Άρθρο 61 – Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 52 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

 1. Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις προκηρύξεις και διακηρύξεις και τις αποφάσεις ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ανεξάρτητα της διαδικασίας ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, μέσω διαύλου αυτοματοποιημένης διανομής (RSSFEED).
 2. Οι προκηρύξεις και διακηρύξεις δημοσίων συμβάσεων της παραγράφου 1 πρέπει να φέρουν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 38.
 3. Οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 57, 58 και 59, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης σύμφωνα με το άρθρο 60. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 60.
 4. Οι γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» και αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης που εστάλη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή».
 5. Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της γνωστοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους υπό τη μορφή αυτή. Επίσης αναφέρουν την ημερομηνία αυτής της αποστολής.
 6. Το ΕΣΗΔΗΣ λειτουργεί ως το επίσημο εθνικό πληροφοριακό σύστημα eSender για την απευθείας ηλεκτρονική υποβολή των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Tenders Electronic Daily (TED). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
 • Εκπροσωπώ μία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα. Ολες οι θέσεις και απόψεις έχουν το δίκιο τους. Και οι τοπικές εφημερίδες, και οι ανάδοχοι, και οι πανελλήνιες εφημερίδες. Δυστυχώς όμως κάποιοι έχουν υποστηρικτές και κάποιοι όχι. Πιο συγκεκριμένα διαβάζω με πολύ ενδιαφέρον και κατανόηση τις ενστάσεις του ΣΗΠΕ. Κανονικά θα έπρεπε να βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά. Ομως από την εποχή που ψηφίσθηκε ο Ν.4281/2014 η υποχρεωτικότητα αναφερόταν μόνο για τις τοπικές εφημερίδες. Σήμερα πάλι δεν έχουμε, ΑΚΟΜΑ τουλάχιστον, μία ρητή δέσμευση από πλευράς ηγεσίας των Υπουργείων Οικονομίας και ΥΠΟΜΕΔΙ για την παράταση του νόμου που λήγει στις 30/4/2016.
  Ερχομαι στην ουσία του νομοσχεδίου. 1.Η Οδηγία 2014/23/ΕΕ άρθρο 34 κάνει λόγο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα μιας διακήρυξης. Μπορεί η δημοσιότητα να επιτευχθεί μόνο με την ανάρτηση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ; Σήμερα δεν έχουν όλοι προσβασιμότητα στο σύστημα. Οσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα βέβαια δεν πληρώνουν συνδρομή για την πληροφόρηση τους. Αύριο είναι σίγουρο ότι κάτι δεν θα αλλάξει; Και όποιος θα θέλει να ενημερωθεί θα πρέπει να πληρώνει; Το ΚΗΜΔΗΣ παίζει το ρόλο του ΦΕΚ. Δεν μπορεί να υποκαταστήσεις τις εφημερίδες. Aρα η πληροφόρηση θα κοστίζει. Οπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Οδηγία η ευρεία δημοσιότητα, πέραν του αυτονόητου, δηλαδή της ευκολίας στην ενημέρωση για τις προκηρύξεις, εξασφαλίζει και την διαφάνεια κατ’επέκταση την αποφυγή διαφθοράς.
  Η μέγιστη δημοσιότητα (εφημερίδες και ΚΗΜΔΗΣ) συμβάλλει στην εξασφάλιση της διαφάνειας και οι ημερήσιες εφημερίδες συντελλούν σ’αυτή την κατεύθυνση. Η προαιρετική δημοσίευση στον τύπο οδηγεί σε «επιλεκτική» διαφάνεια.
  2. Από τη στιγμή που μιλάμε για δαπάνη του Δημοσίου αναφορικά με τη κατασκευή Δημόσιου Εργου, Μίσθωσης δημόσιου κτιρίου, Κρατική Προμήθεια κλπ. η έννοια της ευρείας δημοσιότητας δεν αφορά μόνον την ενημέρωση των δυνάμει ενδιαφερομένων, αλλά τη δυνατότητα στην ενημέρωση του κάθε πολίτη αυτής της χώρας, που θέλει και θα μπορεί να δει πού ξοδεύονται τα χρήματα του. Οι εφημερίδες καθώς είμαστε και στο διαδίκτυο επιτρέπουν στον κάθε πολίτη να ενημερωθεί.
  3.Σήμερα όλοι μιλούν για τη στήριξη της ραχοκοκκαλιάς της ελληνικής κοινωνίας που είναι οι ΜμΕ, αλλά η ίδια τάση υπάρχει και στην Ε.Ε αλλά επιπροσθέτως από την ιδέα στήριξης των Ευρωπαϊκών ΜμΕ διακατέχεται και η προαναφερθείασα Ευρωπαϊκή Οδηγία.
  4. Η δημοσίευση και κατ’επέκταση η δημοσιότητα σε πανελλήνιες εφημερίδες κοστίζει εξαιρετικά οικονομικά διότι τηρούνται απαρέγκλιτα ΟΛΕΣ οι προϋποθέσεις δημοσίευσης όπως καθορίζει το ΦΕΚ.
  5.Για όσους είναι θιασώτες της ηλεκτρονικής δημοσίευσης, Κύριοι, μία διακήρυξη αναρτάται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε. Η συγκεκριμένη Υπηρεσία διασφαλίζει ότι το κείμενο της προκήρυξης δημοσιεύεται και μάλιστα ΠΛΗΡΕΣ στη ΓΛΩΣΣΑ που επιλέγει ο φορέας που διεξάγει το διαγωνισμό άρα και στα Ελληνικά. Η δε περίληψη αυτής αναρτάται και στις λοιπές γλώσσες της Ε.Ε
  6. Η κατάργηση της υποχρεωτικότητας των διακηρύξεων στον Τύπο δεν είναι μνημονιακή υποχρέωση.
  7. Επιθυμείται την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ για λόγους οικονομίας και μεταθέσατε τα έξοδα δημοσίευσης από τους αναδόχους στην επιβάρυνση του Δημοσίου; Μα ήδη με την ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών και ηλεκτρονικής τιμολόγησης, χωρίς να στερείται η δουλειά κάποιων, επήλθε η μείωση των εξόδων για τη συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό.

