Άρθρο 36 – Υποχρέωση χρήσης –Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ

1. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ο χρόνος έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ μπορεί να μετατίθεται, σε όλες ή ορισμένες κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων, για όλες ή για ορισμένες αναθέτουσες αρχές και στο σύνολο της διαδικασίας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης ή σε επιμέρους στάδια.
2. Το ΕΣΗΔΗΣ οφείλει να συμμορφώνεται με: α) τις απαιτήσεις του παραρτήματος IV του Προσαρτήματος Α και β) τους κανόνες του παρόντος άρθρου και του άρθρου 37.
3. Κατά τα λοιπά το ΕΣΗΔΗΣ οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα: α) στο ν. 3979/2011 (Α΄ 138) και στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα νομοθεσία, ιδίως στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε με τη με αριθμό ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1301) και β) στο π.δ. 25/2014 (Α ́ 44).
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του παρόντος άρθρου κατά την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του παρόντος Βιβλίου σχετικά με:
α) τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιμέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης και εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών,
β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόμενό τους, τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισμό των προθεσμιών, τυχόν τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων και
γ) τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή της σύνταξης κωδίκων πρακτικής.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του παρόντος άρθρου κατά την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων σχετικά με τη διαλειτουργική σύνδεση του ΕΣΗΔΗΣ με την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της Αρχής και τα πληροφοριακά συστήματα των αναθετουσών αρχών, όπως των πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου τομέα, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, του Μητρώου Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ, κλπ), του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 3862/2010 (Α΄ 112) όπως ισχύει, όσον αφορά στοιχεία και έγγραφα των δημοσίων συμβάσεων που αφορούν στη διαφάνεια και καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο ΚΗΜΔΗΣ, με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών και ασφαλιστικών Αρχών, των δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών, καθώς, επίσης, και με τα πληροφοριακά συστήματα της Ένωσης καθώς και άλλων κρατών-μελών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του παρόντος άρθρου κατά την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και λοιπών υπηρεσιών του παρόντος Βιβλίου σχετικά με:
α) τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη δομή και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/ 2011 και του ΠΗΔ, τη διαβάθμιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και μελέτης των εγγράφων των διαγωνισμών και τη δημιουργία και χορήγηση αντιγράφων με χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέματα και μεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ,
β) τον προσδιορισμό του περιεχομένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιμέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγμάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης και εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγορών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών,
γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόμενό τους, τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισμό των προθεσμιών, τυχόν τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και χορήγησης αντιγράφων,
δ) τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, μέσω σχετικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή της σύνταξης κωδίκων πρακτικής και
ε) τους όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού.
7. Στο ΕΣΗΔΗΣ τηρείται Εθνικό Μητρώο Οικονομικών Φορέων Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής, η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής στο Μητρώο, ο τρόπος λειτουργίας του, η διαλειτουργικότητα του Μητρώου με υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
8. Στις συμβάσεις που υπάγονται στην παράγραφο 1 επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,03% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται κατά την πρώτη πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της κράτησης.

 • 28 Μαρτίου 2016, 12:46 | ΓΙΟΥΛΗ ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  Σύμφωνα με 4155/2013, ως χρήστε του ΕΣΗΔΗΣ ορίζονται :«) Χρήστες: Οι οικονομικοί φορείς του άρθρου 2 παρ. 8 του π.δ. 60/2007 (Α` 64) και του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 59/2007 (Α` 63) και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α` 247) που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.».
  Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι σήμερα η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (από πλευράς αναθέτουσας αρχής) περιορίζεται στου φορείς του ισχύοντος σήμερα ν. 4270/2014 (αρ. 14περί δημοσίου τομέα, φορέων γενικής κυβέρνησης και κεντρικής διοίκησης).
  Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του εν λόγω άρθρου του παρόντος σχεδίου νόμου «Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.», συνεπώς η χρήση του σύμφωνα με την εν λόγω διατύπωση, δεν περιορίζεται στους ανωτέρω φορείς του ν.4270/2014. Για το λόγο αυτό πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα τόσο νομοθετικής όσο και κανονιστικής ρύθμισης των λεπτομερειών και των διαδικασιών της χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ και από φορείς εκτός του πεδίου εφαρμογής του ν.4270/2014, διαφορετικά προκύπτει «κενό» ρύθμισης.

 • 28 Μαρτίου 2016, 10:33 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

  «8. Στις συμβάσεις που υπάγονται στην παράγραφο 1 επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,03% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται κατά την πρώτη πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της κράτησης.»

  Υπάρχουν ήδη αρκετές κρατήσεις υπέρ του δημοσίου, ακόμη μία επιβαρύνει το έργο.

 • Στην παρ 8. επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,03% υπέρ του Δημοσίου για τις δημόσιες συμβάσεις , η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
  Η παραπάνω κράτηση είναι απαράδεκτη και έρχεται να προστεθεί σε σειρά φόρων και κρατήσεων που επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τους αναδόχους δημοσίου έργου. Προτείνεται να καταργηθεί .

