Άρθρο 27 – Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Στις ανοικτές διαδικασίες, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 55 και της παραγράφου 2 του άρθρου 62. Η προσφορά συνοδεύεται από τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.
2. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη που δεν χρησιμοποιήθηκε η ίδια ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, η ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών, όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, μπορεί να περιορίζεται σε 15 ημέρες, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η προκαταρκτική προκήρυξη περιελάμβανε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την προκήρυξη σύμβασης σύμφωνα με το μέρος Β τμήμα I του παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α εφόσον οι πληροφορίες αυτές ήταν διαθέσιμες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης·
β) η προκαταρκτική προκήρυξη απεστάλη προς δημοσίευση εντός διαστήματος 35 ημερών έως 12 μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης.
3. Όταν επείγουσα κατάσταση καταλλήλως τεκμηριωμένη από την αναθέτουσα αρχή καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης.
4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συντμήσει κατά πέντε ημέρες την προθεσμία παραλαβής των προσφορών που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 όταν αποδέχεται την υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, την παράγραφο 5 και 6 του άρθρου 22 και το άρθρο 36.
5. Κατά παρέκκλιση των ως άνω οριζόμενων προθεσμιών, ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας και ήσσονος αξίας, ισχύουν οι προθεσμίες του άρθρου 135

 • 28 Μαρτίου 2016, 10:39 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

  Πολύ σύντομη η προθεσμία των 35 ημερών. Να ισχύει η μέχρι σήμερα ισχύουσα προθεσμία των 52 ημερών, διάστημα το οποίο κρίνεται εύλογο για την προετοιμασία των φακέλων συμμετοχής

 • 26 Μαρτίου 2016, 12:53 | Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος

  Προτείνεται να προστεθεί ότι σε διαγωνισμούς Μελέτης – Κατασκευής οι ελάχιστες προθεσμίες, από την δημοσίευση της προκήρυξης και της πρόσβασης των οικονομικών φορέων στα τεύχη δημοπράτησης, που καθορίζονται στα άρθρα 27 έως 31 και 135 να αυξάνονται τουλάχιστον κατά 10 ημέρες.
  Το σχόλιο μας ισχύει και για τα Άρθρα 31, 135, 308 παρ.1

 • 26 Μαρτίου 2016, 11:51 | Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος

  Παράγραφος 1.
  Προτείνεται η προσθήκη:
  Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε τουλάχιστον 35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης» και σε τουλάχιστον 35 ημέρες από την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν πλήρη και άμεση πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στα έγγραφα των τευχών δημοπράτησης.
  Παράγραφος 4.
  Αναφέρεται «Η αναθετουσα αρχή μπορεί να συντμήσει κατά πέντε ημέρες την προθεσμια παραλαβής των προσφορών … σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22»
  Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει παρ. 6 στο άρθρο 22

 • 16 Μαρτίου 2016, 13:21 | ΡΟΚΑΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

  ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΚΑΙ 25 ΗΜΕΡΕΣ