 • 28 Μαρτίου 2016, 12:16 | ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

  ENΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  Βησσαρίωνος 4 – Αθήνα Τ.Κ. 106 72
  ΑΘΗΝΑ 28/03/2016

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Ν/Σ ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠ’ ΑΡ. 61 ΑΡΘΡΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

  Στο ανωτέρω και υπ’ αρ. 61 άρθρο του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, προβλέπεται η διαδικασία δημοσίευσης από τις αναθέτουσες αρχές, των προκηρύξεων και διακηρύξεων των δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα, αναφέρεται πως οι εν λόγω συμβάσεις θα δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του εκάστοτε φορέα εφόσον διαθέτει. Η προτεινόμενη διαδικασία δημοσίευσης καταργεί και αντικαθιστά την ισχύουσα επί σειρά ετών νομοθεσία που καθιστούσε υποχρεωτική την δημοσίευση στον Περιφερειακό Τύπο της ανακοίνωσης για κάθε ενδιαφερόμενο των παντός τύπου διαγωνισμών και προκηρύξεων των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ πριν συνάψουν τη δημόσια σύμβαση. Ως έχοντες έννομο συμφέρον και προασπίζοντας την αρχή της διαφάνειας και το δικαίωμα του συνόλου των πολιτών για ουσιαστική ενημέρωση περί διαχείρισης και κατανομής του δημοσίου χρήματος, αρνούμεθα το ανωτέρω άρθρο και αντικρούουμε αυτό για τους κάτωθι τέσσερις ουσιαστικούς λόγους:
  I. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ
  II. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
  III. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ
  IV. ΑΝΑΡΜΟΔΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
  Ειδικότερα επί των ανωτέρω:

  I. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ
  Δυνάμει της έκθεσης του Ο.Ο.Σ.Α. (κατ’ εφαρμογή της οποίας συντάχθηκε το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο) την οποία παραλάβαμε από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καθώς και της επίσημης μετάφρασης αυτής από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, προτάθηκε σχέδιο δράσης με απώτερο σκοπό τη μείωση των διοικητικών εξόδων και επιβαρύνσεων των επιχειρήσεων.
  Η εν λόγω έκθεση αναφέρει ως ΟΛΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ κόστος των ελληνικών επιχειρήσεων που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις, το υπέρογκο ποσό των 393,13 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό απεικονίζει αφενός το κόστος του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων και αφετέρου το κόστος των ενεργειών έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκάστης σύμβασης.
  Ακολούθως, στις προτάσεις – μέτρα μείωσης του ανωτέρω κόστους, γίνεται εκτενής λόγος προκειμένου να: «…αυξηθεί η χρήση συμφωνιών πλαισίου και να εδραιωθεί η ζήτηση θα μείωναν τον ολικό αριθμό εκτελέσεων σύμβασης, που θα μείωνε τα βάρη σε συμμετέχουσες επιχειρήσεις…». Μια συμφωνία πλαίσιο είναι μια μεμονωμένη συμφωνία που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές και έναν ή περισσότερους προμηθευτές, θεσπίζει τους όρους που διέπουν τις συμβάσεις που θα ανατεθούν εντός μιας προκαθορισμένης περιόδου, ιδίως σε ό,τι αφορά την τιμή και, συχνά την ποιότητα. Οι συμφωνίες πλαίσια χρησιμοποιούνται και επιβάλλονται από τους Κεντρικούς Φορείς αγορών με στόχο τη μείωση του συνολικού αριθμού προκηρύξεων που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα. Οι συμφωνίες πλαισίου μπορούν να εκτελούνται μεταξύ ή εντός των δημόσιων φορέων. Η χρήση τους μειώνει τον αριθμό των εξαγγελιών (διαγωνισμών) δημόσιων συμβάσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν, καθώς οι δημόσιοι φορείς αγοράζουν προμήθειες ή υπηρεσίες στο πλαίσιο υφιστάμενης συμφωνίας αντί να εκτελούν χωριστή διαδικασία δημόσιων συμβάσεων. Η μείωση του αριθμού των προκηρύξεων μειώνει το συνολικό διοικητικό βάρος στον τομέα δημόσιων συμβάσεων.
  Συνάγεται λοιπόν εκ των ανωτέρω, πως το αναφερόμενο ποσό διοικητικού κόστους των δημοσίων συμβάσεων, είναι αποτέλεσμα της υφιστάμενης πολυνομίας εκάστου Υπουργείου. Η αναφερόμενη έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α., η οποία συντάχθηκε επί του παρόντος βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, επιχειρεί να θεσπίσει στην ελληνική πραγματικότητα, ένα πλαίσιο πανομοιότυπων διαγωνισμών (ηλεκτρονική δημοπρασία) το οποίο θα υποχρεούνται να ακολουθούν όλοι οι φορείς, αποτέλεσμα του οποίου θα είναι η προσδοκώμενη μείωση του διοικητικού κόστους.
  Όπως προκύπτει από την εν λόγω έκθεση λοιπόν, καθίσταται σαφές ότι το κόστος που βαρύνει τις επιχειρήσεις σε ότι αφορά στις δημόσιες συμβάσεις έγκειται στον τρόπο σύναψης αυτών και όχι στον τρόπο δημοσίευσής τους.

  II. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
  Όπως αναφέρεται και στον τίτλο αυτού, το υπό διαβούλευση άρθρο εφαρμόζει το υπ’ αρ. 52 άρθρο της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Ειδικότερα, το εφαρμοζόμενο άρθρο αποσκοπεί στην απλούστευση των δημοσίων συμβάσεων και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας των εν γένει διαδικασιών προμήθειας, σκοπός που θα επιτευχθεί με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληροφοριών. Προς επίτευξη αυτού λοιπόν, τα ηλεκτρονικά μέσα, όπως αναφέρεται αυτολεξεί και στα λαμβανόμενα υπόψη στην Ευρωπαϊκή Οδηγία: «…Θα πρέπει να αποτελέσουν τον συνήθη τρόπο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών στις διαδικασίες προμήθειας, δεδομένου ότι ενισχύουν τις δυνατότητες των οικονομικών φορέων να συμμετέχουν σε διαδικασίες προμήθειας σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Για τον σκοπό αυτό, θα καταστούν υποχρεωτικές η διαβίβαση των γνωστοποιήσεων σε ηλεκτρονική μορφή, η ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της προμήθειας και —μετά από μεταβατική περίοδο 30 μηνών— η πλήρης ηλεκτρονική επικοινωνία, δηλαδή η επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, περιλαμβανομένης της διαβίβασης αιτήσεων συμμετοχής και ειδικότερα της διαβίβασης των προσφορών (ηλεκτρονική υποβολή)».
  Δεν επιδέχεται παρερμηνείας, λοιπόν, πως γίνεται λόγος για το σύνολο της δημοσίευσης των δημοσίων συμβάσεων ήτοι για τον ενιαίο τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας. Είναι γνωστό τοις πάσι πως με τον όρο «διαδικασία» εννοούμε την αφετηρία ενός διαγωνισμού και τα επόμενα στάδια αυτού. Η εν λόγω αφετηρία οριοθετείται από τους συμμετέχοντες στην διαδικασία. Η Ε.Ο. καθιστά σαφή τα ανωτέρω, αναφέροντας ρητά τον όρο “προφίλ αγοραστή” στο κείμενο του άρθρου 52 και ειδικότερα: «Οι γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», αλλά αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης που εστάλη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή». Συνάγεται λοιπόν εκ των ανωτέρω και βάσει των διδαγμάτων της κοινής λογικής, πως για να δημιουργηθεί ένα «προφίλ αγοραστή» πρέπει να έχει εκκινήσει και προχωρήσει αρκετά η συνολική διαδικασία – εν προκειμένω η διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων – ήτοι να έχουν γίνει οι προαπαιτούμενες δημοσιεύσεις, οι συμμετέχοντες να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, να έχουν ονοματιστεί «αγοραστές» και να σχηματισθεί τελικά το «προφίλ» του εκάστοτε αγοραστή. Όλα τα προαναφερόμενα στάδια της διαδικασίας, ουδεμία σχέση έχουν με την προδικασία αυτής.
  Η δημοσίευση των δημοσίων διαγωνισμών στον επαρχιακό τύπο, ως ισχύει, αποτελεί την προδικασία των ανωτέρω. Δεν γίνεται μνεία σε κάποιο σημείο της Οδηγίας για την ισχύουσα προδικασία και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
  Άλλωστε, σε επόμενο σημείο της εν λόγω έκθεσης αναφέρεται ρητά: «… Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν επίσης τις αναγγελίες προκηρύξεων σε εφημερίδες. Σημειώνουμε ότι, επί του παρόντος, οι προτιμητέοι πλειοδότες αναλαμβάνουν το κόστος αναγγελίας μιας προκήρυξης σε τοπική ή εθνική εφημερίδα. Αυτό δεν αποτελεί διοικητικό βάρος υπό την έννοια του Τυπικού Μοντέλου Κόστους…»

  III. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ
  Επιπροσθέτως, πρέπει να λάβουμε υπόψη πως θεμελιώδη αρχή στο συνολικό πλαίσιο των κανόνων δικαίου που διέπει το καθεστώς της ανάθεσης των εν λόγω συμβάσεων, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και βάση των εν γένει Οδηγιών, αποτελεί η τήρηση της αρχής της διαφάνειας ως απόρροια της αρχής της ίσης μεταχείρισης, που αξιώνει τη διασφάλιση της ισότητας των προσφερόντων. Η αρχή της διαφάνειας συναντάται στο πλέγμα των διατάξεων εκείνων που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Έχει δε την έννοια της υποχρέωσης της αναθέτουσας αρχής προς διασφάλιση, υπέρ όλων των ενδεχόμενων αναδόχων, προσήκοντος βαθμού δημοσιότητας. Ειδικά μάλιστα στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων η λήψη πρόσθετων μέτρων διαφάνειας ήτοι η θέσπιση ποικίλων κανόνων δημοσιότητας, χάριν της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και του δημοσίου συμφέροντος κρίνεται αναγκαία.
  Συνεπώς, ο περιορισμός δημοσιεύσεων σε ηλεκτρονική μορφή και κατ’ αποκλειστικότητα στο ΚΗΜΔΗΣ θα επιφέρει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Άλλωστε, η εν λόγω Οδηγία προβλέπει στη συνέχεια του κειμένου της και δη στο υπ’ αρ. 63 αρ.: «…Οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει, πλην συγκεκριμένων καταστάσεων, να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, τα οποία δεν επιφέρουν διακρίσεις, είναι γενικά διαθέσιμα και διαλειτουργικά με τα γενικώς χρησιμοποιούμενα προϊόντα ΤΠΕ και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία προμήθειας. ……….. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας δημόσιων προμηθειών δεν θα ήταν ενδεδειγμένη στην περίπτωση όπου η χρήση ηλεκτρονικών μέσων απαιτεί ειδικευμένα εργαλεία ή μορφοτύπους αρχείων που δεν είναι γενικώς διαθέσιμοι ή στην περίπτωση όπου οι σχετικές επικοινωνίες μπορούν να γίνουν μόνο με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού γραφείου. Οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει, συνεπώς, να μην υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατά τη διαδικασία υποβολής σε ορισμένες περιπτώσεις, που θα πρέπει να προσδιορίζονται ρητά.».
  Η ισχύουσα νομοθεσία που ορίζει υποχρεωτική την δημοσίευση προκηρύξεων – δημοσίων συμβάσεων στον επαρχιακό τύπο, καλύπτει τα κενά ενημέρωσης που δημιουργούνται με την ισχύ του υπό διαβούλευση άρθρου καθώς στις εν λόγω δημοσιεύσεις έχουν πρόσβαση άπαντες οι οικονομικοί φορείς ακόμη και όσοι δεν διαθέτουν κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. διάφοροι μικροεπαγγελματίες σε δημόσιες συμβάσεις που αφορούν σε μικρούς επαρχιακούς Δήμους).

  IV. ΑΝΑΡΜΟΔΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
  Το ανωτέρω υπ’ αρ. 61 άρθρο και το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο στο σύνολό του, υποβάλλεται από τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Πλην όμως, το συγκεκριμένο άρθρο πραγματεύεται λεπτομέρειες της λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, έντυπων και ηλεκτρονικών, ήτοι αρμοδιότητες που σε καμία περίπτωση δεν υπάγονται στην δικαιοδοσία του.
  Η λειτουργία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στη χώρα μας, πάντα αποτελούσε τον βασικότερο παράγοντα για τη σύσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος και την περιφρούρηση της κοινής βούλησης και έκφρασης. Ειδικότερα, ο Τύπος λογίζεται ως η τέταρτη εξουσία, μετά την Νομοθετική, Δικαστική και Εκτελεστική. Τα σχετικά με την λειτουργία των μέσων ενημέρωσης ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
  Η αποστολή της Γενικής Γραμματείας, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, συνίσταται στην αντικειμενική πληροφόρηση του ελληνικού λαού, στην ενημέρωση των οργάνων του κράτους για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα και για τις απόψεις των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στα θέματα που αφορούν τη χώρα, στην προβολή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, των ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό και στην ενημέρωση του απόδημου ελληνισμού, καθώς και στη λήψη των νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση του ευρύτερου τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων. Η εποπτεία αυτής ανατέθηκε από τις 29 Σεπτεμβρίου 2015 στον Υπουργό Επικρατείας.
  Η εν λόγω αρχή προέκυψε έπειτα από μία σειρά συγχωνεύσεων και καταργήσεων Υπουργείων και Αρχών. Ειδικότερα, το έτος 1974 για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, συστάθηκε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Το Υπουργείο λειτούργησε έως τον Μάιο του 2014 ότε και καταργήθηκε και στη θέση του συστάθηκε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Οι εποπτεία των δύο αρχών ανατίθεται σε διαφόρους Υπουργούς και Υφυπουργούς έως τον Μάρτιο του 2015 ότε και καταργείται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής και οι υπηρεσίες της μεταφέρονται στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, η οποία λαμβάνει την σημερινή της ονομασία «Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας».
  Όπως προελέχθη, αρμόδιος της ανωτέρω αρχής ορίστηκε ο Υπουργός Επικρατείας. Αυτός και μόνο δύναται ως καθ’ ύλην αρμόδιος, να ρυθμίζει θέματα που αφορούν στην λειτουργία του Τύπου και των εν γένει Μέσων Ενημέρωσης. Το παρόν άρθρο, προτεινόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, συνεπάγεται υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του καθώς επίσης και σοβαρή επέμβαση σε συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά ήτοι πλήττεται η ελευθερία του Τύπου σε όλες τις εκφάνσεις της. Η νομικώς κατοχυρωμένη ελευθερία της πληροφόρησης και έκφρασης θωρακίζουν την ελευθεροτυπία επ’ αγαθώ της δημοκρατίας. Η ισηγορία και η πολυφωνία, το οξυγόνο της δημοκρατίας, αναιρούνται σε συνθήκες κρατικού μονοπωλιακού ελέγχου των Μ.Μ.Ε. και της κοινωνίας.
  Με τον νόμο 3548/2007 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 68/20.3.2007, κατοχυρώθηκε η υποχρέωση καταχώρισης δημοσιεύσεων Δημοσίου τομέα στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο. Η επέμβαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού αποτελεί καταστρατήγηση του ανωτέρω νόμου και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτόν. Η κατάργηση των σχετικών δημοσιεύσεων στον έντυπο περιφερειακό τύπο, μήτε προβλέπεται μήτε επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία και την έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. Τουναντίον, επιβάλλεται η ευρύτερη δημοσιότητα των σχετικών πράξεων των αναθετουσών αρχών σε όλα τα στάδια κατάρτισης των συμβάσεων αυτών προς ενίσχυση της αρχής της διαφάνειας της διαδικασίας.
  Με το παρόν υπόμνημα – προτάσεις μας ζητούμε την διατήρηση της ισχύος του Νόμου 3548/2007 περί της Δημοσιεύσεως προκηρύξεων και διακηρύξεων και αποφάσεων ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων στον νομαρχιακό και τοπικό τύπο.

  ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ι.Η.Ε.Ε.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 • 27 Μαρτίου 2016, 21:38 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Εάν ο νόμος αφήνει στην ευχέρεια των φορέων δημοπράτησης τη δημοσίευση ή όχι των διακηρύξεων, τότε είναι σίγουρο ότι στην επαρχία θα δημοσιεύονται. Για ευνόητους λόγους.
  Επίσης, όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά να ενημερωθεί για τις δαπάνες του δημοσίου, σε ποιους δίνονται και γιατί, δεν έχει παρά να μπει στο διαύγεια.

 • ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗς ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΥΠΟ
  1. Στις 15-10-2015 το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου συναντήθηκε με τον Υπουργό κ. Σταθάκη ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται κανένα θέμα κατάργησης των δημοσιεύσεων των διακηρύξεων στον περιφερειακό τύπο.
  Τρεις μήνες αργότερα, ο κ. Σταθάκης επισήμανε στους προέδρους όλων των Ενώσεων περιφερειακού τύπου ότι οι διακηρύξεις θα δημοσιεύονται μέχρι την 1-1-2019 και στις εφημερίδες.
  Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν περιλαμβάνεται στο μέρος του παρόντος νομοσχεδίου καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 61, οι προβλεπόμενες ως υποχρεωτικές δημοσιεύσεις των προκηρύξεων – διακηρύξεων στον περιφερειακό τύπο καταργούνται άμεσα και πλήρως και αντικαθιστούνται από αναρτήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ και στις ιστοσελίδες των φορέων, εφόσον διαθέτουν!
  Δυστυχώς, η ανάλογη περίπτωση των ισολογισμών, που σήμερα έχουν χαθεί στο διαδικτυακό… σύμπαν, ευνοώντας ξεκάθαρα την αδιαφάνεια που επιθυμούσαν κάποιες -κυρίως ανώνυμες- εταιρείες, δεν παραδειγμάτισε κανέναν.
  Με βάση τα παραπάνω, περιμένουμε από τον κ. Σταθάκη να τηρήσει τη δέσμευση του προς της Ενώσεις περιφερειακού τύπου, με σχετική πρόβλεψη είτε στο οικείο άρθρο είτε σε μεταβατική διάταξη.

  2. Με στόχο να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, κάποιοι επισημαίνουν, ΨΕΥΔΩΣ, ότι η κατάργηση των δημοσιεύσεων των διακηρύξεων – προκηρύξεων στον έντυπο περιφερειακό τύπο, αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της χώρας και επιβάλλεται από την τρόικα.
  Φυσικά, όταν καλέσαμε τα συναρμόδια υπουργεία να μας επιβεβαιώσουν τα λεγόμενα τους με κάποιο σχετικό έγγραφο, δεν είχαν να μας παρουσιάσουν, γιατί απλά δεν υπάρχει!
  Παράλληλα, υποκρύπτουν σκόπιμα ότι τόσο οι συγκεκριμένες κοινοτικές οδηγίες που ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο όσο και οι γενικές αρχές περί δημοσίων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευνοούν και επιβάλλουν την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιότητα των σχετικών πράξεων των αναθετουσών αρχών σε όλα τα στάδια κατάρτισης των συμβάσεων αυτών. Και εμείς αντί να αναζητήσουμε τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των μορφών και επιπέδων δημοσιότητας, περιστέλλουμε και τις ήδη από δεκαετιών υπάρχουσες!

  3. Την αναγκαιότητα διατήρησης των υποχρεωτικών κρατικών δημοσιεύσεων στον περιφερειακό τύπο τις έχουν επισημάνει πολλάκις όλες οι Ενώσεις Ιδιοκτητών Περιφερειακού Τύπου, που εκπροσωπούν το σύνολο των εβδομαδιαίων και ημερήσιων εφημερίδων της Ελληνικής περιφέρειας. Ωστόσο, κάποιοι δεν δύναται ή δεν θέλουν να κατανοήσουν ότι οι δημοσιεύσεις αυτές δεν είναι δώρο ή επιχορήγηση προς τον Περιφερειακό Τύπο αλλά εκπλήρωση στοιχειωδών και αυτονόητων υποχρεώσεων της πολιτείας και επιβάλλονται από λόγους διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και ουσιαστικής ενημέρωσης των πολιτών για σημαντικές αποφάσεις και δραστηριότητες των φορέων του δημοσίου τις οποίες ο νομοθέτης κρίνει ότι πρέπει να πληροφορούνται. Αυτό όπως είναι φανερό αφορά ιδιαίτερα πράξεις και αποφάσεις της διοίκησης που αφορούν έργα, προμήθειες και υπηρεσίες του δημοσίου, δηλαδή διαχείριση και κατανομή του δημοσίου χρήματος. Σήμερα δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να γίνει αυτό με απόλυτη εγκυρότητα, αξιοπιστία και αποδεικτική ισχύ ώστε και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και οι τρίτοι πολίτες να ενημερώνονται πλήρως και έγκαιρα για ζητήματα σοβαρά που δεν αφορούν μόνο το δημόσιο χρήμα αλλά πολλές φορές επηρεάζουν τη ζωή ή την περιουσία τους κλπ.
  Η ανάρτηση σε διάφορες ιστοσελίδες δεν μπορεί να υποκαταστήσει κατά κανένα τρόπο τη δημοσίευση στον έντυπο τύπο. Η απλή ανάρτηση στο διαδίκτυο είναι μια «δυνητική» μορφή γνωστοποίησης σε αφηρημένο αριθμό αποδεκτών, ενδεχομένως μηδενικό, που αποκλείει εκ των πραγμάτων μεγάλο αριθμό πολιτών από αυτή και δεν πληροί σε καμιά περίπτωση τα αναγκαία εχέγγυα δημοσιότητας.
  Επιπλέον πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι προκηρύξεις και οι λοιπές πράξεις του επίμαχου άρθρου 61 του παρόντος Νομοσχεδίου δεν αφορούν μόνο τους συμμετέχοντες εργολάβους και προμηθευτές αλλά και τους απλούς πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά έχουν προφανές ενδιαφέρον να πληροφορούνται τι πρόκειται να γίνει στην περιοχή τους ή πως διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα η τοπική, περιφερειακή ή κεντρική εξουσία. Μόνο όσοι έχουν συμφέρον να παραμείνουν αυτά τα ζητήματα στο σκοτάδι και μακριά από τους προβολείς της κοινής γνώμης μπορούν να προβάλουν τέτοιου είδους «επιχειρήματα». Δεν υπάρχει φυσικά αντίρρηση για την ταυτόχρονη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ και στις ιστοσελίδες των αναθετουσών αρχών. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει δεκτό κατά κανένα τρόπο είναι η πλήρης υποκατάσταση των δημοσιεύσεων στον τύπο από τις αναρτήσεις αυτές.

