Άρθρο 67 – Εγγυήσεις

1. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων:
α) «Εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε Ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συμφωνιών-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγοράς ή σε συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 132
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 68, 69, 70, 71, 72, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες:
αα) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
αβ) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και
αγ) μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται.
β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 143, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί του ποσού της αύξησης.
γ) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο», το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό έως 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο ή του τμήματος της συμφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ, η οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά, κατ’ έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση που βασίζεται στη συμφωνία-πλαίσιο, ο οικονομικός φορέας μπορεί να υποχρεωθεί να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄.
δ) «Εγγύηση προκαταβολής» στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, ισόποση με την προκαταβολή. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Όταν, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, προσκομίζεται και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά εφόσον τούτο ορίζεται στους όρους της διακήρυξης και στα έγγραφα της σύμβασης.
Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο της σύμβασης.
2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν:
«Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η προσκόμιση τέτοιας εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.
3. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 έως 2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
4. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από το διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008. Σε περίπτωση που τα αρμόδια διοικητικά όργανα δεν ενεργήσουν τα παραπάνω επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 153 .
5. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν ειδικότερα τα εξής:
α) Οι προσφορές που υποβάλλονται στους διαγωνισμούς για την ανάθεση των δημοσίων έργων δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον έξι (6) μηνών, μέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η σύμβαση. Όταν στο διαγωνισμό υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές, ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) μήνες. Ειδικότερα στους διαγωνισμούς που υπόκεινται εκ του νόμου στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα. Στα έργα που ανατίθενται με το σύστημα προσφοράς του άρθρου 96, ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται από τη διακήρυξη.
β) Οι εγγυητικές επιστολές της παρ. 1 πρέπει, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, ή στο φορέα κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και το χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής ειδοποίησης.
γ) Η απόφαση κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, εκδίδεται μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.
δ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καταπίπτουν πάντοτε υπέρ του κυρίου του έργου και καλύπτουν στο σύνολό τους και χωρίς καμία διάκριση την πλήρη και πιστή εφαρμογή όλων ανεξαιρέτως των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο και κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου απέναντι στον ανάδοχο που προκύπτει από την εκτέλεση ή και εξαιτίας του έργου και τις εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του κυρίου του έργου, και ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η κατάπτωση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η τυχόν υποβολή ενστάσεως κατά της αποφάσεως αυτής δεν αναστέλλει τη διαδικασία είσπραξης της εγγύησης.
ε) Σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο πραγματοποιούνται κρατήσεις οι οποίες ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία των εργασιών μετά της αναλογούσας αναθεώρησης και σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαμβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, μέχρις ότου αυτά ενσωματωθούν στις εργασίες. Οι κρατήσεις μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις της παραγράφου αυτής ανέρχονται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις.
στ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως τυχόν συμπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συμπληρωματικών συμβάσεων, μειώνεται αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, στο ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), όπως τυχόν διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης κατά τα άρθρα 67 παράγραφος 1 σημείο (β) και 143. Το σύνολο των εγγυητικών καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου
ζ) Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 143 η οποία συνεπάγεται μείωση της συμβατικής αξίας, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου μειώνεται αναλόγως. Η μείωση των εγγυήσεων αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία του έργου, κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου.
6. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου παρέχονται, τον τίτλο της σύμβασης, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και το χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη προκήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής ειδοποίησης. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο.
β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου σχετική με την καλή και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης και ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
γ) Αν αυξηθεί το συμβατικό αντικείμενο, κατατίθεται συμπληρωματική εγγύηση ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) υπολογιζόμενη στο ποσό της αύξησης. Η συμπληρωματική εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο, μετά την προς αυτόν κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα και σε κάθε περίπτωση, πριν την έκδοση της εντολής πληρωμής για τον πρώτο λογαριασμό που συντάσσεται καθ` υπέρβαση του ποσού της σύμβασης. Αν δεν κατατεθεί, η εγγύηση παρακρατείται από τους λογαριασμούς πληρωμής που αφορούν καταβολή ποσών επιπλέον του συμβατικού αντικειμένου. Αν το συμβατικό αντικείμενο μειωθεί, επέρχεται ανάλογη μείωση της εγγύησης, με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ύστερα από αίτηση του αναδόχου.
δ) Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδίδονται μετά την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του αναδόχου, αποδεσμεύεται μέρος των εγγυήσεων ανερχόμενο σε ποσοστό ανάλογο με την αξία των εργασιών περαιωθέντος και εγκριθέντος σταδίου της σύμβασης. Αν η σύμβαση αφορά στην παροχή υπηρεσίας χωρίς διακεκριμένα στάδια, μπορεί να ορίζει ότι επιστρέφεται στον ανάδοχο μέρος της εγγύησης, μετά την παρέλευση ορισμένου χρόνου ή την ολοκλήρωση τμήματος της σύμβασης.
ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
7. Ειδικά για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Η εγγύηση συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών περιλαμβάνοει, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία:
αα)Την ημερομηνία έκδοσης, αβ) τον εκδότη, αγ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται, αδ) τον αριθμό της εγγύησης, αε) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, αστ) την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, αζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, και (ii) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβάλλεται ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, αη) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διαγωνισμού, αθ) την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, αι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
β) Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, η εγγύηση συμμετοχής υπολογίζεται επί της προεκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.

