Άρθρο 127 – Γνωστοποιήσεις και προκηρύξεις (άρθρο 79 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές που σκοπεύουν να διοργανώσουν διαγωνισμό μελετών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή μέσω προκήρυξης διαγωνισμού μελετών.
Εάν σκοπεύουν να αναθέσουν επακόλουθη σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 32, αναφέρουν την πρόθεσή τους στην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών.
2. Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν διοργανώσει διαγωνισμό μελετών αποστέλλουν ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 63 και πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής.
Εάν η γνωστοποίηση αυτή μπορεί:
(α) να εμποδίσει την εφαρμογή τηε κείμενης νομοθεσίας ή,
(β) να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή
(γ) να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα συγκεκριμένης δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης ή
(δ) να βλάψει τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών,
οι πληροφορίες σχετικά με την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι δυνατό να μη δημοσιεύονται.
3. Οι γνωστοποιήσεις και προκηρύξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δημοσιεύονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 60 και το άρθρο 61. Για τους διαγωνισμούς μελετών άνω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας, οι γνωστοποιήσεις και προκηρύξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στα μέρη Ε και ΣΤ αντιστοίχως του παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α, υπό τη μορφή τυποποιημένων εντύπων. Για τους διαγωνισμούς μελετών κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας και ήσσονος αξίας, ισχύει το άρθρο 136.