  4. Για μια ακόμη φορά, οι δήθεν χθεσινοί μας σύμμαχοι, μετετράπησαν σε αντιπάλους όταν στρογγυλοκάθισαν στην εξουσία. Θυμίζουμε στον κ. Σταθάκη ότι το καλοκαίρι του 2014, επί συγκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, όταν ψηφιζόταν ο Ν. 4281/14 τάχθηκε στο πλευρό του περιφερειακού τύπου και ως εισηγητής της τότε αντιπολίτευσης σε εκείνο το νομοσχέδιο ζητούσε σε όλους τους τόνους την διατήρηση των δημοσιεύσεων στις εφημερίδες. Τότε, κάτω από την πίεση των βουλευτών όλων των κομμάτων αλλά και την καίρια παρέμβαση του κ. Σταθάκη, η αρχική διάταξη που προέβλεπε την κατάργηση των δημοσιεύσεων απεσύρθη.
  Τι άλλαξε από τότε κ. Σταθάκη; Ρητορικό το ερώτημα, καθώς η αλλαγή ήταν σημαντική: τότε ήσασταν αντιπολίτευση, ενώ σήμερα κυβέρνηση! Και από υποστηρικτής του περιφερειακού τύπου, μετατρέπεστε σε διώκτη του. Χωρίς λόγο, χωρίς κανένα ουσιαστικό δημοσιονομικό όφελος.
  Το μόνο που ζητάμε είναι, έστω και τώρα, να τιμήσετε τη δέσμευση και την υπογραφή σας, πιστεύοντας ότι ενδιαφέρεστε για τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και τη χρηστή διοίκηση.

  5. Εκτός των παραπάνω, επισημαίνουμε ότι οι υποχρεωτικές κρατικές δημοσιεύσεις στον περιφερειακό τύπο αποτελούν σήμερα έναν βασικό οικονομικό πόρο για όλες τις επιχειρήσεις τύπου της ελληνικής περιφέρειας. Όταν μάλιστα έχουν υποστεί μεγάλα πλήγματα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει επομένως αμφιβολία για όποιον στοιχειωδώς γνωρίζει την υπάρχουσα κατάσταση στον κλάδο, ότι τυχόν κατάργηση των υποχρεωτικών κρατικών δημοσιεύσεων θα σημάνει και το οριστικό τέλος των περισσότερων επιχειρήσεων τύπου της ελληνικής περιφέρειας. Ακόμη και όσες εξ αυτών καταφέρουν να επιβιώσουν, το απολύτως βέβαιο είναι ότι θα οδηγηθούν σε σμίκρυνση και σε απολύσεις προσωπικού κάθε είδους και ειδικότητας που θα έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας σε τομείς αλλά και σε περιοχές που είναι εντελώς αδύνατη η εξεύρεση νέων. Αλλοίμονο αν στο όνομα της εξοικονόμησης κάποιων ελάχιστων ευρώ οδηγήσουμε στην εξαφάνιση ακόμη και ιστορικών τίτλων της ελληνικής περιφέρειας που δεκαετίες ολόκληρες ενημερώνουν τον πολίτη της περιφέρειας, ελέγχουν την εξουσία και στηρίζουν την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, δίνοντας παράλληλα νόημα και περιεχόμενο στις έννοιες της ελεύθερης έκφρασης, της ανταλλαγής απόψεων, του γόνιμου διαλόγου και της κριτικής. Τίθεται εκ των πραγμάτων ζήτημα ποιότητας της δημοκρατίας μας και αυτό δεν μπορεί κανένα λόμπι και καμιά επιχειρηματική σκοπιμότητα να το επιβάλλει αλλά και καμιά πολιτική δύναμη να το υποστηρίξει στα σοβαρά.

  6. Με βάση όλα τα παραπάνω θεωρούμε απαραίτητη την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 61 του Σχεδίου Νόμου με την προσθήκη μετά το πρώτο εδάφιο, δυο ακόμη εδαφίων που να αναφέρουν τα εξής: «Οι προκηρύξεις, διακηρύξεις και αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται υποχρεωτικά στον περιφερειακό και τοπικό τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3548/07 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων αυτών βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Αναθέτοντα Φορέα».

 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ

  ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΥΠΟ

  1. Όταν πριν λίγες μέρες καταγγείλαμε ότι το νομοσχέδιο για τις «συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών…» ήταν στην ουσία προπομπός για το τι θα ακολουθούσε όσον αφορά την τύχη των δημοσιεύσεων στον περιφερειακό τύπο, δεν αναμέναμε τόσο άμεση και πανηγυρική επιβεβαίωση. Και μάλιστα με ακόμη χειρότερο τρόπο αφού στο νομοσχέδιο για το νέο καθεστώς των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δόθηκε πρόσφατα στη δημόσια διαβούλευση από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δεν προβλέπεται ούτε καν η δυνητική ευχέρεια των φορέων του δημοσίου να δημοσιεύουν, αν το επιθυμούν, τις σχετικές προκηρύξεις στον έντυπο περιφερειακό τύπο, όπως προβλεπόταν στο νομοσχέδιο για τις συμβάσεις παραχώρησης. Όπως είναι διατυπωμένο το άρθρο 61 του νομοσχεδίου αυτού, οι επί δεκαετίες προβλεπόμενες ως υποχρεωτικές δημοσιεύσεις των σχετικών προκηρύξεων, διακηρύξεων κλπ των δημοσίων συμβάσεων στον περιφερειακό τύπο καταργούνται άμεσα και πλήρως αντικαθιστάμενες από αναρτήσεις(!) στο ΚΗΜΔΗΣ και στις ιστοσελίδες των φορέων, εφόσον διαθέτουν!

  2. Επισημαίνουμε κατ’ αρχήν ότι τίθεται ένα μεγάλο θέμα κυβερνητικής αξιοπιστίας καθόσον μόλις πρόσφατα μας είχε παρασχεθεί από τον αρμόδιο υπουργό κ. Σταθάκη η διαβεβαίωση ότι δεν θα υπήρχε καμία αλλαγή στο ισχύον καθεστώς δημοσιεύσεων έως ότου ολοκληρωθεί ο σχετικός διάλογος και σε κάθε περίπτωση θα υπήρχε ικανοποιητικό μεταβατικό στάδιο προσαρμογής στο νέο καθεστώς που ο ίδιος προσδιόρισε μέχρι 1/1/2019! Κάτι τέτοιο δεν περιλαμβάνεται στο μέρος του νομοσχεδίου που δόθηκε στη δημοσιότητα και περιμένουμε από τον κ. Υπουργό να τηρήσει τη δέσμευσή του με σχετική πρόβλεψη είτε στο οικείο άρθρο είτε σε μεταβατική διάταξη.

