Άρθρο 43 – Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης (ενσωμάτωση άρθρων 83 παρ. 6 και 84 παρ. 2 οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές καταγράφουν την πρόοδο της διεξαγωγής όλων των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, είτε πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι.
2. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 η αναθέτουσα αρχή συντάσσει και σε ηλεκτρονική μορφή ειδικό «Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης».
3. Ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα επιμέρους στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
α) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης,
β) τον προϋπολογισμό της σύμβασης και την τεκμηρίωσή του,
γ) στοιχεία της ωριμότητας της σύμβασης κατά το άρθρο 47,
δ) την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης,
ε) τα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 48
στ) όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία ώστε η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως, ενδεικτικά:
στα) για την επικοινωνία με οικονομικούς φορείς και τις υπηρεσιακές κρίσεις,
στβ) για την προετοιμασία των εγγράφων της σύμβασης,
στγ) για τον διάλογο ή τη διαπραγμάτευση (εφόσον διεξήχθη),
στδ) για την επιλογή και την ανάθεση της σύμβασης.
ζ) αντίγραφο της σύμβασης, εφόσον η αξία της ισούται ή είναι μεγαλύτερη από 1.000.000 ευρώ όταν πρόκειται για δημόσια σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών ή 10.000.000 ευρώ όταν πρόκειται για δημόσια σύμβαση έργων.
4. Τα έγγραφα και στοιχεία των περιπτώσεων (α)-(στ) της προηγούμενης παραγράφου τηρούνται τουλάχιστον για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης. Το αντίγραφο της περίπτωσης (ζ) της προηγούμενης παραγράφου τηρείται τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

5. α) Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, ο «Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης» συγκροτείται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 του παρόντος, έτσι ώστε να καλύπτει όλα τα εξελικτικά στάδια και τις διοικητικές πράξεις για την υλοποίηση του έργου, από τον προγραμματισμό και την εκπόνηση των μελετών μέχρι και τη θέση σε λειτουργία του έργου. Όλα τα στοιχεία του «Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης» καταχωρούνται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων οι οποίες τηρούνται στην Γενική Γραμματεία Υποδομών, με μέριμνα και ευθύνη της εκάστοτε αρμόδιας αναθέτουσας αρχής / αναθέτοντος φορέα. Η παράβαση της υποχρέωσης της προηγούμενης παραγράφου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα των αρμόδιων οργάνων.
β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που έχει την αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, ο τρόπος τήρησης και καταχώρησης των στοιχείων στον «Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης», οι διαδικασίες και ενέργειες που απαιτούνται για την προετοιμασία του διαγωνισμού από την αναθέτουσα Αρχή/αναθέτοντα φορέα ανά κατηγορία ή κατηγορίες έργων και μελετών, το ειδικότερο περιεχόμενο του Φακέλου και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τα ανωτέρω.
γ) Ο Κύριος του Έργου δύναται να αναθέτει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου της προετοιμασίας του φακέλου δημόσιας σύμβασης με ανεξάρτητη δημόσια σύμβαση του νόμου αυτού.

