Άρθρο 132 – Συνοπτικός διαγωνισμός

1. Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Επιτρέπεται, επίσης, για την ανάθεση τμήματος ή τμημάτων σύμβασης της οποίας η εκτιμώμενη αξία είναι μεγαλύτερη, εφόσον η συνολική εκτιμώμενη αξία των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το ποσό του προηγουμένου εδαφίου ούτε το είκοσι τοις εκατό (20 %) της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων της σύμβασης. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για τις ανάγκες της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου γίνεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6. Το ποσό των τμημάτων που έχουν τυχόν ανατεθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του 133 συνυπολογίζεται για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
2. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 61. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά.
3. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
4. Ο συνοπτικός διαγωνισμός διεξάγεται από ειδική τριμελή επιτροπή που συγκροτείται προς το σκοπό αυτό και διενεργεί όλα τα στάδια του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.
5. Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

 • 27 Μαρτίου 2016, 21:00 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Θα πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη μνεία για τα όρια-ποσά (έως 20.000€,μέχρι 60.000€, πλέον των 60.000€..) ότι αυτά λειτουργούν αθροιστικά για το σύνολο των ανατιθέμενων προμηθειών προϊόντων ή και παρεχόμενων υπηρεσιών, που βαρύνουν τον ίδιο ειδικό φορέα και ΚΑΕ, εντός του οικονομικού έτους και ότι το ποσό πάνω από αυτά τα όρια θα ακολουθεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες των ορίων που συμπληρώνονται. Αυτά επιτάσσει το δημόσιο λογιστικό και αυτό θα αποτρέψει και τις κατατμήσεις.

 • Παρακαλώ να αποσαφηνιστεί πλήρως η παράγραφος 3. Οι επίτροποι(εκλεκτικού) δεν δέχονται σε μειοδοτικούς την μία προσφορά χωρίς ειδική αιτιολόγηση ή με συγκριτικά στοιχεία προηγούμενων διαγωνισμών. Επομένως η παράγραφος θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να κατακυρώνει τον διαγωνισμό χωρίς τα κωλύματα από τον επίτροπο.

 • 17 Μαρτίου 2016, 09:50 | Ελένη Κωτσάλου

  Στη παρ. 2 του άρθ. «Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 61. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά.»
  Πως διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αν η ΑΑ μπορεί να προσκαλεί 3 τουλάχιστον οικ. φορείς? Δεν ενέχει κινδύνους?

 • 15 Μαρτίου 2016, 13:03 | Ξενοφων Γ.Κόζαρης

  Δεν κατανοω γιατι η αναθέτουσα αρχή δεν επιλεγει με τυχαιο τροπο(λ.χ. με κληρωση) απο το μητρωο μελετητων, μελετητες καταλληλης εμπειριας και ταξης πτυχιου (7 εως 10) που να δωσουν προσφορα.

  Και ας μην ξεχναμε οτι μελετη αμοιβης 60.000 μπορει να ειναι 2,5 εως 5 φορες υψηλοτερης αξιας, για τους γνωστους λογους.

  Προτεινω να αλλαχθει η παρ. 2. ως εξης :

  » Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τους οποιους επιλεγει με τυχαιο τροπο(λ.χ. με κληρωση) απο το μητρωο μελετητων, μελετητες καταλληλης εμπειριας και ταξης πτυχιου (7 εως 10) που να δωσουν προσφορα.

 • 15 Μαρτίου 2016, 08:45 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΗΣ

  Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

  Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η προηγούμενη διαδικασία επιτρέπεται όταν η αξία των συμβάσεων για το ίδιο ίδιος δεν ξεπερνάει το έτος τις 60.000 € χωρίς ΦΠΑ. Αν ξεπεράσει τις 60.000 €, θα έπρεπε να διενεργηθεί ανοικτή διαδικασία από την αρχή.

  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.