 • 28 Μαρτίου 2016, 12:47 | TEE/TAK

  Διασφάλιση της δυνατότητας εγγυοδοσίας του Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

 • 28 Μαρτίου 2016, 12:52 | Pepi Katsiyannaki

  Θα πρέπει η εγγύηση να υπολογίζεται βάσει της αξίας του τμήματος του προϋπολογισμού του έργου, για το οποίο υποβάλλει προσφορά ένας υποψήφιος και όχι βάσει της αξία της σύμβασης εν συνόλω.

  Πέπη Κατσιγιαννάκη
  Δικηγόρος LLM
  ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

 • 28 Μαρτίου 2016, 10:07 | Μαρία Ασημακοπούλου

  Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την περίπτωση που ζητούνται εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης των εκτελεστικών συμβάσεων συμφωνιών-πλαίσια πλέον των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των ίδιων των συμφωνιών-πλαίσια. Σ’ αυτή την περίπτωση προτείνεται να οριστεί ρητά ο συμψηφισμός των δύο εγγυητικών επιστολών ο οποίος δεν επιβάλλεται αλλά είναι δυνατός με το άρθρο 157 ν. 4281/14. Γενικότερα, προτείνεται να αποσαφηνιστεί περαιτέρω το ζήτημα των εγγυήσεων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και του συμψηφισμού αυτών.

 • παρ.3 (έκδοση εγγυητικών επιστολών και από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) Πρέπει να γίνει αναφορά και στην δυνατότητα έκδοσης επιστολής πιστοληπτικής ικανότητας από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

 • 27 Μαρτίου 2016, 21:53 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Να παραμείνουν οι εγγυητικές επιστολές για να αποκλειστούν οι κακοί επαγγελματίες που ταλαιπωρούν χωρίς κόστος τις υπηρεσίες του δημοσίου με ενστάσεις και προδικαστικές προσφυγές και προσπαθούν να τις εκβιάσουν (άμεσα και έμμεσα).Όλοι διαμαρτύρονται ότι οι προμηθευτές δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, ότι τα υλικά και οι υπηρεσίες δεν είναι αυτές που προβλέπονται στην σύμβαση αλλά ταυτόχρονα η εγγύηση συμμετοχής είναι μέχρι 2% (!!) και η καλής εκτέλεσης μέχρι 5%(!!) Και το χείριστο είναι στις συμφωνίες –πλαίσιο, δυναμικό σύστημα αγοράς όπου η εγγύηση συμμετοχής είναι 0(!!) και η εγγύηση καλής εκτέλεσης μέχρι 0,5(!!). Μετά κάποιοι αναρωτιούνται γιατί τα υλικά των νοσοκομείων δεν είναι καλά, γιατί ο προμηθευτής δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις , γιατί….Μα γιατί δεν έχει καμία απολύτως συνέπεια. Γιατί εάν είναι άτυχος και βρεθεί σε μια τυπική επιτροπή απλά δεν θα παραδώσει, μόνο αυτό!! Παλαιότερα όχι μόνο έχανε την εγγυητική του που ήταν της τάξεως του 10% αλλά
  σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή κατακύρωνε το διαγωνισμό ή ανέθετε την εκτέλεση της σύμβασης στο αμέσως επόμενο κατά σειρά, ο αποκλεισθείς ή ο εκπεσών ανάδοχος, πέραν των κυρώσεων, που προβλέπονταν, όφειλε να καταβάλει στην αναθέτουσα αρχή τη διαφορά του ανταλλάγματος που τυχόν προέκυπτε από την κατακύρωση της σύμβασης ή την ανάθεση της εκτέλεσης της στον αμέσως επόμενο κατά σειρά υποψήφιο. Κάποιος κακός προμηθευτής, θα υπογράφει μια σύμβαση 4 ετών ,δεν θα παραδίδει σωστά υλικά και υπηρεσίες, θα κλείνουν εξαιτίας του οι υγιείς επιχειρήσεις αφού δεν θα μπορούν να τον ανταγωνιστούν λόγω των παρατυπιών που θα κάνει , δεν θα έχουν αντικείμενο εργασίας και αυτός δεν θα έχει καμία απολύτως συνέπεια. Φαίνεται ότι τα χρόνια που υλοποιήθηκαν συμφωνίες –πλαίσιο χωρίς εγγυήσεις κανείς δεν αντελήφθη τι κακό έγινε στην αγορά και τον υγιή ανταγωνισμό. Μόνο ο κρατικός προϋπολογισμός, οι ασθενείς, τα νοσοκομεία, οι υπηρεσίες,…Αυτοί θα αντιληφθούν και πάλι τις συνέπειες από την συμμετοχή μη αξιόπιστων προμηθευτών.

