Άρθρο 172 – Ποιότητα στα δημόσια έργα. – Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)

1. Το Π.Π.Ε. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηρι-ότητες, είναι σε πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας.
Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους.
2. Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας ΄Έργου σε κάθε δημόσιο έργο (Κατασκευή ή και Μελέτη), του οποίου ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 1.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ , σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265 Β΄), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/ 24.7.2001 (ΦΕΚ 1013 Β΄), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (ΦΕΚ 928 Β΄) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Την ποιότητα των δημόσιων έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (ΦΕΚ 94 Β΄), β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (ΦΕΚ 624 Β΄) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, γ) η Δ14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ 332 Β΄) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και δ) ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚ 12/13.01.2009 (ΦΕΚ 125Β/27.01.2009).
Η επίβλεψη της εφαρμογής των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων, η υλοποίηση των Σχεδίων ελέγχων και δοκιμών, καθώς και η αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών, μπορεί να ανατίθενται σε διαπιστευμένους φορείς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 για συστήματα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 κατ΄ ελάχιστο στο πεδίο εφαρμογής ΕΑ 28 στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001, για συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα όρια των αμοιβών για τις πιο πάνω προσφερόμενες υπηρεσίες, μέσα στα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 4.
3. Στα δημόσια έργα, που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επι-τρέπεται, εκτός από τους ελέγχους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα, να διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας των κατασκευαζόμενων έργων και από ειδικό Σύμβουλο που προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από σχετικό διαγωνισμό. Με τις κοινές αποφάσεις αριθμ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (ΦΕΚ 1539 Β΄) των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Κ.Υ.Α. 8017 Α Πλ. 1259 (ΦΕΚ260Β/27.02.2007) κανονίζονται όλα τα σχετικά θέματα με τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων, την υποχρέωση των υπηρεσιών για παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Σύμβουλο, ώστε να διευκολύνεται στο έργο του, την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους κατασκευής του έργου και στις πηγές λήψης των υλικών, την ακώλυτη πραγματοποίηση δειγματοληψιών, τη συνεργασία των υπηρεσιών και των εργαστηρίων της Γ.Γ.Υ.. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τον τρόπο αποκατάστασης των διαπιστούμενων ελαττωμάτων και τυχόν επίλυση διαφωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 ή τα καθοριζόμενα στη σύμβαση και ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την αποτελεσματικότητα του ποιοτικού ελέγχου.
Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιούνται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
4. Καθορίζεται ποσοστό έως 2% επί του προϋπολογισμού του έργου, το οποίο διατίθεται για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων, που διενεργούνται από τη Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων ΄Εργων, από τις άλλες κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από φορείς Επιθεώρησης-Πιστοποίησης, διαπιστευμένους κατά την παράγραφο 2 και από «αναγνωρισμένους οργανισμούς» στο πλαίσιο των ποιοτικών ελέγχων που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) και τα συμβατικά τεύχη συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της παραγράφου 3. Ως «αναγνωρισμένοι οργανισμοί», κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοούνται τα εργαστήρια δοκιμών, τα εργαστήρια βαθμονόμησης, οι οργανισμοί ελέγχου και οι οργανισμοί πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αποδέχονται τα πιστοποιητικά των αναγνωρισμένων οργανισμών που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη – μέλη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται κλιμακωτά το ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου, και ρυθμίζονται όλα τα θέματα αναφορικά με τους παραπάνω ελέγχους, όπως ο προγραμματισμός, η ανάθεση της διενέργειας των ελέγχων, οι δαπάνες που καλύπτονται, ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υλοποίηση των ελέγχων και την αποτελεσματικότητά τους.