 • 27 Μαρτίου 2016, 21:25 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Πρέπει το όριο να κατεβεί στα 20.000€. Είναι εύκολο αυτό και τεχνικά και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Αλλιώς θα συνεχίζονται οι κατατμήσεις και οι διαγωνισμοί των 59.900€!! Αν γίνει 20.000€ θα υπάρχουν λιγότεροι διαγωνισμοί , θα υπάρχει ο δημοσιονομικός έλεγχος και θα τηρείται η οδηγία και πραγματικός ανταγωνισμός. Αυτό δεν θέλουμε?

  Άρθρο 36, 6δ) Το πιο βασικό δεν είναι η εκπαίδευση των χρηστών. Το πιο βασικό είναι να υπάρχει ένα σωστό εκπαιδευτικό e-leaning και όχι αυτό που υπάρχει σήμερα όπου τα πεδία στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ να ταυτίζονται με αυτά του e-leaning. Πρέπει επίσης να δίνεται η δυνατότητα χρήσης ενός demo περιβάλλοντος και όχι όπως τώρα που ξαφνικά σταμάτησε και πρέπει υποχρεωτικά να προσλάβει μια υπηρεσία ή ένας οικονομικός φορέας έναν σύμβουλο. Αυτό λέγεται απευθείας ανάθεση και captive marketing. Πρέπει να δίνεται σε όλους πρόσβαση και όχι να περιορίζεται εσκεμμένα.

  Άρθρο 36, παρ.8. Το ποσοστό 0,03% είναι πάρα πολύ υψηλό αφού είναι 30.000.000€ ανά 1.000.000.000€ δημόσιων συμβάσεων. Στόχος είναι όλες οι δημόσιες συμβάσεις να περνάνε από το ΕΣΗΔΗΣ , δηλαδή άνω των 2-3 δισ.€. Θα υπάρχει ένα έσοδο της τάξεως των 60-90 εκατ.€!! Που θα πηγαίνει ακριβώς?

 • 27 Μαρτίου 2016, 14:59 | Χρήστος Αδάμος

  Παρακαλώ να διευκρινισθεί εάν μπορεί αναθέτουσα αρχή να προκηρύξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ αν δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ της παρ. 4 του άρθρου 36.

 • 25 Μαρτίου 2016, 23:21 | AZ

  Μόνο σε αυτό το άρθρο υπάρχει από μια ΚΥΑ ή ΥΑ σε κάθε παράγραφο.
  Στην παρ. 4 με ΚΥΑ «καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες».
  Στην παρ. 5 με ΚΥΑ «καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες σχετικά με τη διαλειτουργική σύνδεση του ΕΣΗΔΗΣ και … » δεκάδων άλλων βάσεων !!
  Στην παρ. 6 με ΥΑ καθορίζονται. Στην παρ. 7 με ΥΑ καθορίζονται
  Στην παρ. 8 επιβάλλεται νέα κράτηση και με ΚΥΑ ρυθμίζονται.
  Τι είδους λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ θα υπάρξει με τόσες ΥΑ και ΚΥΑ;
  Πότε θα εκδοθούν; Συνήθως, ή περνούν χρόνια ή αλλάζει ο νόμος και δεν εκδίδονται ποτέ.
  Ποια συμφέρουσα τιμή επιδιώκει ο νόμος, όταν ήδη η προσφορά επιβαρύνεται με νέες κρατήσεις (ίσως αύριο και τραπεζικών συναλλαγών);
  Ποιο λογιστήριο του δημοσίου θα καταφέρει να «βγάζει άκρη» και να παρακρατεί υπέρ Δημοσίου, υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, υπέρ ΟΓΑ, υπέρ χαρτοσήμου, παρακράτηση φόρου 4 ή 8%, υπέρ … και να τα αποδίδει;; (να μην αναφερθώ σε εγγυητικές συμμετοχής, εκτέλεσης, καλής λειτουργίας, τιμολόγια, δημοσιεύσεις κλπ)

 • 24 Μαρτίου 2016, 10:44 | Πουλακάκη Ελένη

  Παρατήρηση για το Σημείο 8: Κράτηση 0,03% υπέρ του Δημοσίου.
  Πάλι οι ανάδοχοι Δημοσίων συμβάσεων επιβαρύνονται. Κρίμα κι άδικο…

  Όμως, το ποσό της κράτησης ΔΕΝ είναι δίκαιο να παρακρατείται κατά την πρώτη πληρωμή (γιατί δεν είναι γνωστό το αν θα εκτελεστεί η σύμβαση ή όχι). Μπορεί να παρακρατείται σε κάθε πληρωμή (όπως εφαρμόζεται τελικά σήμερα και για την παρακράτηση του 0,01% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ). Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι η παρακράτηση αρχίζει να εφαρμόζεται μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής (και αυτό για να μην υπάρξουν προβλήματα και μη νομιμότητα δαπανών)

 • 23 Μαρτίου 2016, 20:27 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν

  Αντί να καταργήσετε και το 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάζετε και άλλη κράτηση για την Γενική Γραμματεία Εμπορίου;ΑΙΣΧΟΣ