  3. Υπενθυμίζουμε σε όσους διακινούν παραπλανητικές πληροφορίες για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπιμοτήτων ότι η κατάργηση των σχετικών δημοσιεύσεων στον έντυπο περιφερειακό τύπο, δεν αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της χώρας ούτε επιβάλλεται από την τρόικα. Αντιθέτως μάλιστα τόσο οι συγκεκριμένες κοινοτικές οδηγίες που ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο με τα δυο αυτά νομοθετήματα όσο και οι γενικές αρχές περί δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ, ευνοούν και επιβάλλουν την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιότητα των σχετικών πράξεων των αναθετουσών αρχών σε όλα τα στάδια κατάρτισης των συμβάσεων αυτών. Και εμείς αντί να αναζητήσουμε τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των μορφών και επιπέδων δημοσιότητας, περιστέλλουμε και τις ήδη από δεκαετιών υπάρχουσες!

  4. Οι Ενώσεις Ιδιοκτητών Περιφερειακού Τύπου έχουν πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν διατυπώσει με σαφήνεια τις θέσεις τους για την αναγκαιότητα διατήρησης των υποχρεωτικών κρατικών δημοσιεύσεων στον περιφερειακό τύπο. Πρέπει επιτέλους να κατανοήσουν όσοι εισηγούνται τέτοιες διατάξεις ότι οι δημοσιεύσεις αυτές δεν είναι δώρο ή επιχορήγηση προς τον Περιφερειακό Τύπο αλλά εκπλήρωση στοιχειωδών και αυτονόητων υποχρεώσεων της πολιτείας και επιβάλλονται από λόγους διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και ουσιαστικής ενημέρωσης των πολιτών για σημαντικές αποφάσεις και δραστηριότητες των φορέων του δημοσίου τις οποίες ο νομοθέτης κρίνει ότι πρέπει να πληροφορούνται. Αυτό όπως είναι φανερό αφορά ιδιαίτερα πράξεις και αποφάσεις της διοίκησης που αφορούν έργα, προμήθειες και υπηρεσίες του δημοσίου, δηλαδή διαχείριση και κατανομή του δημοσίου χρήματος. Σήμερα δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να γίνει αυτό με απόλυτη εγκυρότητα, αξιοπιστία και αποδεικτική ισχύ ώστε και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και οι τρίτοι πολίτες να ενημερώνονται πλήρως και έγκαιρα για ζητήματα σοβαρά που δεν αφορούν μόνο το δημόσιο χρήμα αλλά πολλές φορές επηρεάζουν τη ζωή ή την περιουσία τους κλπ.

  5. Αναγκαζόμαστε για μια ακόμη φορά να επικαλεστούμε το αυτονόητο. Ότι δηλαδή η ανάρτηση σε διάφορες ιστοσελίδες δεν μπορεί να υποκαταστήσει κατά κανένα τρόπο τη δημοσίευση στον έντυπο τύπο. Η απλή ανάρτηση στο διαδίκτυο είναι μια «δυνητική» μορφή γνωστοποίησης σε αφηρημένο αριθμό αποδεκτών, ενδεχομένως μηδενικό, που αποκλείει εκ των πραγμάτων μεγάλο αριθμό πολιτών από αυτή και δεν πληροί σε καμιά περίπτωση τα αναγκαία εχέγγυα δημοσιότητας. Επιπλέον πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι προκηρύξεις και οι λοιπές πράξεις του επίμαχου άρθρου 61 του Ν/Σ δεν αφορούν μόνο τους συμμετέχοντες εργολάβους και προμηθευτές αλλά και τους απλούς πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά έχουν προφανές ενδιαφέρον να πληροφορούνται τι πρόκειται να γίνει στην περιοχή τους ή πως διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα η τοπική, περιφερειακή ή κεντρική εξουσία. Μόνο όσοι έχουν συμφέρον να παραμείνουν αυτά τα ζητήματα στο σκοτάδι και μακριά από τους προβολείς της κοινής γνώμης μπορούν να υποστηρίζουν τέτοιου είδους «επιχειρήματα». Δεν υπάρχει φυσικά αντίρρηση για την ταυτόχρονη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ και στις ιστοσελίδες των αναθετουσών αρχών. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει δεκτό κατά κανένα τρόπο είναι η πλήρης υποκατάσταση των δημοσιεύσεων στον τύπο από τις αναρτήσεις αυτές.

  6. Το «επιχείρημα» της ελάφρυνσης του επιχειρηματικού βάρους που ευρέως διακινείται από τους θιασώτες της αδιαφάνειας, είναι ελάχιστα πειστικό. Πρώτον διότι με το κόστος των δημοσιεύσεων αυτών βαρύνονται πλέον σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ 4 του Ν4281/14, οι αναθέτουσες αρχές και όχι οι ανάδοχοι. Δεύτερον διότι οι δαπάνες δημοσιεύσεων είναι κατά κανόνα ασήμαντες συγκρινόμενες με τους προϋπολογισμούς των σχετικών έργων και προμηθειών. Και τρίτον και κυριότερον γιατί είναι γνωστό ότι το τίμημα της αδιαφάνειας είναι πάντα υψηλότερο για τα δημόσια ταμεία από την όποια, μικρή ούτως ή άλλως δαπάνη των δημοσιεύσεων. Αν πρόκειται να υποστείλουμε τις βασικές αρχές της διαφάνειας, της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης για να εξοικονομήσουμε κάποια ευρώ τότε κάνουμε όχι μόνο σημαντικό θεσμικό αλλά και οικονομικό λάθος!