 • 26 Μαρτίου 2016, 11:20 | Νικόλαος Δεπούντης

  • Στη παράγραφο 2 να προστεθεί και η διατύπωση : Το Πρόγραμμα Ποιότητας έργου συντάσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο διεθνές πρότυπο ISO 10005, όπως αυτό ισχύει διαχρονικά και στις ΔΙΠΑΔ…….. όπως αυτές θα ισχύουν κάθε φορά.
  • Επίσης θα πρέπει να γίνει αναλυτική αναφορά στα Σχέδια Ελέγχων και Δοκιμών ως εξής :
  • Οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και δοκιμές περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ελέγχων και Δοκιμών που υποχρεωτικά περιλαμβάνεται στο Π.Π.Ε. αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα του ΠΠΕ και εφαρμόζονται ως έχουν εγκριθεί. Στο Σχέδιο Ελέγχων και Δοκιμών που θα εκπονηθεί και θα αποτελεί Τμήμα του Προγράμματος Ποιότητας του Έργου, ο Εργολάβος θα πρέπει να περιγράψει ρητά και μονοσήμαντα ως έγγραφα Αναφοράς τους κανονισμούς και τα πρότυπα που θα ακολουθήσει για τον Έλεγχο της Ποιότητας των προσκομιζομένων Υλικών/ Εξοπλισμού καθώς και των εργασιών που θα πραγματοποιήσει. Τονίζεται ότι ο Εργοδότης διαθέτει το δικαίωμα να επιλέξει την εφαρμογή των κανονισμών, προτύπων κλπ. εκείνων που κατά τη γνώμη του εξασφαλίζουν την ποιότητα των υλικών που επιθυμεί.
  • Οι έλεγχοι και Δοκιμές πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.
  • Στον προϋπολογισμό των έργων περιλαμβάνονται άρθρα για τη πληρωμή των ελέγχων και δοκιμών.
  • Καταργείται η παράγραφος 4 με το ποσοστό για τα δημόσια εργαστήρια
  • Η υλοποίηση εφαρμογής των ΠΠΕ , η υλοποίηση των ΣΕΔ και η αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών, πρέπει να ανατίθεται (αντικαθίσταται το μπορεί) σε διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, που διαθέτουν επάρκεια στο ΕΑ 28 στα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 ή ISO 45001
  • Ο Εργοδότης δικαιούται να ζητήσει χωρίς επί πλέον δαπάνη οποιοδήποτε έλεγχο ή δοκιμή προκειμένου να επιβεβαιώσει τις δηλωμένες ιδιότητες οποιουδήποτε υλικού, εργασίας ‘η μηχανήματος.
  • Θα πρέπει να προστεθεί στο άρθρο και η εξής παράγραφος:
  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει για το έργο Πρόγραμμα Commissioning (Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων), το οποίο θα εξειδικεύεται ανά περίπτωση έργου σε σχετικές ΥΑ που θα εκδοθούν μετά τη ψήφιση του παρόντος Νόμου.
  • Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν την έναρξη κατασκευής να εκπονήσει Μεθοδολογίες Εργασιών οι οποίες θα αφορούν όλες τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο έργο και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον : τις Προδιαγραφές, τα Πρότυπα και τους κανονισμούς που θα εφαρμοσθούν, τα υλικά που θα ενσωματωθούν στη συγκεκριμένη κατασκευή, τον εξοπλισμό και το προσωπικό που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της εργασίας, τις απαραίτητες προεργασίες που απαιτούνται, την αναλυτική περιγραφή της μεθόδου ανά φάση ή δραστηριότητα εργασιών, τους αναγκαίους ελέγχους και δοκιμές , τα απαιτούμενα μέτρα Ασφάλειας και Υγιεινής και τα σχετικά έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν.

 • 15 Μαρτίου 2016, 10:33 | Αγγελικη

  Στο άρθρο αυτό, συμπεριλαμβάνεται κάποια ρύθμιση για να μην μένει ο Ποιοτικό Έλεγχος μόνο στα χαρτιά, όπως το ΣΑΙ – ΦΑΙ και λοιπά της νομοθεσίας, όταν για παράδειγμα στην χώρα μας η εισαγωγή κινέζικων υλικών με πλαστά πιστοποιητικά από δήθεν οργανισμούς πιστοποίησης και ποιοτικού ελέγχου, δίνουν και παίρνουν. Επιπροσθέτως καμία επιχείρηση στην Ελλάδα δεν διατηρεί επίσημο τιμολόγιο πώλησης αγαθών με αποτέλεσμα να μπορεί να πουλά όσο θέλει ανάλογα με τα κέφια και τις εποχές!

 • 11 Μαρτίου 2016, 14:05 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Στην &4 του αρθρου 172 πρεπει να προστεθουν στην διενεργεια ποιοτικων ελεγων (περαν του ΚΕΔΕ και της Αποκεντρωμενης Διοικησης )και τα εργαστηρια των νυν Περιφερειων (44 συνολικα σε ολη την Ελλαδα)τουλαχιστον για ενα διαστημα τετοιο ωστε να αναπτυχθουν πολλα ιδιωτικα εργαστηρια ανα την Ελλαδα.
  Π.χ στη Δυτικη Ελλαδα -Ιονια Νησια -Πελοπονησσο υπαρχουν (περαν των περιφερειακων εργαστηριων ) για 12 νομους μονο 2 της Αποκεντρωμενης Διοικησης και 2 ιδιωτικα .Πως θα γινει ο περιφημος ποιοτικος ελεγχος;;;