 • 27 Μαρτίου 2016, 16:47 | Χρήστος Αδάμος

  Στην παρ. 4 του άρθρο 67 αναφέρεται ότι:
  «Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από το διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008. Σε περίπτωση που τα αρμόδια διοικητικά όργανα δεν ενεργήσουν τα παραπάνω επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 153 .»

  Στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των διαγωνισμών και των διαγωνιζομένων είναι πολύ μεγάλος επιβαρύνεται με τα ανωτέρω αναφερόμενα αρκετά η διαγωνιστική διαδικασία. Προτείνεται να ισχύει και για τις εγγυητικές επιστολές ο δειγματοληπτικός έλεγχος ο οποίος ισχύει για τον έλεγχο της εγκυρότητας των αντιγράφων εγγράφων που εκδόθηκαν από δημόσιους φορείς.

 • 21 Μαρτίου 2016, 15:13 | Κατερίνα Κοκ

  Λόγω αρκετών θεμάτων που προκύπτουν κατά καιρούς κατά τον έλεγχο των δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα ήταν σκόπιμο να προστεθεί στην παρ. 1α ότι «Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες απ’ ευθείας ανάθεσης του άρθρου 133»

 • 21 Μαρτίου 2016, 15:38 | Κατερίνα Κοκ

  Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι: «……. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από το διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 3669/2008…..»
  Καθώς ο συγκεκριμένος νόμος φορά σε «έργα» και προφανώς η παραπομπή αφορά σε διάταξη που θα διατηρηθεί, θεωρώ πως θα ήταν σκόπιμο να γίνει ειδική μνεία ότι η συγκεκριμένη διατάξη αφορά πλέον σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις του παρόντος νόμου.

 • 21 Μαρτίου 2016, 00:51 | ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ

  Όπως γνωρίζετε, στους δήμους, βάσει του Π.Δ 171/87, άρθρο 14, το οποίο ισχύει ακόμη, με εξαίρεση τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, δεν προβλέπεται προκαταβολή.
  Μήπως θα πρέπει να προβλεφθεί προκαταβολή και, στα έργα των ΟΤΑ Α΄Βαθμού? Τουλάχιστον, για τα έργα, όχι της απευθείας ανάθεσης, αλλά για τα έργα του πρόχειρου ή τουλάχιστον του ανοικτού διαγωνισμού, με πηγή χρηματοδότησης, εκτός ΕΣΠΑ? (π.χ. ένα έργο 500.000,00 από πδε εθνικών πόρων)
  Με δεδομένο ότι οι εργολάβοι, σήμερα, δεν έχουν την ρευστότητα, που είχαν παλαιά, θα μπορούσε να τους χορηγηθεί μία προκαταβολή γιά να αντιμετωπίζουν τα «πρώτα έξοδά τους», με κατάθεση όλων των νόμιμων δικαιολογητικών, όπως ισχύει.
  Σας ευχαριστώ.

 • 18 Μαρτίου 2016, 08:17 | Μωυσής Καρίπης

  Όσον αφορά την εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό καθώς υπάρχουν παρανοήσεις και ο κάθες φορέας το ερμήνευε διαφορετικά μετά την εφαρμογή του ανάλογου άρθρου του Ν.4281/2014,θα πρέπει να γίνει σαφές όταν λέει » δεν απατείται εγγύησηση συμμετοχής για συνοπτικούς διαγωνισμούς» τι σημαίνει; αν θέλω βάζω αν θέλω όχι;ή δεν πρέπει να βάζω;

