Άρθρο 131 – Επιλογή των διαδικασιών

1. Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 133 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 324 αναλογικά εφαρμοζόμενου.
2. Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας και ήσσονος αξίας δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής.