Άρθρο 232 – Χρόνος εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσίας

1. Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό ορίζεται συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τμηματικές προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και / ή παραλαβής των παραδοτέων. Ως συνολική προθεσμία νοείται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης του συνόλου των παραδοτέων υπηρεσιών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την παροχή υπηρεσιών εντός των προθεσμιών και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί την σύμβαση, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% του συμβατικού χρόνου, ύστερα από σχετικό αίτημα του παρέχοντος υπηρεσίες που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον οι καθυστερήσεις για την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να διαβιβασθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.