Άρθρο 218 – Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου

1. Ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται απαραίτητα στη διακήρυξη.
2. Η πληρωμή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους:
α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας.
β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την σύμβαση.
4. Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ΄ ελάχιστον τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 223.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
5. Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου συμφωνα με το αρθρο 234.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
6. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

 • 28 Μαρτίου 2016, 13:14 | ΣΕΣΜΑ

  Προτείνεται η εξειδίκευση των ρυθμίσεων για τα Όργανα Διενέργειας Διαδικασιών Ανάθεσης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

 • 28 Μαρτίου 2016, 10:25 | Pepi Katsiyannaki

  Δεν είναι κατανοητή η προϋπόθεση εισαγωγής του αγαθού στην αποθήκη του φορέα, όταν το αγαθό μπορεί να χρησιμεύσει για την εκτέλεση κάποιου έργου, οπότε δεν τοποθετείται σε αποθήκη, αλλά χρησιμοποιείται στους χώρους εργασίας-εργαστήρια κλπ. Συγκεκριμένα σπανίως τα αγαθά τοποθετούνται σε αποθήκες, απεναντίας χρησιμοποιούνται άμεσα.
  Πέπη Κατσιγιαννάκη
  Δικηγόρος LLM
  ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης