Άρθρο 79 – Χρόνος ισχύος προσφορών σε διαδικασίες ανάθεσης προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Για τους οικονομικούς φορείς που κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους πέραν του χρόνου που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
4. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάθεσης μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

  • 16 Μαρτίου 2016, 15:08 | Ελπιδοφόρος Καλαμαράς

    Ο χρόνος ισχύος των προσφορών συνδέεται άρρηκτα με την διάρκεια του διαγωνισμού. Σε πολλές περιπτώσεις, διαγωνισμοί μελετών ή παροχής υπηρεσιών διαρκούν ακόμα και παραπάνω από 2 χρόνια, χρόνος απαράδεκτα μεγάλος. Σαν αποτέλεσμα, οι δεσμεύσεις των διαγωνιζομένων (που είχαν αρχικά δοθεί για 12 μήνες) πολλές φορές δεν είναι δυνατό να τηρηθούν (π.χ. προσωπικό αποχώρησε στο μεταξύ από την ομάδα μελέτης).
    Σε κάθε περίπτωση προτείνεται να τεθούν όροι για την μικρότερη δυνατή διάρκεια των διενεργουμένων διαγωνισμών.