Άρθρο 155 – Εμπειρογνώμονες

Σε περιπτώσεις ειδικών ή μεγάλων έργων υποδομής ή έργων στα οποία εφαρμόζονται μη διαδεδομένες ειδικές μέθοδοι μελέτης και κατασκευής, ιδίως σε θέματα ασφάλειας ή αντιμετώπισης και αποτροπής κινδύνου, μπορεί, με απόφαση της προϊσταμένης αρχής, που λαμβάνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου του φορέα κατασκευής του έργου να ορίζεται ως ειδικός εμπειρογνώμονας για την επίλυση συγκεκριμένου τεχνικού προβλήματος και για ολιγοήμερη απασχόληση, επιστήμονας εγνωσμένου κύρους και φήμης και μεγάλης εμπειρίας σχετικής με το προς επίλυση θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213.

  • 15 Μαρτίου 2016, 10:08 | Αγγελικη

    Μετά από τόσα χρόνια, αναρωτιέμαι, αν έχει χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα ποτέ το άρθρο 38 του «Εμπειρογνώμονα» σύμφωνα με τον Ν3316/2005 ή το άρθρο 42 του Ν3669/2008. Είναι άλλωστε δυνατό να χρησιμοποιηθεί το άρθρο αυτό, όταν δεν προσδιορίζεται καν ο τρόπος αμοιβής του εμπειρογνώμονα; Ή όταν για παράδειγμα δεν αναφέρεται ότι «Εμπειρογνώμονας μπορεί να είναι και άτομο χωρίς πτυχίο μηχανικού, μελετητή ή εργολήπτη, αλλά με το ελάχιστο δυνατό πτυχίο και την μέγιστη προϋπηρεσία στο Ειδικό θέμα για το οποίο καλείται να παρέχει την βοήθεια του». Τελικά από «κωδικοποίηση της νομοθεσίας» σε «κωδικοποίηση της νομοθεσίας» το πάμε, αλλά τα κακώς κείμενα την υπάρχουσας, δεν μπορούμε να τα λύσουμε;