Άρθρο 76 – Αναπροσαρμογή τιμών σε διαδικασίες ανάθεσης προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών

1. Για συμβάσεις προμήθειας, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται χρόνος παράδοσης των υλικών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, τότε μπορεί να ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής. Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής. Μεταξύ αυτών που θα λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή των τιμών είναι και τα εξής :
α) Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης και υπολογίζεται μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.
β) Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.
γ) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή.
δ) Τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.
2. Για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, μπορεί να ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής. Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος αναπροσαρμογής της τιμής καθορίζονται με σαφήνεια στα έγγραφα της σύμβασης.
3. Για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, δεν απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.
4. Όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, τότε στα έγγραφα της σύμβασης ορίζεται ότι η προσφορά υποβάλλεται σε ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής της εκτιμώμενης αξίας του υλικού ή της παροχής υπηρεσίας.