Άρθρο 40 – Συγκεντρωτικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν:
α) να αποκτούν αγαθά ή υπηρεσίες από μία κεντρική αρχή αγορών που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης (α) της περίπτωσης (16) της παραγράφου του άρθρου 2 ή/και
β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από μία κεντρική αρχή αγορών, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται μία κεντρική αρχή αγορών, ή, στον βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από μία κεντρική αρχή αγορών η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης (β) της περίπτωσης (16) της παραγράφου 1 του άρθρου 2. Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών το οποίο διαχειρίζεται μια κεντρική αρχή αγορών μπορεί να χρησιμοποιείται από άλλες αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία εισάγεται το σύστημα.
2. Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Βιβλίου όταν:
α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες από μία κεντρική αρχή αγορών που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης (α) της περίπτωσης (16) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και
β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την κεντρική αρχή αγορών, δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η κεντρική αρχή αγορών, ή, στον βαθμό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από την κεντρική αρχή αγορών η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης (β) της περίπτωσης (16) της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, όπως:
α) η ανάθεση μιας σύμβασης στο πλαίσιο ενός δυναμικού συστήματος αγορών το οποίο διαχειρίζεται μία κεντρική αρχή αγορών,
β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφωνίας – πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία κεντρική αρχή αγορών,
γ) ο καθορισμός του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα, δυνάμει των περίπτωσεων (α) ή (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον εντός της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί από μία κεντρική αρχή αγορών.
3. Όλες οι διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων που διεξάγονται από μία κεντρική αρχή αγορών διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 22.
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου να αναθέτουν μία δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών σε μία κεντρική αρχή αγορών. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.

  • 27 Μαρτίου 2016, 21:51 | ΙΩΑΝΝΗΣ

    Να συμπληρωθούν οι παράγραφοι 1, α) και 2α) «..της παραγράφου 1 του άρθρου 2» ή να διαγραφεί το «ή/και»