Άρθρο 58 – Προκηρύξεις σύμβασης (άρθρο 49 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Οι προκηρύξεις σύμβασης χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού για όλες τις διαδικασίες, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 26 και του άρθρου 32. Οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο μέρος Γ του παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 60.