Άρθρο 190 – Διαιτητική επίλυση διαφορών

1. Στα Έγγραφα της Σύμβασης μπορεί να εγκριθεί και περιληφθεί ρήτρα περί διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς που προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος της Σύμβασης.
2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου, με τη Σύμβαση καθορίζονται κανόνες που διέπουν τον ορισμό των διαιτητών, οι εφαρμοστέοι κανόνες διαιτησίας, η έδρα του διαιτητικού δικαστηρίου (ή οργάνου), οι αμοιβές των διαιτητών (εφόσον δεν ορίζονται από τους εφαρμοστέους κανόνες διαιτησίας), η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαιτησία και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Η διαιτητική απόφαση φέρει πλήρη, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν υπόκειται σε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο, πλην της αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 897 έως 900 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποτελεί δε τίτλο εκτελεστό χωρίς να χρειάζεται να κηρυχθεί αυτό από τα τακτικά Δικαστήρια, και τα αντίδικα μέρη δεσμεύονται να συμμορφωθούν αμέσως με τους όρους της.
4. Η διεξαγωγή της διαιτησίας υπόκειται στον «Κανονισμό Διαφάνειας στις δυνάμει Συνθήκης Διαιτησίες Επενδυτών–Κρατών» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL), οι διατάξεις του οποίου κατισχύουν των εφαρμοστέων κανόνων διαιτησίας που καθορίζονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
5. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του Κανονισμού της παραγράφου 4, με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζεται η αποθετήρια αρχή για τη δημοσίευση των πληροφοριών που προβλέπονται στους εν λόγω κανόνες και κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με την τήρηση των πληροφοριών αυτών και την πρόσβαση σ’ αυτές.

 

 • 28 Μαρτίου 2016, 12:12 | Pepi Katsiyannaki

  Θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη ρύθμιση για τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών
  Πέπη Κατσιγιαννάκη
  Δικηγόρος LLM
  ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

 • 28 Μαρτίου 2016, 12:19 | ΣΔ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • Προτείνεται να προβλεφθεί ως υποχρεωτική η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ των διαφορών στις συμβάσεις δημοσίων έργων μεγάλης οικονομικής αξίας (πχ όταν η συμβατική τους αξία υπερβαίνει το ανώτατο όριο της 4ης τάξης), η οποία θα συμβάλλει στην ταχεία και αποτελεσματική διευθέτηση των σχετικών διενέξεων μεταξύ ΚτΕ και αναδόχου και συνεπώς στην έγκαιρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή τους που είναι κρίσιμη για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος στο οποίο αποβλέπει η υλοποίηση των εν λόγω έργων.
  • Να ορισθεί ρητά (στη παρ. 2) ότι με την Σύμβαση θα ρυθμιστεί και το ζήτημα τυχόν τήρησης ορισμένης διαδικασίας διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και των κανόνων που θα εφαρμοσθούν για την διεξαγωγή της πριν την υπαγωγή της στην διαιτησία.

 • 15 Μαρτίου 2016, 16:21 | Γιάννης Μιχαήλ

  (Άρθρο 190, παραγ. 6 επιπρόσθετη) Προτείνεται:6. Να ισχύει η επίλυση των διαφορών με διαιτησία σε κάθε διαφορά η οποία θα προκύπτει και μετά την ισχύ του παρόντος νόμου,για έργα τα οποία έχουν υπαχθεί και ευρίσκεται εν ισχύ διαδικασία διαιτησίας.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Θεωρούμε ότι είναι απόλυτα ορθή η επίλυση των διαφορών με την συνέχιση της διαδικασίας της διαιτησίας σε έργα τα οποία έχουν υπαχθεί σε αυτήν.Καθόσον διαφωνίες οι οποίες έχουν δρομολογηθεί, κινδυνεύουν να απορριφθούν εξ αιτίας προθεσμιών (Στάδια αιτήσεως θεραπείας τα οποία παραλείπονται και στάδιο ένστασης λόγω ισχύος άλλης εφαρμοζόμενης νομοθεσίας). Αντίστοιχα βέβαια ισχύουν και για θέματα τα οποία έχουν δρομολογηθεί υπο μορφή αιτημάτων και των οποίων η επίλυση σκόπιμα θα καθυστερήσει.