Άρθρο 81 – Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 56 παρ. 3 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ )

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση της παραγράφου 1 δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.
4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες, ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς ή τη μεταβολή στην κατάταξη των προσφορών, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.

 • 28 Μαρτίου 2016, 11:14 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

  Στην παρ. 1 πρέπει να διαγραφεί η φράση «να συμπληρωθούν τα έγγραφα». Δεν υποστηρίζει τον υγιή ανταγωνισμό. όλοι οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά – έγγραφα που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή. Θα πρέπει να ζητούνται πληροφορίες από την αναθέτουσα αρχή μόνο επί των ήδη υποβληθέντων εγγράφων. Με την φράση αυτή που αναφέρεται για κάθε λάθος συμμετέχοντα είτε ο ίδιος είτε η αναθέτουσα αρχή θα επικαλείται την συμπλήρωση, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της τυπικότητας.

 • (§ 1) Κατά την διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους συμμετέχοντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν έγγραφα ή δικαιολογητικά μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι μικρότερη από 7 ημέρες.
  Η συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών μπορεί να εφαρμοστεί μόνο όταν υπάρχει μία κεντρική Αναθέτουσα αρχή και σαφής κατάλογος των εγγράφων που ζητούνται, διαφορετικά δημιουργεί προβλήματα υποκειμενικότητας και άνισης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, για αυτό και προτείνεται η κατάργησή της.

 • 17 Μαρτίου 2016, 10:04 | Γεώργιος Ροβολής

  Οι προβλέψεις του άρθρου αυτού είναι σε αντίθεση με την πολύ αυστηρή νομολογία που προβλέπει ότι » σύμφωνα με την αρχή της τυπικότητας της διαδικασίας, όλες οι διατάξεις της διακήρυξης που αφορούν τους τύπους που πρέπει να τηρηθούν κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού καθιερώνουν ουσιώδεις τύπους, των οποίων η παράβαση ελέγχεται και αυτεπάγγελτα από την αναθέτουσα αρχή. Η υποβολή των προβλεπομένων δικαιολογητικών που όμως δεν πληρούν τον απαιτούμενο από τη διακήρυξη τύπο, ισοδυναμεί με μη υποβολή αυτών».
  Επειδή το ζήτημα του αποκλεισμού διαγωνιζομένων λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι πολύ σημαντικό, θα πρέπει ο νόμος να μην αφήνει οποιοδήποτε περιθώριο παρερμηνείας. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει αυστηρά να επιδεικνύουν την μέγιστη δυνατή επιμέλεια κατά την προετοιμασία των φακέλων τους, να μην επαναπαύονται στο ότι θα έχουν την δυνατότητα να διορθώσουν / συμπληρώσουν εκ των υστέρων και να υποβάλλουν εξ αρχής ΟΛΑ τα απαιτούμενα στοιχεία, πληρούντα τον απαιτούμενο από την διακήρυξη ΤΥΠΟ. Σε διαφορετική περίπτωση, το πρόβλημα μεταφέρεται στα γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα που θα κληθούν να λύσουν το θέμα του αν μια διευκρίνηση είναι ήσσονος ή όχι σημασίας και αν εισάγει ή όχι διακρίσεις προς τους υπολοίπους διαγωνιζομένους.

 • 16 Μαρτίου 2016, 12:07 | Ελένη Κωτσάλου

  Η πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, δεν θα πρέπει να υπόκειται σε συμπληρώσεις.