Άρθρο 47 – Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες

1. Στοιχεία της ωριμότητας της σύμβασης αποτελούν ιδίως:
α) η πλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται από τυχόν ειδικές νομοθετικές διατάξεις για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (π.χ. εκπόνηση μελετών, εξασφάλιση χρηματοδότησης, συντέλεση απαλλοτριώσεων, μετακινήσεως δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, άρση εμποδίων λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, λοιπές σχετικές αδειοδοτήσεις).
β) η νομιμότητα και πληρότητα των σχετικών εγγράφων της σύμβασης και
γ) η δυνατότητα των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων να διαμορφώσουν, κατά την αντίστοιχη διαδικασία σύναψης, βάσιμες και ρεαλιστικές προσφορές, με βάση τα χορηγούμενα από την αναθέτουσα αρχή στοιχεία.
2. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα:
α) Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης οριστικής μελέτης είτε μεμονωμένα είτε με άλλα στάδια μελετών είναι η ένταξη του έργου στον προγραμματικό σχεδιασμό του φορέα.
β) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ωριμότητα των έργων και να διασφαλιστεί η ταχύτερη και απρόσκοπτη εκτέλεσή τους, η αρμόδια αρχή ή υπηρεσία δύναται, εφόσον απαιτείται, πριν από την κίνηση της διαδικασίας για τη δημοπράτηση του κυρίως έργου, να προχωρήσει στη δημοπράτηση του συνόλου ή μέρους των πρόδρομων εργασιών του, ως αυτοτελούς έργου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το κυρίως έργο και δεν αποτελεί τμήμα αυτού.
Πρόδρομες είναι οι εργασίες, οι οποίες, ως σύνολο, αποσκοπούν στη διασφάλιση ελεύθερων των χώρων εκτέλεσης του κυρίως έργου, των χώρων απόληψης και απόθεσης υλικών, της προσβασιμότητας του έργου και της άρσης κάθε πραγματικού ή νομικού εμποδίου για την ταχεία και ομαλή εκτέλεσή του. Ως πρόδρομες εργασίες νοούνται ιδίως οι απαιτούμενες μετακινήσεις των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, οι πρόσθετες γεωτρήσεις, οι αναγκαίες προσωρινές εργασίες, οι εργασίες διαμόρφωσης χώρων, οδών πρόσβασης και εξυπηρέτησης του έργου, λατομείων, δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων, οι απαιτούμενες γεωτεχνικές, γεωλογικές, περιβαλλοντικές, τεχνικές και παντός είδους έρευνες και αδειοδοτήσεις, καθώς και κάθε άλλη εργασία ή έρευνα που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ωριμότητας του κυρίως έργου.
γ) Για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων ή τη μετεγκατάσταση υφισταμένων, τα οποία λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της έκτασης τους είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή τα οποία χωρίς μεν να προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις, πρέπει πάντως να διέπονται για την προστασία του περιβάλλοντος από γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς, απαιτείται η έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος απαιτείται επίσης για την επέκταση, την τροποποίηση ή και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων έργων ή δραστηριοτήτων, που έχουν καταταγεί στις παραπάνω κατηγορίες, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
δ). Με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η Διοίκηση επιβάλλει προϋποθέσεις, όρους, περιορισμούς και διαφοροποιήσεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά.
ε). Προϋπόθεση για την δημοσιοποίηση της διακήρυξης του έργου ή της δραστηριότητας είναι η ολοκλήρωση της κατά περίπτωση απαιτούμενης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
στ). Για την κατάταξη των έργων σε κατηγορίες ανάλογα με τις επιπτώσεις που είναι πιθανόν να προκαλέσουν στο περιβάλλον, καθώς και για την διαδικασία έκδοσης και το περιεχόμενο της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) όπως και για το περιεχόμενο των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α ισχύουν ο ν.4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α΄ 209), η Υ.Α.1958/2012 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν.4014/11» (Β΄ 21), η Υ.Α. 170225/2014 «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α’ της Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4014/11, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» (Β΄ 135)), η Υ.Α. 15277/2012 «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ ή στις ΠΠΔ της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης για έργα και δραστηριότητες Α και Β της ΥΑ 1958/2012, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4014/11» (Β΄ 1077), η Υ.Α. 48963/2012 «Καθορισμός προδιαγραφών περιεχομένου των ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 7 του ν.4014/11» (Β΄ 2703), η Υ.Α. 167563/2013 «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του ν.4014/2011 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τι διαδικασίες αυτές θέματος» (Β΄ 964) και όλες οι Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β.
ζ). Όσον αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές ή και για την αντιμετώπιση επαπειλούμενων κινδύνων εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ΑΠ. οικ.203913/19-12-2013 όπως ισχύει.
η). Στην περίπτωση που προβλέπεται από την κατασκευή του έργου η παραγωγή αποβλήτων, για την διαχείριση αυτών σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον προϋπολογισμό του έργου αντίστοιχο κονδύλιο.

  • 23 Μαρτίου 2016, 11:03 | ΒΙΚΥ ΚΟΥΡΟΥ

    Στην παρ. 2στ). η πρώτη πρόταση προτείνεται να επαναδιατυπωθεί ως εξής: «στ). Για την κατάταξη των έργων σε κατηγορίες ανάλογα με τις επιπτώσεις που είναι πιθανόν να προκαλέσουν στο περιβάλλον, καθώς και για την διαδικασία έκδοσης και το περιεχόμενο της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) όπως και για το περιεχόμενο των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων ισχύουν ο Ν.4014/11……» να διαγραφεί δηλαδή «κατηγορίας Α».

    Η παρ. 2ζ). αναφέρεται σε διαδικασίες που περιγράφονται στην Εγκυκλιο ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ΑΠ. οικ.203913/19-12-2012 και αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα και η οποία έρχεται σε αντίθεση με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4014/11. Για λόγους νομικής ασφάλειας προτείνεται να καταργηθεί η συγκεκριμένη αναφορά και να δοθεί ίσως εξουσιοδότηση για έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα ορίζει/ρυθμίζει τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα.