Άρθρο 104 – Αξιολόγηση προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών

1. Στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών, όταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα εξής στοιχεία:
(α) Η τιμή.
(β) Το κόστος εγκατάστασης, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης και το κόστος του κύκλου ζωής, όταν και όπως αυτά καθορίζονται συγκεκριμένα στην διακήρυξη.
(γ) Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές και ειδικότερα η ποιότητα, όπως αυτές καθορίζονται στη διακήρυξη.
(δ) Τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.
(ε) Τα κοινωνικά κριτήρια.
(στ) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
(ζ) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών.
(η) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
(θ) Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια υλικών ή και των ιδιαίτερων αναγκών της αναθέτουσας αρχής, εφόσον ζητείται από τη διακήρυξη.
2. Στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών, όταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής, τα κριτήρια αξιολόγησης επιλέγονται με βάση τα ανωτέρω στοιχεία αξιολόγησης, πλην των οικονομικών (πχ. τιμή, κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης), και κατατάσσονται σε δύο ομάδες:
(1) Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία (γ), (δ) και (ε) της παρούσης παραγράφου.
(2) Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία (στ), (ζ) και (η) της παρούσης παραγράφου.
3. Στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών, όταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής, για κάθε κριτήριο αξιολόγησης που καθορίζεται στη διακήρυξη πρέπει να ορίζεται και ένας συντελεστής βαρύτητας αυτού. Το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας των κριτήριων αξιολόγησης της Ομάδας Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης είναι ο συντελεστής βαρύτητας της ομάδας αυτής και μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 70 και 80 επί τοις εκατό. Το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας των κριτήριων αξιολόγησης της Ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης είναι ο συντελεστής βαρύτητας της ομάδας αυτής και μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 επί τοις εκατό. Το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας των δύο Ομάδων κριτηρίων αξιολόγησης ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100.
4. Στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών, όταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής, κάθε προσφορά αξιολογείται με βαθμολόγηση σύμφωνα με τα παρακάτω:
α. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία των προσφορών.
β. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
γ. Για κάθε κριτήριο αξιολόγησης παράγεται η σταθμισμένη βαθμολογία του, που είναι το γινόμενο του συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου αξιολόγησης επί τη βαθμολογία του.
δ. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων αξιολόγησης και των δύο ομάδων και κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.
5. Στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών, όταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής, τότε πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής της προσφοράς προς τη βαθμολογία της.
Συγκριτική τιμή προσφοράς είναι η τιμή που υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την τιμή της προσφοράς και, εφόσον προβλέπεται από τη διακήρυξη, το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης και το κόστος του κύκλου ζωής. Η αναθέτουσα αρχή καθορίζει με σαφήνεια στη διακήρυξη τον ακριβή τρόπο υπολογισμού της συγκριτικής τιμής προσφοράς (πχ με μαθηματικό τύπο).

 • Στο Άρθρο 104 – Αξιολόγηση προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών, η παράγραφος 1.γ να συμπληρωθεί ως ακολούθως: «1. Στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών, όταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα εξής στοιχεία: […](γ) Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές και ειδικότερα η ποιότητα και η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία, όπως αυτές καθορίζονται στη διακήρυξη».

 • 27 Μαρτίου 2016, 21:17 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Στην 2η ενότητα της 5ης παραγράφου πρέπει να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς σημαίνει η «συγκριτική τιμή» και να περιγραφούν οι μαθηματικοί τύποι. Άλλως θα προκύψουν «παράξενοι» τύποι από την κάθε αναθέτουσα αρχή. Π.χ θα πρέπει να διατυπωθεί ότι πρόκειται περί κλάσματος όπου στον αριθμητή είναι: το ΚΚΖ,….

 • 16 Μαρτίου 2016, 12:17 | Ελένη Κωτσάλου

  Ειδικά για τις προμήθειες, θεωρώ οτι θα πρέπει να υφίσταται μόνο η επιλογή με βάση την χαμηλότερη τιμή. Είναι η πιο σαφής επιλογή.
  Ακόμα και στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά στο τέλος αναδεικνύεται ανάδοχος αυτός που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή.

 • Μια ιδεά για μια πιο ισοκαταμερισμένη διασπορά των προμηθειών και παροχών υπηρεσιών κ.λπ. θα ήταν Ο προμηθευτής ή επαγγελματίας εταιρία κ.λπ. στον οποίο δεν τρέχει καμμία σύμβαση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να έχει κάποιο μπόνους στη βαθμολογία. Υπήρχε κατι ανάλογο παλαιότερα στον ΝΟΜΟ 716/77 (Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών)

  Ετσι θα αποφεύγεται συγκεντρωση συμβάσεων εργασιών και προμηθειών σε 10 μόνο γραφεία ή εταιρείες κατι που γινόταν μονίμως στο παρελθον.

  Ηλίας Κωνσταντινίδης
  Τοπογράφος Μηχανικός