 • 15 Μαρτίου 2016, 14:54 | Γιάννης Μιχαήλ

  Ι. «ΑΡΘΡΟ 67, παραγ. β» Προτείνεται: Η «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ,να έχει ισχύ και για τις εν εξελίξει συμβάσεις.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  1. Μετά την επιβεβλημένη και ρεαλιστική αντιμετώπιση του θέματος των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών, για την ανάθεση και εκτέλεση ενός έργου και της σημαντικής μείωσης αυτών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρ. 1β., του άρθρου 157 του ν.4281/2014 και τώρα με τα όσα αναφέρονται στο ως άνω άρθρο, πρέπει κατ’ ακολουθία να ρυθμισθεί και το θέμα της άνισης μεταχείρισης εργοληπτών, οι οποίοι έχουν δεσμεύσει ή θα δεσμεύσουν μεγάλα ποσά, για έκδοση και διατήρηση εν ισχύ, εγγυητικών επιστολών σε εκτελούμενα ή προς εκτέλεση έργα με βάση προηγούμενες διατάξεις. Με την εφαρμογή της προτεινόμενης τροπολογίας επέρχεται ισονομία ως προς την αντιμετώπιση του θέματος της έκδοσης και του αντιστοίχου τιμήματος των εγγυητικών επιστολών. Παύει να ισχύει το προκύψαν καθεστώς του διαφορετικού κόστους των εγγυητικών επιστολών, για την εκτέλεση ίσου προϋπολογισμού έργων την ίδια χρονική περίοδο, καθότι ο συνήθης χρόνος εκτέλεσης δημοσίων έργων είναι 2 – 4 έτη, και ο κάθε ανάδοχος θα γνωρίζει ότι έχει το ίδιο κόστος και ευκαιρία συμμετοχής, είτε έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος, για έργα τα οποία έχουν δημοπρατηθεί σε προγενέστερη χρονική περίοδο είτε σε επόμενα έργα. Αντίθετη πρακτική ευνοεί εργολήπτες οι οποίοι δεν έχουν εν εξελίξει έργα και με την ισχύουσα οικονομική κατάσταση και τις δυσκολίες έκδοσης εγγυητικών επιστολών οι οποίες υπάρχουν, ευρίσκονται σε πλέον ευνοϊκή θέση, από εργολήπτες οι οποίοι έχουν δεσμεύσει μεγάλα ποσά για την έκδοση των απαραίτητων εγγυητικών επιστολών εργολαβιών εν εξελίξει.
  2. Η ψήφιση της προτεινόμενης τροπολογίας κατ’ ουδέν τρόπο μπορεί να θεωρηθεί «φαλκίδευση του υγιούς ανταγωνισμού», διότι αφ’ ενός θα αφορά έναν διαγωνισμό ο οποίος πλέον έχει ολοκληρωθεί, έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος μέσα στα πλαίσια και τους όρους του διαγωνισμού και ουδείς εδύνατο να λάβει υπ’ όψη του κατά την σύνταξη της προσφοράς του αντίστοιχη τροποποίηση, αφ’ ετέρου ακόμα κι αν είχε ήδη θεσμοθετηθεί η μείωση αυτή θα λαμβάνονταν ισόποσα υπ’ όψη από τους συμμετέχοντες χωρίς συνεπώς μεταβολή του αποτελέσματος. Αντίθετα, με την ισχύουσα μείωση των απαιτούμενων εγγυητικών μόνο για τα νέα έργα, δημιουργείται διακριτική αντιμετώπιση και ταυτόχρονα άνισες ευκαιρίες. Ταυτόχρονα, η ψήφιση της προτεινόμενης τροπολογίας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως χαριστικά ευεργετική διάταξη, καθότι επί της ουσίας περιορίζεται κατά το δυνατόν ένα κόστος, που υπό την παρούσα οικονομική συγκυρία αυξήθηκε υπέρμετρα.
  3. Τέλος, τα τελευταία χρόνια έχουν ψηφισθεί ανάλογες τροπολογίες, που έγιναν ασμένως δεκτές από το σύνολο του νομικού και εργολαβικού κόσμου, ως ενδεικτικά παραθέτουμε:
  α. Μείωση της επιπλέον εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό περίπου 50%, και για τις εν εξελίξει συμβάσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4258/2014.
  β. Χορήγηση προκαταβολής στο σύνολο των συγχρηματοδοτούμενων έργων και στα εν εξελίξει έργα, έστω και αν στα τεύχη δεν γίνεται ρητή αναφορά, σύμφωνα με την παρ. 3, περίπτωση β, του άρθρου 242, του ν. 4072/2012.
  γ. Συμψηφισμός του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης με την χορηγούμενη ισόποση προκαταβολή, χωρίς απαίτηση της αντίστοιχης εγγύησης για την προκαταβολή, ισχύει και για τις εν εξελίξει συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4199/2013.