Άρθρο 108 – Ανοικτές διαδικασίες (άρθρο 56 παρ. 2 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Στις ανοικτές διαδικασίες, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν να εξετάσουν τις προσφορές πριν από τον έλεγχο μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 68, 69, 70, 71, 72, 73, 80, 81, 82, 83 και 84. Όταν κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, εξασφαλίζουν ότι ο έλεγχος μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής πραγματοποιείται κατά τρόπο αμερόληπτο και διαφανή ώστε να μην ανατίθεται σύμβαση σε προσφέροντα που θα έπρεπε να είχε αποκλειστεί σύμφωνα με τα άρθρα 68 69 ή δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχει καθορίσει η αναθέτουσα αρχή.
2. Η χρήση της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου δεν επιτρέπεται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών.