Άρθρο 116 – Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης

1. Η απόφαση κατακύρωσης εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή και συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη, στην οποία ενσωματώνονται τα αποτελέσματα όλων των προηγούμενων σταδίων, όπως ειδικότερα περιγράφονται στο παρόν Βιβλίο.
2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό μειοδότη με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται από την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις τυχόν αποφάσεις αναστολών επί αυτών και μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται.
4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 119.
6. Ειδικότερα στις διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών:
α. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας / παροχής υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής: α. τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, β. τα συμβαλλόμενα μέρη, γ. τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα, δ. την τιμή, ε. τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των αγαθών και των υπηρεσιών, στ. τις τεχνικές προδιαγραφές των αγαθών και των υπηρεσιών, ζ. τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, η. τις προβλεπόμενες ρήτρες, θ. τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών, ι. τον τρόπο και χρόνο πληρωμής, ια. τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.
β. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ` οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της ως άνω προσφοράς προσφοράς.

 

 • 28 Μαρτίου 2016, 13:07 | ΣΕΣΜΑ

  Προτείνεται η εξειδίκευση των ρυθμίσεων για τα Όργανα Διενέργειας Διαδικασιών Ανάθεσης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

 • 27 Μαρτίου 2016, 15:37 | Χρήστος Αδάμος

  Στην παρ. 2δ) του άρθρου 109 αναφέρεται ότι:
  «Μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών, τόσο στην ανοικτή όσο και στην κλειστή διαδικασία, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού που γνωστοποιείται εγγράφως στους συμμετέχοντες προ πέντε (5) ημερών, αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές και καταχωρείται το περιεχόμενό τους στο πρακτικό.»

  Τι συμβαίνει όταν μοναδικό κριτήριο είναι η οικονομική προσφορά και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν τεχνικές προσφορές;

 • 27 Μαρτίου 2016, 15:19 | Χρήστος Αδάμος

  Στη παρ. 3 του άρθρου 116 αναφέρεται ότι
  «Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται από την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις τυχόν αποφάσεις αναστολών επί αυτών και μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται.»

  Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης επέρχονται και μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις της Διαχειριστικής Αρχής.

 • 27 Μαρτίου 2016, 15:31 | Χρήστος Αδάμος

  Στις παρ. 1 και 2 του άρθρο 116 αναφέρεται ότι:
  «1.Η απόφαση κατακύρωσης εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή και συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη, στην οποία ενσωματώνονται τα αποτελέσματα όλων των προηγούμενων σταδίων, όπως ειδικότερα περιγράφονται στο παρόν Βιβλίο. 2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον μειοδότη με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.»
  Επίσης στην παρ. 8 του άρθρου 112 αναφέρεται ότι:
  «Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν. Στη διακήρυξη ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ο χρόνος πρόσβασης όσων έχουν έννομο συμφέρον σε αυτά.»

  Τα ανωτέρω αναφερόμενα μάλλον έρχονται σε αντίθεση.
  Σύμφωνα με αυτά όλοι οι διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης αλλά ταυτόχρονα η απόφαση κατακύρωσης δεν κοινοποιείται στον μειοδότη ( προσωρινό ανάδοχο). Το ερώτημα είναι πως μπορεί αυτός να λάβει γνώση των στοιχείων αφού δεν του κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης;

  Επίσης στις περιπτώσεις που υπάρχουν και άλλα κριτήρια ανάθεσης εκτός της οικονομικής προσφοράς δεν μπορούμε να μιλάμε για «μειοδότη». Σε κάθε περίπτωση η έκφραση «προσωρινός ανάδοχος» είναι πιο κατάλληλη.