Άρθρο 147 – Υπογραφή σύμβασης

1. Η σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116. Το έγγραφο συμφωνητικό που πρέπει να υπογράφεται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ύστερα από την σύναψη της σύμβασης, έχει αποδεικτικό χαρακτήρα και απαγορεύεται να μεταβάλει τους συμβατικούς όρους.
2.Πριν από την εκ μέρους των αναθετουσών αρχών σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης έργου. διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας αυτής από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τις κείμενες διατάξεις, καθώς και έλεγχος ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγόρευσης σύναψης σύμβασης του ν.3310/2005 όπως ισχύει. Ο έλεγχος και οι συνέπειες της συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων του ν.3310/2005 όπως ισχύει αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλες τις προκηρύξεις και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδονται από τις αναθέτουσες αρχές και φορείς του παρόντος. Η υπογραφή σύμβασης χωρίς τήρηση των προϋποθέσεων του ν..3310/2005 όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 6 αυτού ή παράβασης των διατάξεών του είναι άκυρη και επισύρει για τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής, τα οποία προβαίνουν εν γνώσει τους στην ανωτέρω υπογραφή, την ποινή της φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα κατακυρώσει το διαγωνισμό ή αναθέσει την εκτέλεση της σύμβασης στο αμέσως επόμενο κατά σειρά υποψήφιο για τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.3310/2005 όπως ισχύει, ο αποκλεισθείς ή ο εκπεσών ανάδοχος, πέραν των κυρώσεων, που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο, οφείλει να καταβάλει στην αναθέτουσα αρχή τη διαφορά του ανταλλάγματος που τυχόν προκύπτει από την κατακύρωση της σύμβασης ή την ανάθεση της εκτέλεσης της στον αμέσως επόμενο κατά σειρά υποψήφιο. Εάν η αναθέτουσα αρχή είναι το Δημόσιο, η είσπραξη της κατά τα ως άνω διαφοράς του ανταλλάγματος βεβαιώνεται από την αρμόδια ΔΟΥ, κατόπιν σχετικής πράξης της αναθέτουσας αρχής, με την οποία εκκαθαρίζεται η απαίτηση. Η πράξη της αρμόδια ΔΟΥ αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του ως δημοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Εάν η αναθέτουσα αρχή είναι νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημοσίου τομέα στο οποίο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΕΔΕ, η σχετική απαίτηση επιδιώκεται δικαστικώς..
Η έλλειψη ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγόρευσης υπογραφής της σύμβασης ελέγχεται καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης μέχρι και την ολοκλήρωσή της κατά τις προβλέψεις του ν.3310/2005.
4. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή του εγγράφου συμφωνητικού ή δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα από στοιχεία και δικαιολογητικά κατακύρωσης και η σύμβαση έχει κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 116 ήδη συναφθεί, κηρύσσεται έκπτωτος από αυτήν, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου η εγγύηση συμ¬μετοχής στη δημοπρασία, ως ειδική ποινή. Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και κατ’ αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της. Η εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης αναστέλλει την επι¬βληθείσα έκπτωση από τη σύμβαση. Επί της ενστάσεως αποφασίζει οριστικά η προϊσταμένη αρχή.
5. Κατά την υπογραφή του εγγράφου συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύμβασης κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της.
6. Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή των εγγράφων εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούμενου προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
7. Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής έργου, ύστερα από διαγωνισμό, επανυπολογίζονται, σε συνδυασμό με την έκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου.
8.Στις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτό, όπως κάθε φορά ισχύουν.

  • 21 Μαρτίου 2016, 18:58 | Κωνσταντίνα Τσιμοπούλου

    Προβλέπεται έλεγχος όλων των συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σήμερα γίνεται έλεγχος μόνο των συμβάσεων άνω του 1.000.000€ και υπάρχει χρονικός περιορισμός 1 μήνα (για την πραγματοποίηση του ελέγχου) μόνο για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα άνω των 5.000.000€. Πρέπει να τεθεί χρονικός περιορισμός στον έλεγχο των συμβάσεων διαφορετικά θα υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις.