Άρθρο 13 – Συμβάσεις που επιδοτούνται από αναθέτουσες αρχές (άρθρο 13 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Το παρόν Βιβλίο εφαρμόζεται στην ανάθεση των κατωτέρω συμβάσεων:
α) συμβάσεων έργων που επιδοτούνται άμεσα σε ποσοστό άνω του 50% από τις αναθέτουσες αρχές, όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν μια από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
αα) δραστηριότητες πολιτικού μηχανικού που αναφέρονται στο παράρτημα II του Προσαρτήματος Α,
αβ) οικοδομικές εργασίες για νοσοκομεία, εγκαταστάσεις αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας, σχολικά και πανεπιστημιακά κτίρια και κτίρια διοικητικής χρήσης·
β) συμβάσεις υπηρεσιών που επιδοτούνται άμεσα σε ποσοστό άνω του 50% από τις αναθέτουσες αρχές και οι οποίες συνδέονται με σύμβαση έργων όπως αναφέρεται στην περίπτωση (α).
Οι αναθέτουσες αρχές που χορηγούν τις επιδοτήσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιπτώσεις (α) και (β) μεριμνούν για την τήρηση του παρόντος Βιβλίου, όταν δεν αναθέτουν οι ίδιες τις επιδοτούμενες συμβάσεις ή όταν αναθέτουν τη σύμβαση αυτή εξ ονόματος και για λογαριασμό άλλων φορέων.

  • 26 Μαρτίου 2016, 11:17 | Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος

    Στην οδηγία χρησιμοποιείται ο όρος «πολιτικού μηχανικού» προς διάκριση από τον «στρατιωτικό μηχανικό». Σε άλλα σημεία του Σ/Ν αναφέρονται και ορθά «δραστηριότητες μηχανικού», αντί του όρου «δραστηριότητες πολιτικού μηχανικού». Είναι σκόπιμο ο όρος «δραστηριότητες μηχανικού» να επεκταθεί σε όλα τα Άρθρα του Σ/Ν.