοργάνωσης του Πτωχευτικού Κώδικα) ή δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν συμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 80.
2. Στους ανοιχτούς διαγωνισμούς όταν στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται ότι για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται ο προσφέρων να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά με την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, την χρηματοοικονομική και οικονομική του κατάσταση καθώς και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, με τα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται οι αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων και τα όρια τους, καθώς και ποια από τα δικαιολογητικά του άρθρου 70, των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 80 πρέπει να υποβληθούν από τον προσφέροντα κατά το στάδιο της κατακύρωσης, για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές.
3. Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από οικονομικό φορέα που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα δικαιολογητικά, της παραγράφου 4 του άρθρου (αποδεικτικά μέσα) 80, αφορούν μόνο τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος.

 

  • 28 Μαρτίου 2016, 13:01 | ΣΕΣΜΑ

    Προτείνεται η προσθήκη ως δικαιολογητικού κατακύρωσης του Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Μητρώο Οικονομικών Φορέων Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του ΕΣΗΔΗΣ.