Άρθρο 62 – Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης (άρθρο 53 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές προσφέρουν απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 60 ή την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.
Το κείμενο της γνωστοποίησης ή της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος προσδιορίζει τη διεύθυνση διαδικτύου στην οποία διατίθενται τα έγγραφα της σύμβασης.
Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρο 22, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναφέρουν στη γνωστοποίηση ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα διαβιβαστούν με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών, σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 22. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε ημέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27, στην παράγραφο 6 του άρθρου 28 και στο τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29.
Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, διότι οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να εφαρμόσουν την παράγραφο 2 του άρθρου 21, αναφέρουν στη γνωστοποίηση ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούν και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε ημέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27, στην παράγραφο 6 του άρθρου 28 και στο τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29.
2. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 και στην παράγραφο 6 του άρθρου 28, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις ημέρες.
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας και στις δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας.

 • 28 Μαρτίου 2016, 10:19 | Μαρία Ασημακοπούλου

  Στην παράγραφο 2 θα πρέπει να παραταθεί η προθεσμία για συμπληρωματικές πληροφορίες προς τους προσφέρονται σε σχέση με τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά που ενδεχομένως ζητούνται απ’ αυτούς πριν την υποβολή των προσφορών. Οι «έξι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών» να γίνουν 10 ημέρες σε περίπτωση που πρέπει να υποβληθούν από τους προσφέροντες συμπληρωματικά δικαιολογητικά προ της λήξεως της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών. Στην επισπευσμένη διαδικασία η προθεσμία για συμπληρωματικά δικαιολογητικά καλό θα ήταν να ανέρχεται σε 6 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή-παραλαβή των προσφορών.

 • 14 Μαρτίου 2016, 21:07 | Χρίστος

  ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
  Είναι απαραίτητο να υπάρχει ηλεκτρονική πρόσβαση στα τεύχη δημοπράτησης
  (τεχνική περιγραφή, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, προϋπολογισμός μελέτης, τιμολόγια μελέτης και προσφοράς, έντυπο οικονομικής προσφοράς)
  και όχι αυτά να διατίθενται σε φωτοαντίγραφα έναντι καταβολής αντιτίμου, μέσω αυτοπρόσωπης παρουσίας ή αποστολή με courier, χωρίς έκδοση παραστατικού πληρωμής από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημοπράτησης των έργων.