6. Πέραν των οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους, στις δημόσιες συμβάσεις έργων ο «Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης Έργου» περιέχει τους κάτωθι τρεις (3) υποφακέλους:
Α) τον Υποφάκελο πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
Α.1) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου και την επιλογή της διαδικασίας και του συστήματος δημοπράτησης,
Α.2) τις απαιτήσεις επιτελεστικότητας (performance requirements) του προς ανάθεση έργου
Α.3) την τεχνική περιγραφή του αντικειμένου του έργου,
Α.4) την έκθεση τεκμηρίωσης όλων των μέτρων προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων,
Α.5) Τις περιλήψεις διακηρύξεων που θα δημοσιευθούν, τη διακήρυξη του διαγωνισμού ή την πρόσκληση για κλειστές διαδικασίες, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων και την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων εφόσον υπάρχουν
Α.6) την απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης,
Α.7) στοιχεία για τις τυχόν απαιτούμενες απαλλοτριώσεις,
Α.8) τυχόν αρχαιολογικά ευρήματα και την έκθεση αρχαιολογικής τεκμηρίωσης όπου αυτή προβλέπεται,
Α.9) στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την υποχρέωση ή μη, μετακίνησης ή μεταφοράς τους
Α.10) αποφάσεις εγκεκριμένων μελετών με πίνακα περιεχομένων εκάστης μελέτης,
Α.11) τυχόν περαιτέρω απαιτούμενες μελέτες ή έρευνες,
Α.12) καταγραφή των κινδύνων και κατανομή των προκυπτουσών διακινδυνεύσεων,
Α.13) την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων όπου απαιτείται.
Α.14) τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού, τις αποστολές των διακηρύξεων και τα αποδεικτικά των δημοσιεύσεων αυτών με τις τυχόν επαναλήψεις τους,
Α.15) την τυχόν αλληλογραφία με τους οικονομικούς φορείς που παρέλαβαν τεύχη δημοπράτησης
Β) τον Υποφάκελο της τεκμηρίωσης ανάθεσης του έργου από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού έως την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
Β.1) τις αποφάσεις συγκρότησης των επιτροπών διαγωνισμού,
Β.2) την αλληλογραφία με τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικούς φορείς,
Β.3) τα πρακτικά των διαγωνισμών,
Β.4) τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και τις επ’ αυτών αποφάσεις,
Β.5) τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής όπου απαιτείται,
Β.6) την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, τυχόν υποβληθείσες προδικαστικές προσφυγές και τις επ’ αυτών αποφάσεις,
Β.7) τις κοινοποιήσεις που προβλέπονται από το νόμο στο στάδιο ανάθεσης,
Β.8) την πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη ύπαρξης κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης στις περιπτώσεις που από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται,
Β.9) την τεκμηρίωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής,
Β.10) την πρόσκληση του αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης,
Β.11) το έγγραφο της σύμβασης και τα τυχόν παραρτήματά του.
Γ) τον Υποφάκελο του σταδίου εκτέλεσης της σύμβασης, ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
Γ.1) τις αποφάσεις ορισμού επιβλεπόντων και συγκρότησης επιτροπών,
Γ.2) τις αποφάσεις έγκρισης χρονοδιαγράμματος κατασκευής, οργανογράμματος εργοταξίου και Προγράμματος Ποιότητας Έργου
Γ.3) πληροφοριακά στοιχεία για τη στελέχωση του εργοταξίου και τους απασχολούμενους στη κατασκευή του έργου καθώς και για τον διαθέσιμο εξοπλισμό του έργου.
Γ.4) τις αποφάσεις έγκρισης παραλαβής φυσικού εδάφους, πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών και επιμετρήσεων,
Γ.5) τις αποφάσεις έγκρισης των μελετών που εκπονούνται δια του αναδόχου,
Γ.6) τις αποφάσεις έγκρισης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών,
Γ.7) τις αποφάσεις έγκρισης διάθεσης συμπληρωματικών πιστώσεων,
Γ.8) τις αποφάσεις έγκρισης παρατάσεων συμβατικών προθεσμιών και χρονοδιαγραμμάτων,
Γ.9) τις ειδικές προσκλήσεις και διαταγές, τις οχλήσεις, τα αιτήματα αποζημίωσης, τις ενστάσεις, τις Αιτήσεις Θεραπείας και τις αποφάσεις εκδίκασης αυτών,
Γ.10) τις Γνωμοδοτήσεις του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου,
Γ.11) τα αποτελέσματα των ελέγχων των αρμόδιων ελεγκτικών φορέων,
Γ.12) τις αποφάσεις τυχόν τροποποιήσεων της σύμβασης και τους σχετικούς ελέγχους νομιμότητας,
Γ13) τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωμών με τα βασικά στοιχεία πληρωμών, ή τα άλλα ανταλλάγματα αν συντρέχει τέτοια περίπτωση
Γ.14) τη βεβαίωση περάτωσης εργασιών, την τελική επιμέτρηση και την απόφαση έγκρισής της,
Γ.15) το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και τις αποφάσεις εγκρίσεως τους,
Γ.16) τα στοιχεία σχετικά με την εξασφάλιση της απαιτούμενης ή/και τελικώς αποκτηθείσας γης,
Γ.17) τα στοιχεία σχετικά με τις μετατοπίσεις και αποκαταστάσεις των δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας

7. Πέραν των οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους 1 – 5, όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, ο «Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης ή Τεχνικής Υπηρεσίας» περιέχει τους κάτωθι τρεις (3) υποφακέλους:
Α) τον Υποφάκελο πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
Α.1) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης σε σχέση με την προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί.
Α.2) το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου. Το περιεχόμενο του τεύχους αποτελείται κυρίως από την τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης με τα κύρια λειτουργικά του χαρακτηριστικά, αναφορά στα διαθέσιμα στοιχεία και προηγούμενες μελέτες που σχετίζονται με την υπό ανάθεση μελέτη ή υπηρεσία, αναφορά στις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του έργου και της ευρύτερης περιοχής, και ιδίως στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και άλλες δεσμεύσεις ως προς το σχεδιασμό του έργου, τις διαθέσιμες υποστηρικτικές μελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές κ.λπ.) που απαιτούνται για την προώθηση της μελέτης και ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, που κατά την εκτίμηση του κυρίου του έργου απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών.
Α.3) το πρόγραμμα εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών και παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών για την ολοκλήρωση του αντικειμένου και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα.
Α.4) την προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης και την τεκμηρίωσή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 48, καθώς και την προεκτίμηση της δαπάνης κατασκευής του έργου.
Α.5) την εξασφάλιση χρηματοδότησης της σύμβασης.
Α.6) την τεκμηρίωση της επιλογής της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης (ανοικτή, κλειστή, ανταγωνιστικό διάλογο, διαδικασίες με διαπραγμάτευση).
Α.7) την τεκμηρίωση της επιλογής του συστήματος υποβολής προσφορώνκαι του τρόπου αξιολόγησης των προσφορών (κριτήρια ανάθεσης, βαρύτητα κριτηρίων).
Α.8) την προκήρυξη, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, και όσα άλλα έγγραφα παρέχει ή στα οποία παραπέμπει η αναθέτουσα αρχή με σκοπό να περιγράψει ή να καθορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης.
Α.9) κατά περίπτωση, αναφορά σε υποχρεώσεις σχετικά με την φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργασίας οι οποίες εφαρμόζονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
Α.10) την έκθεση τεκμηρίωσης όλων των μέτρων προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, αν απαιτείται
Α.11) τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού, τις αποστολές των προκηρύξεων και τα αποδεικτικά των δημοσιεύσεων αυτών, με τις τυχόν επαναλήψεις τους,
Α.12) την τυχόν αλληλογραφία με τους οικονομικούς φορείς που παρέλαβαν τεύχη δημοπράτησης
Β ) τον Υποφάκελο της τεκμηρίωσης ανάθεσης της σύμβασης από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού έως την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
Β.1) τις αποφάσεις συγκρότησης των επιτροπών διαγωνισμού.
Β.2) την αλληλογραφία με τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οικονομικούς φορείς.
Β.3) τα πρακτικά του διαγωνισμού.
Β.4) τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και προδικαστικές προσφυγές, καθώς και τις αποφάσεις επ΄ αυτών.
Β.5) τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής, όπου απαιτείται.
Β.6) την απόφαση έγκρισης/κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού,
Β.7) τις αποφάσεις και κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο στάδιο της ανάθεσης.
Β.8) την πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μη υπάρξεως κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης , όπου απαιτείται.
Β.9) την τεκμηρίωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής
Β.10) την πρόσκληση του αναδόχου για την υπογραφή της σύμβασης.
Β.11) το έγγραφο της σύμβασης .
Γ) Τον Υποφάκελο του σταδίου εκτέλεσης της σύμβασης, ο οποίος συμπληρώνεται με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία έως την έγκριση του τελευταίου σταδίου της μελέτης και την οριστική παραλαβή της σύμβασης ή την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
Γ.1) τις αποφάσεις ορισμού επιβλεπόντων,
Γ.2) τις αποφάσεις έγκρισης χρονοδιαγράμματος και Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης/Έργου
Γ.3) τις αποφάσεις έγκρισης των μελετών,
Γ.4) τις αποφάσεις έγκρισης των Συγκριτικών Πινάκων,
Γ.5) τις αποφάσεις έγκρισης διάθεσης συμπληρωματικών πιστώσεων,
Γ.6) τις αποφάσεις έγκρισης παρατάσεων συμβατικών προθεσμιών και χρονοδιαγραμμάτων,
Γ.7) τις οχλήσεις, τα αιτήματα αποζημίωσης, τις ενστάσεις, τις Αιτήσεις Θεραπείας και τις αποφάσεις εκδίκασης αυτών,
Γ.8) τις Γνωμοδοτήσεις του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου,
Γ.9) τα αποτελέσματα των ελέγχων των αρμόδιων ελεγκτικών φορέων,
Γ.10) τις αποφάσεις τυχόν τροποποιήσεων της σύμβασης και τους σχετικούς ελέγχους νομιμότητας,
Γ.11) τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωμών με τα βασικά στοιχεία πληρωμών, ή τα άλλα ανταλλάγματα αν συντρέχει τέτοια περίπτωση
Γ.12) τη βεβαίωση περαίωσης εργασιών της σύμβασης,
Γ.13) την απόφαση οριστικής παραλαβής της σύμβασης

 • 28 Μαρτίου 2016, 13:37 | ΣΕΣΜΑ

  Προτείνεται η εξειδίκευση του περιεχομένου του φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

 • Άρθρο 43, παρ. 7 Α (1): «Την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης σε σχέση και με την προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη ….» (προστίθεται η λέξη «και», επειδή η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας θα γίνει κυρίως με βάση την αναγκαιότητα του έργου (π.χ. οδική ασφάλεια, συμπληρωματικότητα με άλλο έργο), σε συνδυασμό και με τη δαπάνη για την υλοποίησή του.

 • 27 Μαρτίου 2016, 21:59 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Ενώ όλα τα έγγραφα που αφορούν την σύμβαση [παρ 3 (α)-(στ)] θα διατηρούνται για 3 χρόνια , η ίδια η σύμβαση θα διατηρείται όσο διαρκεί. Δηλαδή εάν είναι 6 μήνες η διάρκεια της , 6 μήνες!! Υπ όψιν ότι είναι συμβάσεις άνω του 1.000.000€. Θα έδειχνε περισσότερη διαφάνεια η τήρηση της σύμβασης για 3 χρόνια

 • 26 Μαρτίου 2016, 01:48 | αργυρης πλεσιας

  Η φιλοσοφία που εισάγει το υπόψη άρθρο είναι πολύ σωστή και αποτελούσε πάγιο αίτημα όλων των φορέων.
  Ειδικά η αναφορά της παραγράφου 5γ. που αναφέρει δυνατότητα της ανάθεσης της προετοιμασίας του φακέλου.

  «γ) Ο Κύριος του Έργου δύναται να αναθέτει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου της προετοιμασίας του φακέλου δημόσιας σύμβασης με ανεξάρτητη δημόσια σύμβαση του νόμου αυτού.»

  Προτείνεται το ανωτέρω εδάφιο 5γ να συμπληρωθεί ως εξής
  «γ) Ο Κύριος του Έργου δύναται να αναθέτει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου της προετοιμασίας του φακέλου δημόσιας σύμβασης με ανεξάρτητη δημόσια σύμβαση του νόμου αυτού. Ο Κύριος του Εργου εφόσον κριθεί ότι δεν έχει επάρκεια δύναται να αναθέσει την προετοιμασία του φακέλου δημόσιας σύμβασης με ανεξάρτητη δημόσια σύμβαση του άρθρου αυτού.»