  7. Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος στο σύνολο του αγωνίζεται συνεχώς για να αποκρούσει τις συνεχείς αυτές επιθέσεις. Η πιο πρόσφατη ήταν το καλοκαίρι του 2014 όταν ψηφιζόταν ο Ν 4281/14. Τότε ξεσηκώθηκαν όλες οι πτέρυγες της Βουλής και κάτω από την πίεση των βουλευτών όλων των κομμάτων η αρχική διάταξη που προέβλεπε την κατάργηση των δημοσιεύσεων απεσύρθη. Καίρια ήταν και η συμβολή του σήμερα κυβερνώντος κόμματος και ιδιαίτερα του Υπουργού που σήμερα επαναφέρει το θέμα (!), ο οποίος ως εισηγητής της μειοψηφίας σε εκείνο το νομοσχέδιο κατακεραύνωνε τη ρύθμιση και ζητούσε σε όλους τους τόνους την διατήρηση των κρατικών δημοσιεύσεων. Από αυτόν πρώτα αλλά και από ολόκληρη την Κυβέρνηση, ο περιφερειακός τύπος της χώρας ζητάει να θυμηθούν τα λόγια τους και να τιμήσουν την δέσμευση και την υπογραφή τους. Δεν πρόκειται για κλαδικό και συνδικαλιστικό ζήτημα αλλά για υπόθεση διαφάνειας, νομιμότητας, χρηστής διοίκησης και εν τέλει ποιότητας δημοκρατίας.

  8. Οι υποχρεωτικές κρατικές δημοσιεύσεις στον περιφερειακό τύπο αποτελούν σήμερα έναν βασικό οικονομικό πόρο για όλες τις επιχειρήσεις τύπου της ελληνικής περιφέρειας, για τις περισσότερες μάλιστα, τις πιο μικρές, αποτελούν το κύριο έσοδό τους. Δεν υπάρχει επομένως αμφιβολία για όποιον στοιχειωδώς γνωρίζει την υπάρχουσα κατάσταση στον κλάδο, ότι τυχόν κατάργηση των υποχρεωτικών κρατικών δημοσιεύσεων θα σημάνει και το οριστικό τέλος των περισσότερων επιχειρήσεων τύπου της ελληνικής περιφέρειας. Ακόμη και όσες εξ αυτών καταφέρουν να επιβιώσουν, το απολύτως βέβαιο είναι ότι θα οδηγηθούν σε σμίκρυνση και σε απολύσεις προσωπικού κάθε είδους και ειδικότητας που θα έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας σε τομείς αλλά και σε περιοχές που είναι εντελώς αδύνατη η εξεύρεση νέων. Αλλοίμονο αν στο όνομα της εξοικονόμησης κάποιων ελάχιστων ευρώ οδηγήσουμε στην εξαφάνιση ακόμη και ιστορικών τίτλων της ελληνικής περιφέρειας που δεκαετίες ολόκληρες ενημερώνουν τον πολίτη της περιφέρειας, ελέγχουν την εξουσία και στηρίζουν την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, δίνοντας παράλληλα νόημα και περιεχόμενο στις έννοιες της ελεύθερης έκφρασης, της ανταλλαγής απόψεων, του γόνιμου διαλόγου και της κριτικής. Τίθεται εκ των πραγμάτων ζήτημα ποιότητας της δημοκρατίας μας και αυτό δεν μπορεί κανένα λόμπι και καμιά επιχειρηματική σκοπιμότητα να το επιβάλλει αλλά και καμιά πολιτική δύναμη να το υποστηρίξει στα σοβαρά.

  9. Με βάση όλα τα προεκτεθέντα θεωρούμε αναγκαία την τροποποίηση της παρ1 του άρθρου 61 του Σχεδίου Νόμου με την προσθήκη μετά το πρώτο εδάφιο, δυο ακόμη εδαφίων που να αναφέρουν τα εξής: «Οι προκηρύξεις, διακηρύξεις και αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται υποχρεωτικά στον περιφερειακό και τοπικό τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3548/07 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων αυτών βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Αναθέτοντα Φορέα».

  23/3/2016

 • 23 Μαρτίου 2016, 15:20 | Δημήτρης

  Τρόπος δημοσίευσης και έξοδα δημοσίευσης
  Θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δημοσιεύονται στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έργα, μελέτες, προμήθειες κλπ ακόμα και για μικρότερες των 60.000€ για να υπάρχει άμεση και άπλετη ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους.
  Επίσης θέλω να σταθώ και να αναφέρω το παράπονο και την πικρία όλων των συναδέλφων εργοληπτών. Ποιος συνάδελφος έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμό για τον οποίο έλαβε γνώση μέσω εφημερίδας, τοπικού ή πανελλήνιου τύπου; Γιατί πρέπει να επιβαρύνομαι για κάτι το οποίο δε μου προσφέρει απολύτως τίποτα; Απλά για να «ταΐζουμε» κάποιους; Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να εξαλείψει. Και όχι μόνο εμείς, αλλά ούτε οι φορείς θα πρέπει να επιβαρύνονται με έξοδα δημοσίευσης. Πρέπει λοιπόν, να καταργηθεί η υποχρέωση δημοσίευσης στον
  Τύπο.

 • 16 Μαρτίου 2016, 11:12 | Ελένη Κωτσάλου

  Δεν θα πρέπει να γίνει αναφορά και σε δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο?

 • 14 Μαρτίου 2016, 22:33 | Χρίστος

  ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
  Είναι απαραίτητο να υπάρχει ηλεκτρονική πρόσβαση και στα τεύχη δημοπράτησης
  (τεχνική περιγραφή, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, προϋπολογισμός μελέτης, τιμολόγια μελέτης και προσφοράς, έντυπο οικονομικής προσφοράς)
  και όχι αυτά να διατίθενται σε φωτοαντίγραφα έναντι καταβολής αντιτίμου, μέσω αυτοπρόσωπης ή εξουσιοδοτημένης παρουσίας ή αποστολή με courier, και χωρίς έκδοση παραστατικού πληρωμής από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημοπράτησης των έργων.