Άρθρο 146 – Πεδίο Εφαρμογής – Τρόπος κατασκευής

1.Οι διατάξεις του παρόντος είναι ειδικές και ρυθμίζουν, τη σύναψη και εκτέλεση όλων των δημοσίων συμβάσεων έργων, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού αυτών.
2.Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται με βάση τη σχετική εγκεκριμένη μελέτη:
α) είτε από ειδικευμένους οικονομικούς φορείς κατά τις κείμενες διατάξεις. Η έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας αποτελεί και έγκριση της κατασκευής του έργου με οικονομικό φορέα.
β) είτε από τον φορέα κατασκευής του έργου με αυτεπιστασία μέσω κατάλληλης τεχνικής υπηρεσίας και προσωπικού που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωση προσλαμβάνεται και αμείβεται από τις πιστώσεις του έργου.